Innholdsstrategi for regjeringen.no

Strategi for hvordan vi utvikler, publiserer og forvalter innhold på regjeringen.no og tilhørende nettsteder.

Overordnet mål for regjeringen.no

Formålet for regjeringen.no er å være hovedkilden for informasjon fra regjeringen til befolkningen. Nettstedet skal

 • inneholde relevant og aktuell informasjon av høy kvalitet
 • gjøre det mulig for brukerne å finne, forstå og bruke informasjonen de trenger

Hensikter med innholdet

I tråd med overordnet mål er det definert følgende hensikter med innholdet:

 • Presentere regjeringens politiske budskap
 • Gi innsikt i departementenes arbeid og ansvarsområder
 • Gi korrekt, oppdatert og helhetlig informasjon om rettigheter og plikter
 • Bidra til effektiv krisehåndtering

Krav til innholdet

 • Innhold skal formidles i et korrekt, klart og brukertilpasset språk. 
 • Innholdet skal være tilpasset brukernes behov og adferd. Det skal struktureres, presenteres og gjøres tilgjengelig med brukeren for øye. Besøkende skal ikke være nødt til å kjenne departementets oppbygning eller ansvarsfordelingen mellom departementene for å finne det de leter etter.
 • Prioriter innhold som er aktuelt, relevant og nyttig. Innhold som er mindre viktig, gjør det vanskeligere for brukerne å finne frem til det de leter etter på nettsidene og i søket.
 • Innholdet skal sikre hensyn til helheten og synliggjøre sakssammenhenger. Vis til annet relevant innhold gjennom omtale i teksten, bruk av relasjoner og lenker til andre nettsteder.
 • Ikke dupliser innhold. Innhold bør ikke overlappe, men fungere utfyllende. Før du oppretter nytt innhold, bør du se på hvordan det henger sammen med eksisterende innhold på nettstedet. Her er det også nødvendig å se på tvers av departementene.
 • Bruk visuelle virkemidler for å gjøre politisk budskap og fagstoff mer forståelig.
 • Fagstoff som først og fremst er av interesse for «profesjonelle» brukere, skal så langt som mulig presenteres slik at alle forstår hva det handler om. 

Se også ti bud for godt innhold på regjeringen.no.

De viktigste kategorier av innhold

Innholdet på regjeringen.no vil i hovedsak falle i følgende kategorier:

 • dokumenter (Meldinger til Stortinget, proposisjoner og NOUer)
 • innsiktsartikler med bakgrunn om regjeringens arbeidsområder og aktuelle politiske saker
 • høringsnotater og annet vedrørende høringer
 • pressemeldinger/nyheter om aktuelle saker
 • lover og regler

Roller og ansvar

Innhold på regjeringen.no lages og forvaltes ofte i samarbeid mellom flere avdelinger i departementene. Alle sider skal ha en innholdseier som har plikt og myndighet til å vedlikeholde innholdet. Dette kan være nettredaktør eller en annen person i kommunikasjonsenhet eller fagavdeling.

Nettredaktøren i hvert enkelt departement har det utøvende ansvaret for arbeidet med departementets sider og skal sørge for at nettstedet forvaltes i tråd med denne strategien. 

Nettredaktøren

 • skal sikre at alt nytt stoff er kvalitetssikret og tilrettelagt for Internett før det publiseres 
 • gir pålegg til publiserere om å følge retningslinjer når dette er nødvendig
 • har myndighet til å endre eller slette sider som ikke følger retningslinjer og standarder

Kommunikasjonsenhetene har ansvar for å prioritere og presentere innhold som publiseres i departementenes struktur på nettsidene.

Kommunikasjonssjefen i det enkelte departement er ansvarlig redaktør for departementets nettsider.

Fagavdelingene foreslår innhold for publisering og sikrer at det faglige innholdet er korrekt og oppdatert.

Politisk ledelse foreslår innhold for publisering og sikrer at innholdet støtter politisk plattform.

DSS og portalredaktør for regjeringen.no skal bidra til at det daglige innholdsarbeidet gjennomføres i tråd med strategier for nettstedet.

Statsministerens kontor har en koordinerende rolle og ansvar for en samlet presentasjon av regjeringen og utvelgelse av saker til portalforsiden.

Forvaltning og vedlikehold

Oppdatert innhold er avgjørende for nettstedets kvalitet. Alle nettsider på regjeringen.no skal ha en innholdseier. Kommunikasjonsenhetene skal ha en god oversikt over hvem som eier innholdet i hver artikkel, og bistå fagavdelingen i oppdateringen. Innholdseiere må ha gode rutiner som sikrer kontinuerlig vedlikehold, i samarbeid med nettredaktører og øvrige bidragsytere.

Departementene skal kontrollere, oppdatere og eventuelt slette redaksjonelt innhold (temasider, landingssider, generelle omtaler av departementet og lignende) minst én gang hvert halvår. Oppdateringer skal også skje ved politiske, faglige og organisatoriske endringer. Vedlikeholdsrutinene gjelder også for sider hvor det daglige publiseringsansvaret er plassert i en fagavdeling.