Forurensning

Miljøgifter og farlig avfall er alvorlige trusler mot kommende generasjoners helse, mot miljøet og mot den fremtidige matforsyningen. Derfor skal vi jobbe for et giftfritt miljø.

Skjema

Sirkulær økonomi

Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. I løpet av 2020 legger regjeringen fram en nasjonal strategi om sirkulær økonomi.

Papirgjennvinning

Avfall

Avfall er ikkje først og fremst søppel. Det er ein ressurs. Gjennom ombruk og attvinning av materiale kan avfall nyttast som råstoff for nye produkt og tenester. Samtidig skal avfallet gjere minst mogleg skade på menneske og naturmiljø.

Albatrossunge

Marin forsøpling og mikroplast

Forhandlingene under klimakonvensjonen styres av årlige partsmøter (COP). Under partsmøtene møtes klima- og miljøministre fra landene som har sluttet seg til konvensjonen, og forhandler på vegne av sine land.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Miljøkriminalitet skal ikke lønne seg

22.04.2020: Miljøkriminalitet skal straffes strengt, og utbyttet ved den type kriminalitet skal inndras. I dag kom regjeringens stortingsmelding om miljøkriminalitet.

Vil styrkje kontrollen med ulovlege produkt i varehandelen

17.04.2020: Regjeringa vil endre produktkontrollova slik at det vert enklare å følgje opp klare brot på regelverket som til dømes import av produkt som inneheld ulovlege miljøgifter.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Meld. St. 19 (2019–2020)

Miljøkriminalitet

Meldingen presenterer en helhetlig politikk for å styrke innsatsen mot miljøkriminalitet nasjonalt og internasjonalt og dermed redusere den negative påvirkningen miljøkriminalitet har på klima og miljø.

Prop. 82 L (2019–2020)

Endringer i produktkontrolloven (reaksjonshjemler)

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i produktkontrolloven. Formålet med endringene er å styrke reaksjonshjemlene til tilsynsmyndighetene.

Kontakt

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo