Friluftsliv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Alle skal ha mulighet til å drive med friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel

Fra Skjennungen i Nordmarka

Friluftslivspolitikk

Klima- og miljødepartementet er fagdepartementet for friluftsliv, og har ansvaret for tilskuddsordninger, lovverk og andre virkemidler på området. Ansvaret for jakt og fiske ligger også i departementet.

Utsikt østover fra fjellene De syv søstre, Nordland. Foto: Marianne Gjørv.

Nasjonalparker og andre verneområder

Nasjonalparkene er indrefiletene i norsk natur og utgjør det mest omfattende vernet vi har etter naturmangfoldloven. Ca 10 prosent av fastlands-Norge er vernet som nasjonalparker.

Grorudparken, Oslo. Foto: Marianne Gjørv.

Friluftsliv i nærmiljøet

Friluftsliv er et viktig tema i regjeringens folkehelsearbeid. Det skal være en lav terskel for å ta del i friluftsliv . Regjeringen ønsker å legge til rette for at flest mulig får et aktivt friluftsliv. Friluftsliv i nærmiljøet er derfor prioritert. På den måten kan alle få økt livskvalitet og bedret helse gjennom friluftsliv, uavhengig av fysisk form og erfaring med ferdsel i naturen.

Aktuelt nå

Fra Skjennungen i Nordmarka

Stortingsmelding om friluftsliv

Regjeringen vil gjøre det enklere å drive med friluftsliv

Regjeringen ønsker at flere skal drive med friluftsliv. Aktivitet utendørs er en viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse for alle. Regjeringen vil derfor åpne for flere aktiviteter i verneområder og utmark og legge til rette for større aktivitet i nærområdene.

Hefte

Historier om skog, fjell og kulturlandskap

Dette heftet inneholder historier om livet i skogen, på fjellet og i vårt kulturlandskap, og fortellinger om spesielle arter og naturtyper av stor betydning. Vi håper det inspirerer til å lære mer om vår unike natur.

Prop. 35 L (2014–2015)

Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv.

Proposisjonen omhandler forslag om at kommunene kan gis myndighet til å fastsette snøscooterløyper.

Flere saker om Friluftsliv

Dokumenter

Høring

Høring - forslag til presisering av markaloven § 2 og endring av markagrensen i Lunner og Nittedal kommuner

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag om endring av markaloven § 2 om adgang til å justere markagrensen og om endring av markaloven hva gjelder markagrensen på til sammen fem steder i Nittedal kommune og Lunner kommune. Høringsfrist 1. august 2017.

Prop. 83 L (2016–2017)

Endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing)

05.04.2017: Regjeringen fremmer et lovforslag om forsøksordning for catskiing.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet friluftsliv. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Naturforvaltningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B.8013 Dep, 0030 Oslo