Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter - Landbruks- og matdepartementet

Oversikt over tildelingsbrev og instrukser fra Landbruks- og matdepartementet til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter.

Statsforvalterne (før 2021, Fylkesmennene) er Landbruks- og matdepartementets viktigste samarbeidspartner for oppfølging av nasjonal landbruks- og matpolitikk både regionalt og lokalt. Statsforvalteren skal legge til rette for utvikling av ny næringsaktivitet, økt verdiskaping og attraktive bosteder, parallelt med å opprettholde et levende landbruk med en variert bruksstruktur over hele landet. Mer om Statsforvalterne

2024: Tildelingsbrev
2023: Tildelingsbrev |Årsrapport
2022: Tildelingsbrev |Årsrapport
2021: Tildelingsbrev |Årsrapport
2020: Tildelingsbrev |Årsrapport
2019: Tildelingsbrev |Årsrapport
2018: Tildelingsbrev |Årsrapport
2017: Tildelingsbrev |Årsrapport
2016: Tildelingsbrev |Årsrapport 
2015: Tildelingsbrev |Årsrapport
2014: Tildelingsbrev |Årsrapport 

Tidligere Årsrapporter 2013-2008

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Hovedmålet er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og ulike regioners næringsmessige muligheter. Mer om Innovasjon Norge

2024: Oppdragsbrev (PDF) |
2023: Oppdragsbrev (PDF) |
2022: Oppdragsbrev (PDF) |
           Årsrapport 
2021: Oppdragsbrev (PDF) |
           Årsrapport 
2020: Oppdragsbrev (PDF) |Oppdragsgiverrapport 2020(pdf) |                               Årsrapport 
2019: Oppdragsbrev (PDF) |  Årsrapport hele
2018: Oppdragsbrev (PDF) |  Årsrapport hele
2017: Oppdragsbrev (PDF) |  Årsrapport hele 
2016: Oppdragsbrev (PDF) | 
           Årsrapport hele| Årsrapport 2016 til oppdragsgivere
2015: Oppdragsbrev (PDF) |  
           Årsrapport hele| Årsrapport 2015 til oppdragsgivere 
2014: Oppdragsbrev (PDF) | Årsrapport 2014 til oppdragsgivere 

Tidligere årsrapporter

Landbruksdirektoratet set landbrukspolitikken og handelspolitikken på landbruksområdet ut i livet og er eit støtte- og utgreiingsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Landbruksdirektoratet er eit utøvande forvaltningsorgan for dei sentrale landbrukspolitiske verkemidla og eit støtte- og utgreiingsorgan for Landbruks- og matdepartementet. Landbruksdirektoratet er òg sekretariat for fleire styre og utval. Direktoratet er lokalisert i Oslo, Steinkjer og Alta.

Meir om Landbruksdirektoratet 

2024: Tildelingsbrev 26.01.2024 m/Rapporteringskrav (pdf)           

2023: Tildelingsbrev 30.01.2023 (pdf)

2022: Tildelingsbrev (pdf) |Årsrapport (pdf)

2021: Tildelingsbrev (pdf) |Årsrapport (pdf)
2020: Tildelingsbrev (pdf) |Årsrapport (pdf)
2019: Tildelingsbrev (pdf) |Årsrapport (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf)| Årsrapport (pdf)
           Riksrevisjonens beretning (pdf) 
           Instruks for økonomi- og virksomhetsstyringen i Landbruksdirektoratet 2018 (pdf)  
2017: Tildelingsbrev (pdf)| Årsrapport (pdf)
           Riksrevisjonens beretning (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf)| Årsrapport (pdf) 
2015: Tilderingsbrev (pdf)| Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev Statens landbruksforvaltning (SLF) (pdf)| 
           Årsrapport 2014 (pdf) - Vedlegg (pdf)

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.
Meir om Mattilsynet 

2024: Tildelingsbrev m/vedlegg - Rapporteringskrav (pdf)
2023: Tildelingsbrev (pdf)
           Vedlegg: Rapporteringskrav Mattilsynet (pdf)
2023: Tildelingsbrev (pdf) | 
2022: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport 2022 (pdf) 
           Supplerende tildelingsbrev 20.12.22 (pdf)
           Supplerende tildelingsbrev 01.07.22 (pdf) 
2021: Tildelingsbrev (pdf) |
           Økonomi- og virksomhetsstyring i Mattilsynet (pdf) |
           Årsrapport 2021 (pdf) 
2020: Tildelingsbrev (pdf) |
Økonomi- og virksomhetsstyring i Mattilsynet (pdf) |
Årsrapport 2020 (pdf)
2019: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport 2019 (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport 2018 (pdf)
           Riksrevisjonens beretning (pdf)
2017: Tildelingsbrev(pdf)
           Årsrapport (pdf) - Mattilsynets arbeid med dyrevelferd
           Riksrevisjonens beretning (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
           Årsrapport (pdf) - Mattilsynets arbeid med dyrevelferd
2015: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)

Tidligere Tildelingbrev |  Årsrapporter

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Direktoratets hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for styringen av Miljødirektoratet på området høstbare viltressurser, mens Klima- og miljødepartementet har den overordnede etatsstyringen av Miljødirektoratet.

