Forurensning

Miljøgifter og farlig avfall er alvorlige trusler mot kommende generasjoners helse, mot miljøet og mot den fremtidige matforsyningen. Derfor skal vi jobbe for et giftfritt miljø.

Avfall

Avfall er ikkje først og fremst søppel. Det er ein ressurs. Gjennom ombruk og attvinning av materiale kan avfall nyttast som råstoff for nye produkt og tenester. Samtidig skal avfallet gjere minst mogleg skade på menneske og naturmiljø.

Marin forsøpling og mikroplast

Forhandlingene under klimakonvensjonen styres av årlige partsmøter (COP). Under partsmøtene møtes klima- og miljøministre fra landene som har sluttet seg til konvensjonen, og forhandler på vegne av sine land.

Lokal luftkvalitet

Luftkvaliteten i Norge har de siste årene bedret seg betraktelig. Likevel har flere norske byer overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdier og de nasjonale mål. Veitrafikk er hovedkilden til overskridelsene.

Aktuelt nå

Regjeringen styrker forskning på havmiljøet

Regjeringen styrker forskning på havmiljøet med ti millioner kroner i budsjettet for 2017.

Nye nasjonale mål for lokal luftkvalitet

Den lokale luftkvaliteten blir stadig bedre, men det er fortsatt utfordringer igjen. Forurenset luft kan gi alvorlige helseplager. Regjeringen fastsetter derfor nye langsiktige mål om god luftkvalitet for alle.

Ber om innspill til stortingsmelding om sirkulær økonomi og avfallspolitikken

Klima- og miljødepartementet tar sikte på å legge fram en stortingsmelding om avfallspolitikken og sirkulær økonomi før sommeren neste år. Departementet ber om skriftlige innspill innen 7. oktober.

Flere saker om Forurensning

Dokumenter

Prop. 89 L (2015–2016)

Endringer i forurensningsloven (avfallsdefinisjoner m.m.)

01.04.2016: Det foreslås å definere og klargjøre sentrale begreper i avfallslovgivningen, og dermed bringe norsk avfallsterminologi nærmere EU-rettslig begrepsbruk i direktiv 2008/98/EF om avfall og om oppheving av visse direktiver (rammedirektivet for avfall).

Handlingsplan

Et miljø uten miljøgifter

15.12.2015: Denne handlingsplanen viser hvordan norske myndigheter vil legge opp arbeidet for å nå 2020-målet for miljøgifter. Målet er at utslipp og bruk av miljøgifter kontinuerlig skal reduseres i den hensikt å stanse utslippene innen 2020.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet forurensning. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo