Statlig forvaltning

Statsforvaltninga er regjeringa sitt administrative apparat, og skal sjå til at politiske avgjerder vert sette ut i livet lojalt og effektivt. Statsforvaltninga skal arbeide og vere organisert slik at ho legg grunnlaget for politisk styring og brei deltaking frå folk. Ho skal gjere det enkelt for folk, organisasjonar og næringsliv, og ho skal bruke ressursane på ein effektiv og miljømedviten måte.

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Digitaliseringsstrategien er en oppfølging av Stortingsmeldingen Digital agenda (2015-2016). Strategien definerer felles mål og innsatsområder for digitaliseringsarbeidet frem mot 2025.

Innovasjon i offentlig sektor

Offentlig forvaltning skal utvikles videre - med gode tjenester til innbyggere og brukere, god bruk av samfunnets ressurser og høy tillit. Én måte å få dette til på er å øke innovasjonsevnen, -takten og –omfanget. Derfor forsterker regjeringen arbeidet med innovasjon i offentlig sektor.

Åpenhet og tillit

Forvaltningen i Norge er velfungerende og har høy tillit hos innbyggerne. Tillit er en driver for effektiv forvaltning og økonomisk utvikling og ett mål på hvordan offentlig sektor lykkes. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) arbeider med flere saksområder som har som mål å opprettholde, og aller helst øke, tilliten

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Foreslår 1,5 milliardar til digitalisering og tar krafttak for eit databasert næringsliv

07.10.2020: - Vi tar no eit krafttak for databasert verdiskaping i næringslivet. Totalt foreslår vi å løyve 1,5 milliardar kroner til digitalisering over neste års statsbudsjett, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Hvordan skal statlige virksomheter tilpasse seg ny fylkesstruktur?

Fra januar 2020 har vi fått ny fylkesstruktur i Norge. Regjeringen har vedtatt at den geografiske inndelingen av statlige etaters regionkontorer i utgangspunktet bør følge fylkesgrensene.

Dokumenter

Fellesføring i tildelingsbreva for 2020

Regjeringen har gitt sin tilslutning til at offentlige virksomheter skal få en fellesføring som skal innarbeides i tildelingsbrevene for 2020.

Utredningsinstruksen

Formålet med utredningsinstruksen er å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak, som for eksempel reformer, regelendringer og investeringer.