Mer om Miljødiretoratet

2024: TiIdelingsbrev - Høstbare viltressurser (pdf)
2023: TiIdelingsbrev - Høstbare viltressurser (pdf)
           Supplerende tildelgingsbrev (pdf)
2022: Tildelingsbrev - Høstbare viltressurser(pdf)
           Supplerende tildelingsbrev (pdf)
           Årsrapport 2022 for Viltfondet (pdf)    
2021: Tildelingsbrev - Høstbare viltressurser (pdf)
           Årsrapport 2021 for Viltfondet (pdf)
2020: Tildelingsbrev - Høstbare viltressurser (pdf)
           Årsrapport 2020 for Viltfondet (pdf)
2019: Tildelingsbrev - Høstbare viltressurser (pdf)
           Årsrapport 2019 for Viltfondet (pdf)
           Riksrevisjonens beretning 2019 (pdf)

Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Mer om Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIO.

1.7.2015 ble landets største forskningsinstitutter NIBIO opprettet etter å ha overtatt oppgaver og ansatte fra Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

2024: 

2023: Tildelingsbrev - 31.01.2022 (pdf)

2022: Tildelingsbrev 19.01.2022 (pdf)| |Årsrapport (pdf)

2021: Tildelingsbrev (pdf)| Økonomi- og virksomhetsstyring i NIBIO 2021 (pdf)  |Årsrapport (pdf)

2020: Tildelingsbrev (PDF)
          Supplerende tildelingsbrev 2020- gjennomføring av pollinatorregistreringer (PDF)|Årsrapport (PDF)

2019: Tildelingsbrev (PDF)|Årsrapport (PDF)
           Riksrevisjonens beretning (pdf) 

2018: Tildelingsbrev (PDF) |Årsrapport (PDF) 
           Riksrevisjonens beretning (pdf)  
           Instruks om økonomi- og virksomhetsstyringen i NIBIO 2018 (pdf) 

2017: Tildelingsbrev (PDF) |Årsrapport (PDF)
           Riksrevisjonens beretning (pdf)

2016: Tildelingsbrev (PDF) |Årsrapport (PDF) 

2015: Årsrapport (PDF)

Før 1. 7. 2015:

Statskog SF er organisert som statsforetak etter lov om statsforetak (lovdata.no) av 30. august 1991.

Statsforetaksformen er valgt fordi Statskog skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper, men er samtidig pålagt å løse andre samfunnsmessige og sektorpolitiske målsettinger på oppdrag fra eier.

Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av Landbruks- og matministeren. Les mer om Statskog SF

2023: Oppdragsbrev 2023 kap. 1161 post 75 30.01.23 (pdf)
           Tilskuddsbrev kapittel 1161 post 70 31.01.23 (pdf)
           Supplerende tilskuddsbrev kapittel 1161 22.06.23 (pdf)
           Supplerende oppdragsbrev kapittel 1161 22.06.23 (pdf)
           Årsrapport (pdf)
2022: Oppdragsbrev 2022 kap. 1161 post 75
           Tillskuddsbrev 2022 kap. 1161 post 70| Årsrapport (pdf)
2021: Oppdragsbrev 2021 kap. 1161 post 75
           Tilskuddsbrev 2021 kap. 1161 post 70 | Årsrapport (pdf)
2020: Oppdragsbrev 2020 kap. 1161 post 75
           Tilskuddsbrev 2020 kap. 1161 post 70 | Årsrapport (pdf)
2019: Oppdragsbrev 2019 kap. 1161 post 75
           Tilskuddsbrev 2019 kap. 1161 post 70Årsrapport (pdf)   
2018: Oppdragsbrev 2018 kap. 1161 post 75
           Tilskuddsbrev 2018 kap. 1161 post 70Årsrapport (pdf)           
2017: Oppdragsbrev 2017 kap. 1161 post 75
           Tilskuddsbrev 2017 kap. 1161 post 70 | Årsrapport (pdf)
2016: Oppdragsbrev 2016 kap. 1161 post 75
           Tilskuddsbrev 2016 kap. 1161 post 70 | Årsrapport 
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport 
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport

Tidligere årsrapporter

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Les mer om Veterinærinstituttet

2024: Tildelingsbrev- 24.01.2024 (pdf)

2023: Tildelingsbrev  (PDF)
           Supplerende tildelingsbrev 21.08.23 (PDF) 
2022: Tildelingsbrev (PDF)
           Supplerende tildelingsbrev 28.06.22 (PDF)
2021: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2020: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2019: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
           Riksrevisjonens beretning (pdf)
2018:  Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
           Riksrevisjonens beretning (pdf)
           Instruks om økonomi- og virksomhetsstyringen (PDF)
           Fastsatt 26. janaur 2018  Gjeldene fra Februar 2018  
2017: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
           Riksrevisjonens beretning (pdf)
2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF) 
2015: Tildelingsbrev (PDF) Årsrapport (PDF) 
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)