Statlig forvaltning

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Statsforvaltninga er regjeringa sitt administrative apparat, og skal sjå til at politiske avgjerder vert sette ut i livet lojalt og effektivt. Statsforvaltninga skal arbeide og vere organisert slik at ho legg grunnlaget for politisk styring og brei deltaking frå folk. Ho skal gjere det enkelt for folk, organisasjonar og næringsliv, og ho skal bruke ressursane på ein effektiv og miljømedviten måte.

Bedre styring og ledelse

Mindre detaljstyring og mer tillit til lederne i staten skal gi bedre gjennomføringskraft og høyere resultatorientering i offentlig sektor. For å få det til har kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner etablert «Program for bedre styring og ledelse i staten».

Jakten på tidstyvene i forvaltningen

Alle statlige virksomheter skal fjerne tidstyver ved å effektivisere egen drift, bidra til regelforenkling og andre forenklingstiltak i egen virksomhet, og overfor innbygger, næringsliv og andre offentlige virksomheter.

Digital agenda for Norge

IKT kan bidra til å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. IKT kan også legge til rette for innovasjon og konkurransekraft i næringslivet.

Aktuelt nå

Nett-tv

Se sendingen her

Design og innovasjon - en bedre og mer effektiv offentlig sektor?

Mandag 7. november inviterer KMD og Designdrevet Innovasjonsprogram / DOGA til et halvdagsseminar hvor vi deler erfaringer fra tre innovasjonsprosjekter i helsesektoren som har brukt tjenestedesign. Hva kan resten av offentlig sektor lære?

Statsbudsjettet 2017:

1,2 milliarder kroner til digitalisering

– Digitalisering er viktig i arbeidet med å fornye og forenkle offentlig sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,2 milliarder kroner til nye IKT- og digitaliseringstiltak i statsbudsjettet for 2017. Samtidig foreslår regjeringen å hente ut gevinster som følger av innføringen av digital post i staten.

Vil legge til rette for mer sosialt entreprenørskap

- Både kommuner og sosiale entreprenører vil samarbeide, men lurer på hvordan de skal få det til. Derfor ønsker vi å lage en kokebok om dette, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere saker om Statlig forvaltning

Dokumenter

Fellesføring i tildelingsbrevene for 2016

Bedre kunnskap om brukernes situasjon og opplevelse av offentlige tjenester kan gjøre tjenestene mer treffsikre, relevante og effektive. Derfor ønsker regjeringen, som en del av satsningsområdet ”En enklere hverdag for folk flest”, å bruke fellesføringen for 2016 til å få forvaltningen til å arbeide mer brukerrettet.

Utredningsinstruksen

Formålet med utredningsinstruksen er å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak, som for eksempel reformer, regelendringer og investeringer.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv .

Kontakt

Avdeling for IKT og fornying

Telefon: 22 24 03 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt.59, Oslo