Statlig forvaltning

Statsforvaltninga er regjeringa sitt administrative apparat, og skal sjå til at politiske avgjerder vert sette ut i livet lojalt og effektivt. Statsforvaltninga skal arbeide og vere organisert slik at ho legg grunnlaget for politisk styring og brei deltaking frå folk. Ho skal gjere det enkelt for folk, organisasjonar og næringsliv, og ho skal bruke ressursane på ein effektiv og miljømedviten måte.

""

Bedre styring og ledelse

Mindre detaljstyring og mer tillit til lederne i staten skal gi bedre gjennomføringskraft og høyere resultatorientering i offentlig sektor. For å få det til har kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner etablert «Program for bedre styring og ledelse i staten».

""

Jakten på tidstyvene i forvaltningen

Alle statlige virksomheter skal fjerne tidstyver ved å effektivisere egen drift, bidra til regelforenkling og andre forenklingstiltak i egen virksomhet, og overfor innbygger, næringsliv og andre offentlige virksomheter.

""

Digital agenda for Norge

IKT kan bidra til å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. IKT kan også legge til rette for innovasjon og konkurransekraft i næringslivet.

Aktuelt nå

Alle sektorer fornyer, forenkler og forbedrer

16.02.2018: Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har den hatt stor oppmerksomhet på å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Nå har alle statsråder valgt ut de viktigste forenklingstiltakene for sine sektorer fra de siste fire årene. Disse presenteres på regjeringens nettsider.

Difi og Oslo kommune lanserer ny innsynsløsning

05.02.2018: Difi og Oslo kommune lanserer 5. februar en ny felles innsynsløsning for det offentlige. Det nye eInnsyn vil gjøre det langt enklere for alle å få innsyn i offentlige dokumenter.

Dokumenter

Fellesføring i tildelingsbrevene for 2016

Regjeringen har gitt sin tilslutning til at offentlige virksomheter skal få en fellesføring om at anskaffelser skal gjennomføres og følges opp på en slik måte at det motvirker arbeidslivskriminalitet.

Utredningsinstruksen

Formålet med utredningsinstruksen er å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak, som for eksempel reformer, regelendringer og investeringer.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv .

Kontakt

Avdeling for IKT og fornying

Telefon: 22 24 03 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo