Friluftsliv

Alle skal ha mulighet til å drive med friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel

Fra Skjennungen i Nordmarka

Friluftslivspolitikk

Klima- og miljødepartementet er fagdepartementet for friluftsliv, og har ansvaret for tilskuddsordninger, lovverk og andre virkemidler på området.

Utsikt østover fra fjellene De syv søstre, Nordland. Foto: Marianne Gjørv.

Nasjonalparker og andre verneområder

Nasjonalparkene er indrefiletene i norsk natur og utgjør det mest omfattende vernet vi har etter naturmangfoldloven. Ca 10 prosent av fastlands-Norge er vernet som nasjonalparker.

Grorudparken, Oslo. Foto: Marianne Gjørv.

Friluftsliv i nærmiljøet

Friluftsliv er et viktig tema i regjeringens folkehelsearbeid. Det skal være en lav terskel for å ta del i friluftsliv . Regjeringen ønsker å legge til rette for at flest mulig får et aktivt friluftsliv. Friluftsliv i nærmiljøet er derfor prioritert. På den måten kan alle få økt livskvalitet og bedret helse gjennom friluftsliv, uavhengig av fysisk form og erfaring med ferdsel i naturen.

Aktuelt nå

Endringer i markagrensen (Oslo)

10.04.2019: To områder i Nittedal og Lunner kommuner er tatt ut av Marka og tre områder i Nittedal kommune er lagt inn i Marka. I tillegg har Klima- og miljødepartementet fått hjemmel til å gi forskrift om bruk av el-sykler i Marka. Dette er klart etter at Kongen i statsråd i dag sanksjonerte Stortingets lovvedtak om endringer i markaloven.

Ny handlingsplan for friluftsliv

24.07.2018: Regjeringen har vedtatt en ny handlingsplan for friluftsliv. Handlingsplanen inneholder en rekke tiltak og føringer, og omfatter både ivaretakelse og utvikling av arealer og motivering til friluftsliv.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Handlingsplan

Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene

Bakgrunnen for denne handlingsplanen er Stortingets behandling av Meld.st.18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Der ba Stortinget regjeringen legge fram en handlingsplan for økt skjøtsel, kanalisering og tilrettelegging, for å ta vare på naturverdiene og fremme friluftslivet i nasjonalparker og andre store verneområder.

Handlingsplan

Handlingsplan for friluftsliv

Regjeringen ønsker at så mange som mulig utøver friluftsliv jevnlig. Friluftsliv gir oss økt livskvalitet og bedre helse, og er en levende og sentral del av den norske kulturarven og nasjonale identiteten.

Kontakt

Naturforvaltningsavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B.8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Til toppen