Statlig forvaltning

Statsforvaltninga er regjeringa sitt administrative apparat, og skal sjå til at politiske avgjerder vert sette ut i livet lojalt og effektivt. Statsforvaltninga skal arbeide og vere organisert slik at ho legg grunnlaget for politisk styring og brei deltaking frå folk. Ho skal gjere det enkelt for folk, organisasjonar og næringsliv, og ho skal bruke ressursane på ein effektiv og miljømedviten måte.

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Regjeringen har satt i gang et arbeid med å utvikle en strategi for digitalisering i offentlig sektor, for å forsterke innsats, samarbeid og samordning.

Innovasjon i offentlig sektor

Offentlig forvaltning skal utvikles videre - med gode tjenester til innbyggere og brukere, god bruk av samfunnets ressurser og høy tillit. Én måte å få dette til på er å øke innovasjonsevnen, -takten og –omfanget. Derfor forsterker regjeringen arbeidet med innovasjon i offentlig sektor.

Åpenhet og tillit

Forvaltningen i Norge er velfungerende og har høy tillit hos innbyggerne. Tillit er en driver for effektiv forvaltning og økonomisk utvikling og ett mål på hvordan offentlig sektor lykkes. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) arbeider med flere saksområder som har som mål å opprettholde, og aller helst øke, tilliten

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Klarspråkprisene 2018 til Utlendingsnemnda og Hå kommune

27.03.2019: Juryen mener Utlendingsnemnda formidler komplisert juss på en enkel måte og roser Hå kommune for å ha fått mye ut av lite ressurser. Begge vinnerne har arbeidet langsiktig og systematisk med et klart og godt språk.

Ny handlingsplan skal sikre en åpen og mer brukervennlig forvaltning

13.03.2019: I regjeringens fjerde handlingsplan om Open Government Partnership (OGP) presenterer vi åtte forpliktelser om åpenhet i forvaltningen. – Jeg håper og tror dette bidrar til en mer åpen, velfungderende og brukervennlig forvaltning. Målet er bedre påvirkningsmuligheter for innbyggerne og bedre tjenester, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Dokumenter

Fellesføring i tildelingsbrevene for 2016

Regjeringen har gitt sin tilslutning til at offentlige virksomheter skal få en fellesføring om at anskaffelser skal gjennomføres og følges opp på en slik måte at det motvirker arbeidslivskriminalitet.

Utredningsinstruksen

Formålet med utredningsinstruksen er å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak, som for eksempel reformer, regelendringer og investeringer.

Kontakt

Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk

Telefon: 22 24 03 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Til toppen