Tildelingsbrev/oppdragsbrev og årsrapport

For lettere å se sammenhengen mellom styring, ressursbruk og resultater i statlige virksomheter vil du finne både tildelingsbrev til virksomhetene og årsrapporter fra virksomhetene på denne siden. Tildelingsbrev blir lagt ut i begynnelsen av januar for inneværende år, mens årsrapportene blir lagt ut i månedsskifte april/mai for foregående år.

Om tildelingsbrev/oppdragsbrev og årsrapporter

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev. I tildelingsbrevene fastsettes bl.a. mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene er en viktig del av departementets samlede etatsstyring.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

Det ble innført nye krav til årsrapportering i 2014, blant annet at rapportene skal legges tilgjengelig på departementets nettsider (Bestemmelser om økonomistyring i staten, kap. 1.5.1 (pdf)).

Fylkesmennene

Fylkesmannen er Landbruks- og matdepartementets viktigste samarbeidspartner for oppfølging av nasjonal landbruks- og matpolitikk både regionalt og lokalt. Fylkesmannen skal legge til rette for utvikling av ny næringsaktivitet, økt verdiskaping og attraktive bosteder, parallelt med å opprettholde et levende landbruk med en variert bruksstruktur over hele landet. Mer om Fylkesmennene

2017: Tildelingsbrev 
2016: Tildelingsbrev |Årsrapport 
2015: Tildelingsbrev |Årsrapport
2014: Tildelingsbrev |Årsrapport 

Tidligere Årsrapporter 2013-2008

Innovasjon Norge/Innovasjon Noreg

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Hovedmålet er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og ulike regioners næringsmessige muligheter. Mer om Innovasjon Norge

2017: Oppdragsbrev (PDF)  
2016: Oppdragsbrev (PDF) | 
           Årsrapport (PDF) heleÅrsrapport 2016 til oppdragsgivere
2015: Oppdragsbrev (PDF) |  
           Årsrapport (PDF) heleÅrsrapport 2015 til oppdragsgivere 
2014: Oppdragsbrev (PDF) | Årsrapport 

Tidligere årsrapporter

Landbruksdirektoratet

Statens landbruksforvaltning (SLF) før 1.7.2015

Landbruksdirektoratet set landbruks- og matpolitikken ut i livet og er eit støtte- og utgreiingsorgan for Landbruks- og matdepartementet.
Meir om Landbruksdirektoratet

2017: Tildelingsbrev (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF) Årsrapport (PDF) 
2015: Tilderingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev Statens landbruksforvaltning (SLF) (PDF)| 
           Årsrapport 2014 (PDF) - Vedlegg (PDF)

Tidligere årsrapporter for Statens landbruksforvaltning (SLF)

Tidligere årsrapporter for Statens reindriftsforvaltning

Matmerk

Matmerk er en uavhengig stiftelse som som skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Vi skal styrke omdømmet til norske matprodukter hos norske forbrukere. Mer om Matmerk

2017Tilskudd (PDF) 
2016: Tilskudd (PDF) |Årsmelding (PDF)
           Oppdragsbrev for forvaltning av Kompetanseutviklingsprogrammet i lanbruket for 2016
2015: Tilskudd (PDF)|Årsmelding (PDF)
           Oppdragsbrev for forvaltning av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket for 2015 
2014: Tilskudd (PDF)Årsmelding (PDF) 
           Oppdragsbrev for forvaltning av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket for 2014

Tidligere årsmeldinger

Mattilsynet

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.
Meir om Mattilsynet

2017Tildelingsbrev (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
           Årsrapport (PDF) - Mattilsynets arbeid med dyrevelferd
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) Årsrapport (PDF)

Tidligere Tildelingbrev |  Årsrapporter

Norges forskningsråd/Noregs forskingsråd

Forskingsrådet skal tilføre forskingssystemet meirverdi gjennom å realisere forsking som aktørane i forskingssystemet kvar for seg ikkje kan få fram.
Meir om Forskingsrådet

2017: Tildelingsbrev (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF) 
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)

Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIO

Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Mer om Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIO

1. 7. 2015 ble landets største forskningsinstitutter NIBIO opprettet etter å ha overtatt oppgaver og ansatte fra Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

2017Tildelingsbrev (PDF) 
2016: Tildelingsbrev (PDF) |Årsrapport (PDF)
2015: Årsrapport (PDF)

Før 1. 7. 2015:

Statskog SF

Statskog SF er organisert som statsforetak etter lov om statsforetak (lovdata.no) av 30. august 1991.

Statsforetaksformen er valgt fordi Statskog skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper, men er samtidig pålagt å løse andre samfunnsmessige og sektorpolitiske målsettinger på oppdrag fra eier.

Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av Landbruks- og matministeren. Les mer om Statskog SF

2017: Oppdragsbrev 2017 kap. 1161 post 75
           Tilskuddsbrev 2017 kap. 1161 post 70
2016: Oppdragsbrev 2016 kap. 1161 post 75
           Tilskuddsbrev 2016 kap. 1161 post 70 | Årsrapport 
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport 
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport

Tidligere årsrapporter

Veterinærinstituttet - VI

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Les mer om Veterinærinstituttet

2017: Tildelingsbrev (PDF) 
2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF) 
2015: Tildelingsbrev (PDF) Årsrapport (PDF) 
2014: Tildelingsbrev (PDF) Årsrapport (PDF)