Statlig forvaltning

Statsforvaltninga er regjeringa sitt administrative apparat, og skal sjå til at politiske avgjerder vert sette ut i livet lojalt og effektivt. Statsforvaltninga skal arbeide og vere organisert slik at ho legg grunnlaget for politisk styring og brei deltaking frå folk. Ho skal gjere det enkelt for folk, organisasjonar og næringsliv, og ho skal bruke ressursane på ein effektiv og miljømedviten måte.

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Digitaliseringsstrategien er en oppfølging av Stortingsmeldingen Digital agenda (2015-2016). Strategien definerer felles mål og innsatsområder for digitaliseringsarbeidet frem mot 2025.

Innovasjon i offentlig sektor

Offentlig forvaltning skal utvikles videre - med gode tjenester til innbyggere og brukere, god bruk av samfunnets ressurser og høy tillit. Én måte å få dette til på er å øke innovasjonsevnen, -takten og –omfanget. Derfor forsterker regjeringen arbeidet med innovasjon i offentlig sektor.

Åpenhet og tillit

Forvaltningen i Norge er velfungerende og har høy tillit hos innbyggerne. Tillit er en driver for effektiv forvaltning og økonomisk utvikling og ett mål på hvordan offentlig sektor lykkes. Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) arbeider med flere saksområder som har som mål å opprettholde, og aller helst øke, tilliten

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

560 millioner kroner kan brukes til raskt bredbånd i distriktene

26.11.2021: Også mobiloperatøren Ice forplikter seg til utbygging av høyhastighetsbredbånd i distriktene knyttet til 5G-auksjonen som ble avsluttet i september. Det betyr at inntil 560 millioner kroner kan brukes til utbygging av fast tråløst bredbånd med hastighet på minst 100 megabit per sekund til husstander og bedrifter i distriktene.

Norge fortsatt blant de ledende landene i Europa på digitalisering

Indeksen som måler digital modenhet i EU/EØS-området, viser at Norge fortsatt er blant de ledende landene på digitalisering i Europa. Norge rangeres som nummer fem etter Danmark, Finland, Sverige og Nederland i den ferske målingen.

Dokumenter

Ei berekraftig, kostnadseffektiv og samordna bygg- og eigedomsforvaltning

Bygg- og eigedomsforvaltninga i statleg sivil sektor skal vere berekraftig, samordna og kostnadseffektiv. Denne strategien etablerer overordna ambisjonar og peiker på tiltak som vil bidra til å nå ambisjonane.

Utredningsinstruksen

Formålet med utredningsinstruksen er å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak, som for eksempel reformer, regelendringer og investeringer.