Statens kommunikasjonspolitikk

Fastsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet 16. oktober 2009

Kommunikasjonspolitikken inneholder de sentrale mål og prinsipper for statens kommunikasjon med innbyggere, næringsliv, organisasjoner og annen offentlig virksomhet. Dokumentet er ikke ment å være en håndbok i arbeidet med kommunikasjon, men et utgangspunkt og rammeverk for utarbeidelse av lokale planer og strategier for informasjon og kommunikasjon.

Kommunikasjonspolitikken inneholder de sentrale mål og prinsipper for statens kommunikasjon med innbyggere, næringsliv, organisasjoner og annen offentlig virksomhet.

Målene for den statlige kommunikasjonspolitikken er at innbyggerne skal:

  • få korrekt og klar informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter
  • ha tilgang til informasjon om statens virksomhet
  • inviteres til å delta i utformingen av politikk, ordninger og tjenester

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har det overordnede ansvaret for politikken. De enkelte statlige virksomhetene har ansvaret for å  iverksette politikken. Fagdepartementene har ansvar for å følge opp virksomhetene innenfor sin sektor.

En veiledning om forvaltningens bruk av sosiale medier finnes på Digitaliseringsdirektoratets nettsider.

Et mål for kommunikasjonspolitikken er at innbyggerne skal få korrekt og klar informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter. Digitaliseringsdirektoratet, Språkrådet og KS har samlet råd og verktøy for arbeidet med klart språk på en felles nettside.