Tildelingsbrev og årsrapportar

Tildelingsbrev frå departementa og årsrapportar frå underliggjande verksemder.

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet frå eit departement til ei underliggjande verksemd. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og gjer greie for prioriteringar, resultatmål og rapporteringskrav for verksemdene. Tildelingsbreva blir sende til verksemdene årleg etter at statsbudsjettet er handsama i Stortinget. 

Til toppen