Forurensning

Miljøgifter og farlig avfall er alvorlige trusler mot kommende generasjoners helse, mot miljøet og mot den fremtidige matforsyningen. Derfor skal vi jobbe for et giftfritt miljø.

Skjema

Sirkulær økonomi

Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. I løpet av 2020 legger regjeringen fram en nasjonal strategi om sirkulær økonomi.

Papirgjennvinning

Avfall

Avfall er ikkje først og fremst søppel. Det er ein ressurs. Gjennom ombruk og attvinning av materiale kan avfall nyttast som råstoff for nye produkt og tenester. Samtidig skal avfallet gjere minst mogleg skade på menneske og naturmiljø.

Albatrossunge

Marin forsøpling og mikroplast -Plastforurensning

Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et raskt økende og svært alvorlig globalt miljøproblem. Plastavfall på avveie utgjør det største problemet, særlig fordi det brytes så langsomt ned.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Innfører merkekrav på eingongsprodukt av plast

06.07.2021: Regjeringa vil innføre krav til merking av sanitetsprodukt, våtserviettar, tobakksprodukt med filter og drikkebeger som er heilt eller delvis av plast. Merkinga skal bidra til betre avfallshandtering og redusert forsøpling.

Legg fram handlingsplan for ein giftfri kvardag

02.07.2021: Leikene skal vere trygge for borna, og matemballasje og kokekar skal vere frie for giftstoff. Sportskleda vi kjøper skal ikkje innehalde miljøgifter. No legg regjeringa fram ein handlingsplan for ein giftfri kvardag.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Handlingsplan

Handlingsplan for ein giftfri kvardag 2021–2024

Handlingsplanen viser dei viktigaste sakene Noreg vil følgje opp fram mot 2024.

Veileder

Veileder til miljøinformasjonsloven

Du har rett til å spørre og krav på å få svar om klima og miljø fra myndigheter og virksomheter. Denne veilederen skal gjøre det lettere for forbrukere, journalister, organisasjoner og andre å få tak i miljøinfor­masjon.

Kontakt

Hav- og forurensningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo