Forurensning

Miljøgifter og farlig avfall er alvorlige trusler mot kommende generasjoners helse, mot miljøet og mot den fremtidige matforsyningen. Derfor skal vi jobbe for et giftfritt miljø.

Papirgjennvinning

Avfall

Avfall er ikkje først og fremst søppel. Det er ein ressurs. Gjennom ombruk og attvinning av materiale kan avfall nyttast som råstoff for nye produkt og tenester. Samtidig skal avfallet gjere minst mogleg skade på menneske og naturmiljø.

Albatrossunge

Marin forsøpling og mikroplast

Forhandlingene under klimakonvensjonen styres av årlige partsmøter (COP). Under partsmøtene møtes klima- og miljøministre fra landene som har sluttet seg til konvensjonen, og forhandler på vegne av sine land.

Lokal luftkvalitet

Lokal luftkvalitet

Luftkvaliteten i Norge har de siste årene bedret seg betraktelig. Likevel har flere norske byer overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdier og de nasjonale mål. Veitrafikk er hovedkilden til overskridelsene.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Enighet om sterkere globale kontroll med plastavfall

10.05.2019: Etter forslag fra Norge, ble det i dag vedtatt å skjerpe kontrollen med den internasjonale handelen med plastavfall under Baselkonvensjonen. I tillegg fikk Norge gjennomslag for å etablere et helt nytt partnerskap for plastavfall, som inkluderer myndigheter, næringsliv og organisasjoner.

Regjeringen varsler forbud mot engangsartikler av plast innen ett år

05.05.2019: - Jeg ønsker å forby engangsartikler av plast så raskt som mulig, og vi legger nå et løp der enkelte plastartikler kan forbys allerede innen sommeren 2020, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Prop. 77 L (2018–2019)

Endringer i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven mv.

Innføring av overtredelsesgebyr og heving av strafferammer.

Rundskriv T-1/18

Tilskotsordningar for 2019

Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, forureining, kulturminne, klima m.m.

Kontakt

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Til toppen