Statlig forvaltning

Statsforvaltninga er regjeringa sitt administrative apparat, og skal sjå til at politiske avgjerder vert sette ut i livet lojalt og effektivt. Statsforvaltninga skal arbeide og vere organisert slik at ho legg grunnlaget for politisk styring og brei deltaking frå folk. Ho skal gjere det enkelt for folk, organisasjonar og næringsliv, og ho skal bruke ressursane på ein effektiv og miljømedviten måte.

""

Bedre styring og ledelse

Mindre detaljstyring og mer tillit til lederne i staten skal gi bedre gjennomføringskraft og høyere resultatorientering i offentlig sektor. For å få det til har kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner etablert «Program for bedre styring og ledelse i staten».

""

Jakten på tidstyvene i forvaltningen

Alle statlige virksomheter skal fjerne tidstyver ved å effektivisere egen drift, bidra til regelforenkling og andre forenklingstiltak i egen virksomhet, og overfor innbygger, næringsliv og andre offentlige virksomheter.

""

Digital agenda for Norge

IKT kan bidra til å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. IKT kan også legge til rette for innovasjon og konkurransekraft i næringslivet.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2018:

Regjeringa fortset å digitalisere Noreg

12.10.2017: – Digitalisering er ei viktig drivkraft for moderniseringa av Noreg. Målet er å skape ein enklare kvardag for innbyggjarane, næringsliv og frivillige, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringa fortset å auke tempoet i digitaliseringa, og foreslår å løyve omlag 588 millionar kroner til nye tiltak for IKT og digitalisering i 2018.

Tidstyvarbeidet har vært vellykket

07.09.2017: Regjeringens tidstyvarbeid i staten har vært vellykket, viser en uavhengig evaluering. – Jakten på tidstyver handler om at offentlig ansatte, innbyggere og næringsliv skal bruke mindre tid på unødvendig byråkrati, hindringer eller rutiner. Målet er mer tid til viktige oppgaver og bedre velferd. Det er gledelig at evalueringen viser at tidstyvjakten har vært vellykket, sier Sanner.

Dokumenter

Fellesføring i tildelingsbrevene for 2016

Bedre kunnskap om brukernes situasjon og opplevelse av offentlige tjenester kan gjøre tjenestene mer treffsikre, relevante og effektive. Derfor ønsker regjeringen, som en del av satsningsområdet ”En enklere hverdag for folk flest”, å bruke fellesføringen for 2016 til å få forvaltningen til å arbeide mer brukerrettet.

Utredningsinstruksen

Formålet med utredningsinstruksen er å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak, som for eksempel reformer, regelendringer og investeringer.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv .

Kontakt

Avdeling for IKT og fornying

Telefon: 22 24 03 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo