Forurensning

Miljøgifter og farlig avfall er alvorlige trusler mot kommende generasjoners helse, mot miljøet og mot den fremtidige matforsyningen. Derfor jobber vi for et giftfritt miljø.

Papirgjennvinning

Avfall er ein ressurs

Avfall er ikkje først og fremst søppel. Det er ein ressurs. Gjennom ombruk og attvinning av materiale kan avfall nyttast som råstoff for nye produkt og tenester.

Albatrossunge

Hindre plastforurensning

Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et økende alvorlig og globalt miljøproblem. Plastavfall på avveier utgjør det største problemet.

Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn skal sikre at Norge halverer matsvinnet innen 2030.

Kutte matsvinn

Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn skal sikre at Norge halverer matsvinnet innen 2030.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Strengere krav mot luftforurensning

20.12.2021: Regjeringen senker grensene for hvor mye svevestøv som skal være tillatt i utelufta. Dette betyr at terskelen blir lavere for når det skal settes i gang tiltak for bedre luftkvalitet.

Matsvinn er redusert med ti prosent

08.12.2021: Regjeringen har sammen med matbransjen et mål om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030. Resultatene så langt viser at det kastes om lag ti prosent mindre mat enn i 2015.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Handlingsplan

Handlingsplan for ein giftfri kvardag 2021–2024

Handlingsplanen viser dei viktigaste sakene Noreg vil følgje opp fram mot 2024.

Veileder

Veileder til miljøinformasjonsloven

Du har rett til å spørre og krav på å få svar om klima og miljø fra myndigheter og virksomheter. Denne veilederen skal gjøre det lettere for forbrukere, journalister, organisasjoner og andre å få tak i miljøinfor­masjon.

Kontakt

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo