Forurensning

Miljøgifter og farlig avfall er alvorlige trusler mot kommende generasjoners helse, mot miljøet og mot den fremtidige matforsyningen. Derfor skal vi jobbe for et giftfritt miljø.

Papirgjennvinning

Avfall

Avfall er ikkje først og fremst søppel. Det er ein ressurs. Gjennom ombruk og attvinning av materiale kan avfall nyttast som råstoff for nye produkt og tenester. Samtidig skal avfallet gjere minst mogleg skade på menneske og naturmiljø.

Albatrossunge

Marin forsøpling og mikroplast

Forhandlingene under klimakonvensjonen styres av årlige partsmøter (COP). Under partsmøtene møtes klima- og miljøministre fra landene som har sluttet seg til konvensjonen, og forhandler på vegne av sine land.

Lokal luftkvalitet

Lokal luftkvalitet

Luftkvaliteten i Norge har de siste årene bedret seg betraktelig. Likevel har flere norske byer overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdier og de nasjonale mål. Veitrafikk er hovedkilden til overskridelsene.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Utvider dugnad for rydding av plast i havet

03.04.2018: Regjeringen opprettholder og utvider ordningen med havnemottak der fiskebåter kan levere inn avfall de får opp av havet, gratis.

Elvestuen deltok på plastseminar under sitt første Brussel-besøk

06.03.2018: - Å bekjempe marin forsøpling og mikroplast er en prioritert oppgave for den norske regjeringen, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen under sitt første besøk i EU-hovedstaden som statsråd.

Ny NOx-avtale godkjent av ESA

02.03.2018: EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har godkjent at Norge fortsatt gir fritak for avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx). Vedtaket gjelder bare for virksomheter som slutter seg til miljøavtalen om å redusere utslippene.

Alle saker om Forurensning

Dokumenter

Rundskriv T-1/17

Tilskotsordningar for 2018

07.11.2017: Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, forureining, kulturminne, klima m.m.

Meld. St. 41 (2016–2017)

Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi

21.06.2017: Stortingsmeldingen presenterer avfallspolitikkens rolle i en sirkulær økonomi. Meldingen vektlegger avfallsforebygging, økt ombruk og materialgjenvinning. Meldingen inneholder også en samlet plaststrategi, som gjennomgår alle planlagte og igangsatte tiltak mot marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt og internasjonalt.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet forurensning. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo