Høringer

Høring - Utkast til ny statlig kommunikasjonspolitikk

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har sendt på høring forslag til ny statlig kommunikasjonspolitikk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2009

Vår ref.: 200700609


 

Statens kommunikasjonspolitikk – høring

 

Utkastet til Statens kommunikasjonspolitikk sendes med dette på høring.

Vi ber om høringsinstansenes kommentarer innen 1. juli 2009.  Høringsutkastet kan også lastes ned fra Fornyings- og administrasjonsdepartementets hjemmeside på www.regjeringen.no.

Nærmere om utkastet til ny statlig kommunikasjonspolitikk
Statens kommunikasjonspolitikk vil erstatte den gjeldende Informasjonspolitikk for statsforvaltningen som ble vedtatt i 1993 og endret i 2001. Denne kan også lastes ned fra vår hjemmeside.

Bakgrunnen for forslaget til Statens kommunikasjonspolitikk, er den rivende utviklingen innenfor informasjon og kommunikasjon som har funnet sted siden den statlige informasjonspolitikken ble endret i 2001, bl.a.

  • økte krav og forventinger til staten fra innbyggere, media, organisasjoner og næringsliv
  • den teknologiske utviklingen, for eksempel sosiale medier
  • behov for høyere effektivitet og bedre kvalitet i saksbehandlingen
  • ny offentlighetslov med økt krav til åpenhet
  • at informasjon i større grad har utviklet seg til å bli en vare i et marked

Statens kommunikasjonspolitikk er basert på verdiene demokrati, åpenhet og medvirkning. På grunnlag av disse verdiene, er det i den nye kommunikasjonspolitikken foreslått at statlige virksomheter skal legge følgende fem prinsipper til grunn for sin informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet:

  • Åpenhet
  • Medvirkning
  • Nå alle
  • Aktiv
  • Helhet

I høringsutkastet er disse fem prinsippene utdypet og forklart nærmere.

I den nye kommunikasjonspolitikken legges det blant annet stor vekt på å trekke innbyggerne med i utviklingen av politikk og tjenester allerede på et tidlig stadium i prosessene, at åpenheten i staten skal gjelde mer enn bare dokumenter, og at staten aktivt skal ta i bruk nye medier og dele sine informasjonsressurser med andre.

Høringssvarene
Høringssvarene sendes Fornyings- og administrasjonsdepartementet innen 1. juli 2009, enten pr. post eller e-post: postmottak@fad.dep.no.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til ekspedisjonssjef Ole Willy Sandbekk, telefon 22 24 48 10 (ows@fad.dep.no) eller avdelingsdirektør Terje Dyrstad, telefon 22 24 49 75 (ted@fad.dep.no)

Vennlig hilsen

Lars-Henrik Myrmel-Johansen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Ole Willy Sandbekk
ekspedisjonssjef


Vedlegg: 

Abelia
ABM-utvikling
Adresseavisa
Aftenposten
Akademikerne
Amnesty International
Antirasistisk senter
A-pressen
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Arbeidsretten
Arkitektur - og designhøgskolen i Oslo
Arkivverket
Association of Norwegian Students Abroad (ANSA)
Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, Høgskolen i Oslo
Avdeling for mediefag, Høgskolen i Volda
Barne- og likestillingsdepartementet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Bellona
Bergens Tidende
Bioforsk
Bioparken AS
Bioteknologinemnda
Brønnøysundregistrene
Bygdeforskning - Norsk senter for bygdeforskning
Center for Corporate Communication, BI
Chr. Michelsens Institutt (CMI)
Dagbladet
Dagens Næringsliv
Dagsavisen
Datatilsynet
Den Norske Dataforening
Den Norske Fagpresses Forening – Fagpressen
Den norske Forleggerforening
Den norske stats husbank
Den norske UNESCO-kommisjonen
Departementenes servicesenter
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for nødkommunikasjon
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad
Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling
Domstolsadministrasjonen
Dysleksiforbundet i Norge (DiN)
Edda Media AS
Elevorganisasjonen i Norge (EO)
FIK- Fylkeskommunenes kommunikasjonskollegium
Finansavisen
Finansdepartementet
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Fiskeri- og kystdepartementet
Fiskeridirektoratet
Fiskeriforskning - Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS
Flyktningehjelpen
Forbrukerombudet
Forbrukertvistutvalget
Foreldreutvalget for grunnskolen
Forfatterforeningen
Forskningsenheten Voksne i livslang læring (ViLL)
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarsdepartementet
Forsvarsstaben - FST
Framtiden i våre hender (Fivh)
Friluftslivets fellesorganisasjon
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Fædrelandsvennen
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)
Havforskningsinstituttet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst RHF, Hamar
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet 
Høgskolen i Akershus
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Stord/Haugesund
IKT-Norge
IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Innovasjon Norge
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institusjonen Fritt Ord
Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB
Institutt for informatikk, Universitet i Oslo
Institutt for journalistikk, Fredrikstad
Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU
Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo
Institutt for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo
Institutt for samfunnsforskning
Jernbaneverket
Justervesenet
Justis- og politidepartementet
KIK- Kommunenes kommunikasjonskollegium
KIM - Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
KIM - Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
Kirkens Nødhjelp
Kirkerådet
Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Klagenemnda for stedsnavnsaker
Klassekampen
Kommunal- og regionaldepartementet
Kompetansensenter for urfolks rettigheter
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Kreftregisteret
Kriminalomsorgen
KRIPOS
KS Kommunikasjon og samfunnskontakt
Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kunsthøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Kystdirektoratet
Landbruks- og matdepartementet
Landsforbundet for synshemmede (LFS)
Landslaget for lokalaviser (LLA)
Landsorganisasjonen for Romanifolket
Landsorganisasjonen for romanifolket
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Luftfartstilsynet
Magasin- og Ukepresseforeningen
Markedshøyskolen
Markedsrådet
Matforsk - Norsk institutt for næringsmiddelforskning
Mattilsynet
Mediebedriftenes landsforening
Medietilsynet
Miljøverndepartementet
MiRA-senteret
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT)
Nationen
Natur og ungdom
Nettavisen
Nettby Community AS
NHH - Norges Handelshøyskole
NHO - Næringslivets Hovedorganisasasjon
NIBR - Norsk institutt for by- og regionforskning
NIFU STEP- Studier av innovasjon, forskning og utdanning
NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
NINA - Norsk institutt for naturforskning
NIVA - Norsk institutt for vannforskning
NOAS
Nordisk samisk institutt - Sámi Instituhtta
Nordlys
Noregs mållag
Norges Bank
Norges blindeforbund
Norges Døveforbund (NDF)
Norges fiskerihøgskole
Norges forskningsråd
Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Norges Handikappforbund
Norges Høyesterett
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité
Norges idrettshøgskole
Norges miljøvernforbund
Norges musikkhøgskole
Norges Naturvernforbund
Norges Røde Kors
Norges veterinærhøgskole
Norgesuniversitetet
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)
Norsk filminstitutt
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk Journalistlag
Norsk kommunikasjonsforening
Norsk kulturråd
Norsk Lokalradioforbund
Norsk lyd- og blindeskriftsbiliotek
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk pensjonistforbund
Norsk polarinstitutt
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk Studentunion (NSU)
Norske informasjonsrådgivere - NIR
Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveenilitto (NKF/RK)
Norske Samers Riksforbund (NSR)
NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
NRK
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
NUPI - Norsk utenrikspolitisk institutt
NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Oljedirektoratet
OMOD - Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Opplysningsvesenets fond
P4 Radio Hele Norge ASA
Pasientskadenemnda
Patenstyret
Personvernnemda
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Politihøgskolen i Oslo
Post- og teletilsynet
Radio Norge
Redd Barna
Redningstjenestene i Sør-Norge og Nord-Norge
Reindriftsforvaltningen
Riksantikvaren
Riksmålsforbundet
Riksrevisjonen
Rådet for psykisk helse
Sagat
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)
Sametinget - Sámediggi
Samferdselsdepartementet
Samisk høgskole - Sámi allaskuvla
Schibsted
SEIF - Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Seniornett.no
Senter for atferdsforskning
Senter for industriell forskning, Oslo
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Senter for statlig økonomistyring
SFT - Statens forurensningstilsyn
SIFO - Statens institutt for forbruksforskning
SINTEF byggforsk
SINTEF IKT
SIVA - Selskapet for industrivekst SF
Sivilombudsmannen
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
Språkrådet
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens bygningstekniske etat
Statens helsepersonellnemd - Sekretariatet
Statens helsetilsyn
Statens innkrevingssentral
Statens institutt for rusmiddelforskning
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning
Statens legemiddelverk
Statens pensjonskasse
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens strålevern
Statistisk sentralbyrå
Statsbygg
Stavanger Aftenblad
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stortingets administrasjon
Sysselmannen på Svalbard
Taternes Landsforening
Teknologirådet
Teknologirådet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Transportøkonomisk institutt
Trygderetten
TV2
TVNorge
UDI - Utlendingsdirektoratet
UNE - Utlendingsnemda
UNIO - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utenriksdepartementet
Utrop.no
Vegdirektoratet
Vernepliktsverket
Veterinærinstituttet
VG
VOX - Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet
Vårt Land
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økokrim