Statlig forvaltning

Statsforvaltninga er regjeringa sitt administrative apparat, og skal sjå til at politiske avgjerder vert sette ut i livet lojalt og effektivt. Statsforvaltninga skal arbeide og vere organisert slik at ho legg grunnlaget for politisk styring og brei deltaking frå folk. Ho skal gjere det enkelt for folk, organisasjonar og næringsliv, og ho skal bruke ressursane på ein effektiv og miljømedviten måte.

""

Bedre styring og ledelse

Mindre detaljstyring og mer tillit til lederne i staten skal gi bedre gjennomføringskraft og høyere resultatorientering i offentlig sektor. For å få det til har kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner etablert «Program for bedre styring og ledelse i staten».

""

Jakten på tidstyvene i forvaltningen

Alle statlige virksomheter skal fjerne tidstyver ved å effektivisere egen drift, bidra til regelforenkling og andre forenklingstiltak i egen virksomhet, og overfor innbygger, næringsliv og andre offentlige virksomheter.

""

Digital agenda for Norge

IKT kan bidra til å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. IKT kan også legge til rette for innovasjon og konkurransekraft i næringslivet.

Aktuelt nå

Nett-tv

""

Startskudd for innovasjonsløft i offentlig sektor

19.03.2018: I dag går startskuddet for regjeringens innovasjonsløft i offentlig sektor. – Kommunene og staten må finne smartere, mer effektive og bedre måter å løse velferdsoppgavene på. Vi inviterer derfor til en åpen prosess, der vi vil ut og møte miljøer som kan gi viktig innspill til arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Alle sektorer fornyer, forenkler og forbedrer

16.02.2018: Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har den hatt stor oppmerksomhet på å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Nå har alle statsråder valgt ut de viktigste forenklingstiltakene for sine sektorer fra de siste fire årene. Disse presenteres på regjeringens nettsider.

Dokumenter

Fellesføring i tildelingsbrevene for 2016

Regjeringen har gitt sin tilslutning til at offentlige virksomheter skal få en fellesføring om at anskaffelser skal gjennomføres og følges opp på en slik måte at det motvirker arbeidslivskriminalitet.

Utredningsinstruksen

Formålet med utredningsinstruksen er å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak, som for eksempel reformer, regelendringer og investeringer.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv .

Kontakt

Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk

Telefon: 22 24 03 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo