Forurensning

Miljøgifter og farlig avfall er alvorlige trusler mot kommende generasjoners helse, mot miljøet og mot den fremtidige matforsyningen. Derfor skal vi jobbe for et giftfritt miljø.

Papirgjennvinning

Avfall

Avfall er ikkje først og fremst søppel. Det er ein ressurs. Gjennom ombruk og attvinning av materiale kan avfall nyttast som råstoff for nye produkt og tenester. Samtidig skal avfallet gjere minst mogleg skade på menneske og naturmiljø.

Albatrossunge

Marin forsøpling og mikroplast

Forhandlingene under klimakonvensjonen styres av årlige partsmøter (COP). Under partsmøtene møtes klima- og miljøministre fra landene som har sluttet seg til konvensjonen, og forhandler på vegne av sine land.

Lokal luftkvalitet

Lokal luftkvalitet

Luftkvaliteten i Norge har de siste årene bedret seg betraktelig. Likevel har flere norske byer overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdier og de nasjonale mål. Veitrafikk er hovedkilden til overskridelsene.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Konvensjonen om langtransporterte luftforurensninger fyller 40 år

11.12.2019: I år er det 40 år siden FNs konvensjon om langtransporterte, grenseoverskridende luftforurensninger – også kjent som "Sur Nedbør"-konvensjonen – ble vedtatt. Norges tidligere statsminister og daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtland var helt sentral i utarbeidelsen av konvensjonen, som er betraktet som en av de mest vellykkede internasjonale miljøkonvensjonene.

Plan for å sikre Oslofjorden

02.12.2019: På oppdrag fra Klima- og miljødepartement har Miljødirektoratet levert et forslag til en helhetlig plan for Oslofjorden. Rapporten beskriver området som under stort press fra både økende befolkning og klimaeffekter.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Rundskriv T-1/19

Tilskotsordningar for 2020

Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, forureining, kulturminne, klima m.m.

Nasjonal avfallsplan 2020-2025

Den nasjonale avfallsplanen for 2020 - 2025 beskriver bl.a. avfallsmengder, status for håndtering av ulike typer avfall, og de viktigste behandlings- og gjenvinningsanleggene i Norge.

Kontakt

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Til toppen