Statlig forvaltning

Statsforvaltninga er regjeringa sitt administrative apparat, og skal sjå til at politiske avgjerder vert sette ut i livet lojalt og effektivt. Statsforvaltninga skal arbeide og vere organisert slik at ho legg grunnlaget for politisk styring og brei deltaking frå folk. Ho skal gjere det enkelt for folk, organisasjonar og næringsliv, og ho skal bruke ressursane på ein effektiv og miljømedviten måte.

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Digitaliseringsstrategien er en oppfølging av Stortingsmeldingen Digital agenda (2015-2016). Strategien definerer felles mål og innsatsområder for digitaliseringsarbeidet frem mot 2025.

Innovasjon i offentlig sektor

Offentlig forvaltning skal utvikles videre - med gode tjenester til innbyggere og brukere, god bruk av samfunnets ressurser og høy tillit. Én måte å få dette til på er å øke innovasjonsevnen, -takten og –omfanget. Derfor forsterker regjeringen arbeidet med innovasjon i offentlig sektor.

Åpenhet og tillit

Forvaltningen i Norge er velfungerende og har høy tillit hos innbyggerne. Tillit er en driver for effektiv forvaltning og økonomisk utvikling og ett mål på hvordan offentlig sektor lykkes. Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) arbeider med flere saksområder som har som mål å opprettholde, og aller helst øke, tilliten

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Foreslår ny reserveløsning for digital kommunikasjon mellom Svalbard og fastlandet

01.04.2022: Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner i 2022 til en oppgradert satellittbasert reserveløsning for digital kommunikasjon mellom Svalbard og fastlandet. – Dette vil styrke den digitale sikkerheten og beredskapen for hele Svalbardsamfunnet, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Vil endre arveloven for å muliggjøre digitalt skifte av dødsbo

-I dag er prosessen etter dødsfall komplisert og papirbasert. Vi jobber nå med en digital dødsboløsning som skal løse noen av de byråkratiske flokene. Men for at det skal være lovlig å dele data digitalt via en digital dødsboløsning, må arveloven endres. Derfor sender vi et lovforslag til Stortinget som gjør det mulig med digitalt skifte av dødsbo, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Dokumenter

Ei berekraftig, kostnadseffektiv og samordna bygg- og eigedomsforvaltning

Bygg- og eigedomsforvaltninga i statleg sivil sektor skal vere berekraftig, samordna og kostnadseffektiv. Denne strategien etablerer overordna ambisjonar og peiker på tiltak som vil bidra til å nå ambisjonane.

Utredningsinstruksen

Formålet med utredningsinstruksen er å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak, som for eksempel reformer, regelendringer og investeringer.