Forurensning

Miljøgifter og farlig avfall er alvorlige trusler mot kommende generasjoners helse, mot miljøet og mot den fremtidige matforsyningen. Derfor skal vi jobbe for et giftfritt miljø.

Skjema

Sirkulær økonomi

Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. I løpet av 2020 legger regjeringen fram en nasjonal strategi om sirkulær økonomi.

Papirgjennvinning

Avfall

Avfall er ikkje først og fremst søppel. Det er ein ressurs. Gjennom ombruk og attvinning av materiale kan avfall nyttast som råstoff for nye produkt og tenester. Samtidig skal avfallet gjere minst mogleg skade på menneske og naturmiljø.

Albatrossunge

Marin forsøpling og mikroplast -Plastforurensning

Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et raskt økende og svært alvorlig globalt miljøproblem. Plastavfall på avveie utgjør det største problemet, særlig fordi det brytes så langsomt ned.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Vedtar reglar som vil redusere plastforureininga frå kunstgrasbanar

07.04.2021: Gummigranulat frå kunstgrasbanar er blant dei største kjeldene til spreiing av mikroplast i Noreg. No har regjeringa vedtatt forskrift med ei rekke krav som skal hindre denne forureininga.

Forbud mot engangsplast

11.03.2021: Regjeringen vil forby flere engangsartikler av plast. Det gjelder blant annet plastbestikk, tallerkener og sugerør. Målet er å få ned plastforsøplingen og utnytte ressursene bedre.

Dokumenter

Veileder

Ny veileder til miljøinformasjonsloven

Du har rett til å spørre og krav på å få svar om klima og miljø fra myndigheter og virksomheter. Denne veilederen skal gjøre det lettere for forbrukere, journalister, organisasjoner og andre å få tak i miljøinfor­masjon.

Meld. St. 19 (2019–2020)

Miljøkriminalitet

Meldingen presenterer en helhetlig politikk for å styrke innsatsen mot miljøkriminalitet nasjonalt og internasjonalt og dermed redusere den negative påvirkningen miljøkriminalitet har på klima og miljø.

Kontakt

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo