Tildelingsbrev/oppdragsbrev og årsrapport – Landbruks- og matdepartementet

For lettere å se sammenhengen mellom styring, ressursbruk og resultater i statlige virksomheter vil du finne både tildelingsbrev til virksomhetene og årsrapporter fra virksomhetene på denne siden. Tildelingsbrev blir lagt ut i begynnelsen av januar for inneværende år, mens årsrapportene blir lagt ut i månedsskifte april/mai for foregående år.

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev. I tildelingsbrevene fastsettes bl.a. mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene er en viktig del av departementets samlede etatsstyring.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

Det ble innført nye krav til årsrapportering i 2014, blant annet at rapportene skal legges tilgjengelig på departementets nettsider (Bestemmelser om økonomistyring i staten, kap. 1.5.1 (pdf)).

Fylkesmannen er Landbruks- og matdepartementets viktigste samarbeidspartner for oppfølging av nasjonal landbruks- og matpolitikk både regionalt og lokalt. Fylkesmannen skal legge til rette for utvikling av ny næringsaktivitet, økt verdiskaping og attraktive bosteder, parallelt med å opprettholde et levende landbruk med en variert bruksstruktur over hele landet. Mer om Fylkesmennene

2018: Tildelingsbrev
2017: Tildelingsbrev |Årsrapport
2016: Tildelingsbrev |Årsrapport 
2015: Tildelingsbrev |Årsrapport
2014: Tildelingsbrev |Årsrapport 

Tidligere Årsrapporter 2013-2008

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Hovedmålet er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og ulike regioners næringsmessige muligheter. Mer om Innovasjon Norge

2018: Oppdragsbrev (PDF)  
2017: Oppdragsbrev (PDF)  
           Årsrapport hele |
2016: Oppdragsbrev (PDF) | 
           Årsrapport heleÅrsrapport 2016 til oppdragsgivere
2015: Oppdragsbrev (PDF) |  
           Årsrapport hele| Årsrapport 2015 til oppdragsgivere 
2014: Oppdragsbrev (PDF) | Årsrapport 2014 til oppdragsgivere 

Tidligere årsrapporter

Statens landbruksforvaltning (SLF) før 1.7.2015

Landbruksdirektoratet set landbruks- og matpolitikken ut i livet og er eit støtte- og utgreiingsorgan for Landbruks- og matdepartementet.
Meir om Landbruksdirektoratet

2018: Tildelingsbrev (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf)| Årsrapport (pdf)
           Riksrevisjonens beretning (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf)Årsrapport (pdf) 
2015: Tilderingsbrev (pdf)Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev Statens landbruksforvaltning (SLF) (pdf)
           Årsrapport 2014 (pdf) - Vedlegg (pdf)

Tidligere årsrapporter for Statens landbruksforvaltning (SLF)

Tidligere årsrapporter for Statens reindriftsforvaltning

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.
Meir om Mattilsynet

2018: Tildelingsbrev (pdf)
2017: Tildelingsbrev(pdf)
           Årsrapport (pdf) - Mattilsynets arbeid med dyrevelferd
           Riksrevisjonens beretning (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
           Årsrapport (pdf) - Mattilsynets arbeid med dyrevelferd
2015: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf) Årsrapport (pdf)

Tidligere Tildelingbrev |  Årsrapporter

Forskingsrådet skal tilføre forskingssystemet meirverdi gjennom å realisere forsking som aktørane i forskingssystemet kvar for seg ikkje kan få fram.
Meir om Forskingsrådet

2018: Tildelingsbrev (PDF)
2017: Tildelingsbrev (PDF)Årsrapport (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF) 
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)

Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Mer om Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIO

1. 7. 2015 ble landets største forskningsinstitutter NIBIO opprettet etter å ha overtatt oppgaver og ansatte fra Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

2018Tildelingsbrev (PDF) |
2017: Tildelingsbrev (PDF) |Årsrapport (PDF) 
           Riksrevisjonens beretning (pdf)
2016: Tildelingsbrev (PDF) |Årsrapport (PDF) 
2015: Årsrapport (PDF)

Før 1. 7. 2015:

Statskog SF er organisert som statsforetak etter lov om statsforetak (lovdata.no) av 30. august 1991.

Statsforetaksformen er valgt fordi Statskog skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper, men er samtidig pålagt å løse andre samfunnsmessige og sektorpolitiske målsettinger på oppdrag fra eier.

Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av Landbruks- og matministeren. Les mer om Statskog SF

2018: Oppdragsbrev 2018 kap. 1161 post 75
           Tilskuddsbrev 2018 kap. 1161 post 70            
2017: Oppdragsbrev 2017 kap. 1161 post 75
           Tilskuddsbrev 2017 kap. 1161 post 70 | Årsrapport (pdf)
2016: Oppdragsbrev 2016 kap. 1161 post 75
           Tilskuddsbrev 2016 kap. 1161 post 70 | Årsrapport 
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport 
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport

Tidligere årsrapporter

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Les mer om Veterinærinstituttet

2018: Tildelingsbrev (PDF) |
2017: Tildelingsbrev (PDF) Årsrapport (PDF)
           Riksrevisjonens beretning (pdf)
2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF) 
2015: Tildelingsbrev (PDF) Årsrapport (PDF) 
2014: Tildelingsbrev (PDF) Årsrapport (PDF)

 Til toppen