Forurensning

Miljøgifter og farlig avfall er alvorlige trusler mot kommende generasjoners helse, mot miljøet og mot den fremtidige matforsyningen. Derfor skal vi jobbe for et giftfritt miljø.

Papirgjennvinning

Avfall

Avfall er ikkje først og fremst søppel. Det er ein ressurs. Gjennom ombruk og attvinning av materiale kan avfall nyttast som råstoff for nye produkt og tenester. Samtidig skal avfallet gjere minst mogleg skade på menneske og naturmiljø.

Albatrossunge

Marin forsøpling og mikroplast

Forhandlingene under klimakonvensjonen styres av årlige partsmøter (COP). Under partsmøtene møtes klima- og miljøministre fra landene som har sluttet seg til konvensjonen, og forhandler på vegne av sine land.

Lokal luftkvalitet

Lokal luftkvalitet

Luftkvaliteten i Norge har de siste årene bedret seg betraktelig. Likevel har flere norske byer overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdier og de nasjonale mål. Veitrafikk er hovedkilden til overskridelsene.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Høring av konsekvensutredning for mulig deponi i Brevik

05.09.2018: Klima- og miljødepartementet legger nå konsekvensutredningen for et mulig deponi for farlig avfall i Brevik ut på høring. Konsekvensutredningen er utarbeidet av NOAH AS som forslagstiller og skal gi informasjon om gruvens egnethet til deponi og mulige konsekvenser for miljø og samfunn.

Regjeringen utreder forbud mot engangsplast

31.07.2018: Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet utrede tiltak for å redusere bruken og miljøkonsekvensene av engangsartikler i plast.

Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020 vedtatt

29.06.2018: Regjeringen har vedtatt forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet vil bidra til å redusere klimagassutslippene og erstatte oljefyr med fornybar oppvarming.

Alle saker om Forurensning

Dokumenter

Høringsfrist 04.02.2019

Høring - forslag til endring av vilkår for bruk av forurensningslovens høyeste strafferamme

18.12.2018: Klima- og miljødepartementet viser til Miljødirektoratets høring mellom 8. desember 2017 til 8. mars 2018 av forslag til endringer i forurensningsloven og produktkontrolloven m.m. for å heve strafferammer og innføre overtredelsesgebyr.

Rundskriv T-1/18

Tilskotsordningar for 2019

05.11.2018: Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, forureining, kulturminne, klima m.m.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet forurensning. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Til toppen