Statlig forvaltning

Statsforvaltninga er regjeringa sitt administrative apparat, og skal sjå til at politiske avgjerder vert sette ut i livet lojalt og effektivt. Statsforvaltninga skal arbeide og vere organisert slik at ho legg grunnlaget for politisk styring og brei deltaking frå folk. Ho skal gjere det enkelt for folk, organisasjonar og næringsliv, og ho skal bruke ressursane på ein effektiv og miljømedviten måte.

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Digitaliseringsstrategien er en oppfølging av Stortingsmeldingen Digital agenda (2015-2016). Strategien definerer felles mål og innsatsområder for digitaliseringsarbeidet frem mot 2025.

Innovasjon i offentlig sektor

Offentlig forvaltning skal utvikles videre - med gode tjenester til innbyggere og brukere, god bruk av samfunnets ressurser og høy tillit. Én måte å få dette til på er å øke innovasjonsevnen, -takten og –omfanget. Derfor forsterker regjeringen arbeidet med innovasjon i offentlig sektor.

Åpenhet og tillit

Forvaltningen i Norge er velfungerende og har høy tillit hos innbyggerne. Tillit er en driver for effektiv forvaltning og økonomisk utvikling og ett mål på hvordan offentlig sektor lykkes. Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) arbeider med flere saksområder som har som mål å opprettholde, og aller helst øke, tilliten

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Invitasjon til innspillsmøte om ideell drift av velferdstjenester

Den 12. august oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut i ulike skattefinansierte velferdstjenester. Utvalget inviterer nå ideelle virksomheter til et åpent innspillsmøte om ideell drift av velferdstjenester: Tidspunkt for møtet er mandag 21. november, fra kl. 13 til kl. 17.

Sentralisering av arbeidsplassar i statsforvaltninga også frå 2020 til 2021

Nye tal frå DFØ syner at talet på tilsette i statsforvaltninga auka med 6 000 (3,8 prosent) frå 164 000 i 2020 til 170 000 i 2021. I same periode var det ein nedgang i talet på tilsette i statsforvaltninga i distriktskommunar. Dette følger ei langsiktig utvikling under Solberg-regjeringa sidan 2013 der statleg tilsette i distriktskommunar har blitt betydeleg redusert.

Dokumenter

Ei berekraftig, kostnadseffektiv og samordna bygg- og eigedomsforvaltning

Bygg- og eigedomsforvaltninga i statleg sivil sektor skal vere berekraftig, samordna og kostnadseffektiv. Denne strategien etablerer overordna ambisjonar og peiker på tiltak som vil bidra til å nå ambisjonane.

Utredningsinstruksen

Formålet med utredningsinstruksen er å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak, som for eksempel reformer, regelendringer og investeringer.