Forurensning

Miljøgifter og farlig avfall er alvorlige trusler mot kommende generasjoners helse, mot miljøet og mot den fremtidige matforsyningen. Derfor skal vi jobbe for et giftfritt miljø.

Avfall

Avfall er ikkje først og fremst søppel. Det er ein ressurs. Gjennom ombruk og attvinning av materiale kan avfall nyttast som råstoff for nye produkt og tenester. Samtidig skal avfallet gjere minst mogleg skade på menneske og naturmiljø.

Marin forsøpling og mikroplast

Forhandlingene under klimakonvensjonen styres av årlige partsmøter (COP). Under partsmøtene møtes klima- og miljøministre fra landene som har sluttet seg til konvensjonen, og forhandler på vegne av sine land.

Lokal luftkvalitet

Luftkvaliteten i Norge har de siste årene bedret seg betraktelig. Likevel har flere norske byer overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdier og de nasjonale mål. Veitrafikk er hovedkilden til overskridelsene.

Aktuelt nå

Trapper opp kampen mot miljøgifter i klær

De nordiske miljøministrene vil trappe opp kampen mot miljøgifter i klær. Det kom fram på et møte blant ministrene i København i dag, mandag.

Regjeringen skal legge fram handlingsplan om miljøgifter

I Norge har vi et ambisiøst nasjonalt mål om å stanse utslipp og spredning av miljøgifter innen 2020. Det er fastsatt en prioritetsliste som i dag består av drøyt 30 stoffer og stoffgrupper, som omfattes av dette målet. Regjeringen arbeider med en handlingsplan om miljøgifter og målet mot 2020.

Engebøfjell ved Førdefjorden

Utslippstillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjell

Klima- og miljødepartementet gir utslippstillatelse etter forurensningsloven til gruvevirksomhet i Engebøfjellet. Tillatelsen er i tråd med Miljødirektoratets anbefaling.

Flere aktuelle saker om Forurensning

Dokumenter

Avfallsstrategi

Fra avfall til ressurs

Strategien gir en gjennomgang av måloppnåelse, utfordringer og prioriterte tiltak for de nasjonale målene for avfallsforebygging, gjenvinning og farlig avfall.

Retningslinje

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet med denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet forurensning. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo