Høring - forslag til endringer i markaloven

Klima- og miljødepartementet sender på offentlig høring forslag til endringer i markaloven.

Status: På høring

Høringsfrist: 28.10.2024

Vår ref.: 24/2524

Klima- og miljødepartementet sender på offentlig høring forslag til endringer i markaloven.

Markaloven har nå virket i over 13 år. Erfaringer med loven viser behov for presiseringer og endringer. Departementet har utarbeidet utkast til høringsnotat med utgangspunkt i to utredninger fra Statsforvalteren i Oslo og Viken 2019 og 2022.

Målet med revisjonen er en lov som blir enklere å forstå og bruke. Viktige tema som omfanget av og unntak fra byggeforbudet og hvordan ulike sakstyper skal behandles, blir nå klargjort og tilgjengelig direkte i markaloven. Det blir mindre behov for å lete i andre kilder for å finne ut av hva som gjelder.

Markaloven har til formål å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø. Et sentralt virkemiddel i loven for å nå disse målene er et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak. Det er viktige unntak fra forbudet, bl.a. kan kommunale planer åpne for bygge- og anleggstiltak i landbruket, stier og løyper og idrettsanlegg. Departementet foreslår å lovfeste flere tiltak som Stortinget mente kommunale planer kunne åpne for i Marka, men som ikke ble innarbeidet i selve lovteksten da Stortinget vedtok loven. Eksempler på dette er utfartsparkeringer og overnattings- og serveringssteder. 

Departementet foreslår at tiltak som kommunale planer kan åpne for, fortsatt må ha særskilt tillatelse etter markaloven. I den nye bestemmelsen om dette foreslås det at tillatelser skal grunngis, og et nytt rekkefølgekrav i saksbehandlingen der et tiltak også utløser krav om reguleringsplan.

Departementet har i utgangspunktet foreslått at de nye saksbehandlingsreglene ikke skal gjelde for bygge- og anleggstiltak i landbruket. I lys av den spesielle bakgrunnen for dagens regler i markaloven om bygge- og anleggstiltak i landbruket, ber departementet høringsinstansene særskilt om synspunkter på om disse tiltakene skal tas ut av markalovens virkeområde. Videre oppfordres høringsinstansene også om å uttale seg om hvilke saksbehandlingsregler som bør gjelde dersom bygge- og anleggstiltak i landbruket fortsatt skal omfattes av markaloven.

Det er også 4600 helårs- eller fritidsboliger i Marka. Departementet foreslår at enklere byggetiltak på og ved eksisterende bygg kan gjennomføres uten søknad etter markaloven, eksempelvis innvendige arbeider og fasadeendringer. Departementet foreslår ellers å videreføre Markas grenser og et relativt strengt restriksjonsnivå, slik at Markas viktige kvaliteter blir bevart.

Departementet foreslår to alternative løsninger for motorferdsel i Marka:

  • Primært: Markalovens regler om motorferdsel oppheves. Motorferdsellovens alminnelige regler gjelder dermed i stedet, med mindre departementet fastsetter særskilte regler i forskrift.
  • Alternativt: Det klargjøres at motorferdselloven ikke gjelder i Marka, og at de særskilte reglene i markaloven gjelder i stedet. Det presiseres at forbudet mot motorferdsel ikke gjelder preparering av skiløyper og brøyting av skøytebaner og skøytetraseer på islagte vann, når dette foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag, turistbedrifter eller lignende.

Departementet foreslår også en hjemmel til å opprette et verneområdestyre for friluftslivsområde vernet i medhold av markaloven § 11. Det vil gjøre det mulig å opprette et felles verneområdestyre for Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde.   

En mer detaljert oversikt over viktige endringsforslag er inntatt i høringsnotatet kap. 1.

Departementet inviterer høringsinstanser og andre interesserte til å vurdere forslaget til lovendringer. Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om de bør sende saken videre til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet nedenfor. Ved tekniske problemer kan innspill i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no merket med referanse 24/2524.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no.

Fristen for å sende innspill er 28. oktober 2024.

 

Med hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Ernst Inge Espeland

seniorrådgiver

Asker kommune
Bærum kommune
Enebakk kommune
Gjerdrum kommune
Hole kommune
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune
Lier kommune
Lillestrøm kommune
Lunner kommune
Lørenskog
Nannestad kommune
Nittedal kommune
Oslo kommune
Nordre Follo kommune
Ringerike kommune
Rælingen kommune

Akershus fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Østfold fylkeskommune

Statsforvalteren i Østfold, Bukerud, Oslo og Akershus

Departementene

Advokatforeningen
Akershus bondelag
Artsdatabanken
Asplan Viak AS
Bane NOR SF
Buskerud bondelag
Den norske turistforening
Direktoratet for byggkvalitet
DNT Oslo
Forsvarsbygg
Forum for natur og friluftsliv
Forum for utvikling og miljø
Framtiden i våre hender
Friluftsrådenes landsforbund
Greenpeace
Hafslund AS
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
Idrettslaget Frøy
Interessegruppe for hytteeiere i marka
Jernbanedirektoratet
Kartverket
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Landbruksdirektoratet
Landsorganisasjonen
Lillomarkas venner
Markarådet
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Motvind Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Natur og ungdom
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Naturvernforbundet
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Norges bondelag
Norges idrettsforbund
Norges jeger- og fiskerforbund
Norges klatreforbund
Norges kulturvernforbund
Norges orienteringsforbund
Norges skogeierforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk bioenergiforening (NoBio)
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk friluftsliv
Norsk gartnerforbund
Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk kulturarv
Norsk kulturminnefond
Norsk organsisasjon for terrengsykling
NORSKOG
Nydalens skiklubb
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Oslo idrettskrets
Oslo og omland friluftsråd
Politidirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
Skiforeningen
Solemskogen velforening
Statkraft
Statnett SF
Sørbråten vel
Treindustrien
Viken idrettskrets
WWF-Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Østfold bondelag
Østmarkas venner