Regjeringens medlemmer

Jonas Gahr Støres regjering ble utnevnt i statsråd 14. oktober 2021. Den er utgått av Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (SP).

Regjeringen består av statsministeren og 18 statsråder. I listen nedenfor er regjeringens medlemmer oppført etter en rang. Det følger av rangrekkefølgen hvem som fungerer som statsministerens stedfortreder ved forfall. Rangordningen fastsettes ved kongelig resolusjon fremmet av Statsministerens kontor.  

 • Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

  Statsminister Jonas Gahr Støre
  Statsminister Jonas Gahr Støre

  Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i regjeringen.

  Tiltrådte: 14.10.2021

 • Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum
  Trygve Slagsvold Vedum

  Finansministeren har et hovedansvar for landets økonomiske politikk, og samordner arbeidet med statsbudsjettet.

  Tiltrådte: 14.10.2021

  E-post: postmottak@fin.dep.no

  Telefon: 22 24 41 01

 • Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap)

  Utenriksminister Anniken Huitfeldt
  Utenriksminister Anniken Huitfeldt. Foto: Sturlason

  Utenriksministeren har ansvar for norsk utenrikspolitikk, arbeidet med å fremme Norges interesser internasjonalt og utenrikstjenestens oppgaver. Utenrikstjenesten omfatter 100 utenriksstasjoner - ambassader, faste delegasjoner og generalkonsulater.

  Tiltrådte: 14.10.2021

 • Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)

  Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe
  Ola Borten Moe

  Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til fagskole, generelle kompetansepolitiske saker, utdanningsstøtte, forskning og høyere utdanning.

  Tiltrådte: 14.10.2021

 • Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap)

  Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran
  Bjørnar  Selnes Skjæran

  Fiskeri- og havministeren har ansvaret for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet, herunder ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken. Statsråden har også ansvar for kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken (formelt organisert under Samferdselsdepartementet fram til 1. januar 2022).

  Tiltrådte: 14.10.2021

  E-post: postmottak@nfd.dep.no

  Telefon: 22 24 90 90

 • Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp)

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim
  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Foto: Sturlason

  Utviklingsministeren har ansvaret for det utviklingspolitiske arbeidet i alle regioner utenfor OSSE-området, Midtøsten, Nord-Afrika og Afghanistan. I tillegg har hun ansvaret for utviklingssamarbeidet med FN-systemet, Verdensbanken, de regionale utviklingsbankene og øvrige globale fond og programmer. Hun er nordisk samarbeidsminister og har videre ansvaret for Norad, Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) og Norfund.

  Tiltrådte: 14.10.2021

 • Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap)

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide
  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Klima- og miljøministeren har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

  Tiltrådte: 14.10.2021

  E-post: postmottak@kld.dep.no

  Telefon: 22 24 57 01

 • Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp)

  Barne- og familieminister Kjersti Toppe
  Kjersti Toppe

  Barne- og familieministeren har ansvar for regjeringens politikk knyttet til barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

  Tiltrådte: 14.10.2021

  E-post: postmottak@bfd.dep.no

  Telefon: 22 24 24 01

 • Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp)

  Forsvarsminister Bjørn Arild Gram
  Bjørn Arild Gram

  Forsvarsministeren har ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. "Målet for regjeringens forsvarspolitikk er å ivareta Norges sikkerhet, trygghet og handlefrihet, våre interesser og verdier. Basert på NATO-alliansen skal Forsvaret avskrekke og forebygge krig og konflikt."

  Tiltrådte: 12.04.2022

  E-post: postmottak@fd.dep.no

  Telefon: 23 09 80 00

 • Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap)

  Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård
  Jon-Ivar Nygård

  Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har ansvar for politikken knyttet til transport av personer og gods og posttjenester.

  Tiltrådte: 14.10.2021

  E-post: postmottak@sd.dep.no

  Telefon: 22 24 81 01

 • Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap)

  Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen
  Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Arbeids- og inkluderingsministeren har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner, velferd og inkludering.

  Tiltrådte: 07.03.2022

  E-post: postmottak@aid.dep.no

  Telefon: 22 24 90 90

 • Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap)

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
  Ingvild Kjerkol portrett

  Helse- og omsorgsministeren har ansvar for politikken knyttet til sykehus, legemiddelområdet, kommunale helse- og omsorgstjenester, rus og psykisk helsevern, og folkehelsepolitikken.

  Tiltrådte: 14.10.2021

  E-post: postmottak@hod.dep.no

  Telefon: 22 24 90 90

 • Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap)

  Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen
  Anette Trettebergstuen

  Kultur- og likestillingsministeren har ansvar for kulturpolitikk, likestillings- og diskrimineringspolitikk, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og koordinerer statlig politikk i forbindelse med frivillig sektor.

  Tiltrådte: 14.10.2021

  E-post: postmottak@kud.dep.no

  Telefon: 22 24 90 90

 • Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)

  Næringsminister Jan Christian Vestre
  Jan Christian Vestre

  Næringsministeren har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet næringslivspolitikk.

  Tiltrådte: 14.10.2021

  E-post: postmottak@nfd.dep.no

  Telefon: 22 24 90 90

 • Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap)

  Kunnskapsminister Tonje Brenna
  Portrettbilde av Tonje Brenna

  Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, videregående opplæring og folkehøgskoler.

  Tiltrådte: 14.10.2021

  E-post: postmottak@kd.dep.no

  Telefon: 22 24 74 00

 • Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp)

  Landbruks- og matminister Sandra Borch
  Landbruks- og matminister Sandra Borch

  Landbruks- og matministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringen sin landbruks- og matpolitikk.

  Tiltrådte: 14.10.2021

  E-post: postmottak@lmd.dep.no

  Telefon: 22 24 91 00

 • Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp)

  Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl
  Emilie Enger Mehl

  Justis- og beredskapsministeren har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, asyl og innvandring, samfunnssikkerhet, Svalbard og polarområdene.

  Tiltrådte: 14.10.2021

  E-post: postmottak@jd.dep.no

 • Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)

  Olje- og energiminister Terje Aasland
  Olje- og energiminister Terje Aasland

  Olje- og energiministeren skal sikre høg verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennleg forvaltning av energiressursane i landet.

  Tiltrådte: 07.03.2022

  E-post: postmottak@oed.dep.no

  Telefon: 22 24 61 00

 • Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

  Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik
  Sigbjørn Gjelsvik

  Kommunal- og distriktsministeren har ansvaret for styring av forvaltningspolitikk, plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og valggjennomføring, bolig- og bygningspolitikk, koordinering av regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, statlig arbeidsgiverpolitikk, statlig bygg- og eiendomsforvaltning, det administrative ansvaret for statsforvalterne, kontakten med Kongehuset, styret av regional- og distriktspolitikk, IT-politikk, elektronisk kommunikasjon, personvern, politikken overfor samer og nasjonale minoriteter, samt det administrative ansvaret for departementet.

  Tiltrådte: 12.04.2022

  E-post: postmottak@kdd.dep.no

  Telefon: 22 24 68 00