Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Landbruks- og matdepartementet

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Landbruks- og matminister

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.
Forskning.

Antibiotikaresistens

Et høyt forbruk av antibiotika øker forekomsten av resistente bakterier. Derfor arbeider regjeringen for å redusere antibiotikabruken hos mennesker og dyr.

Bakt Snæhetta hvitmuggost med multer fra Molta.

Matnasjonen Norge

Matnasjonen Norge er nå etablert som en politisk ramme for næringsutvikling og verdiskaping med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. De tre matministrene – landbruks- og matministeren, helse- og omsorgsministeren og fiskeri- og sjømatministeren har tatt særskilt eierskap til saken. Det er gir matnasjonen Norge en tydelig og god forankring.

Elg.

Jakt, fiske og friluftsliv

24.09.2020: Skogen er ein tradisjonelt viktig rekreasjonsarena i Noreg, der mange utfolder seg med jakt, fiske og friluftsliv. Eit berekraftig skogbruk hegner også om desse verdiane.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2020

Prop. 1 S (2019–2020)

Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5652 Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 20. september 2019, godkjend i statsråd same dagen.

Endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking)

Prop. 117 S (2018–2019)

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble den 26. februar enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2019 – 30.06.2020. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 136,1 mill. kroner.

Aktuelt fra departementet

Frøene pakket og lagret i hvelvet.

Vellykket såfrødeponering til tross for pandemien

29.10.2020: Midt under den pågående globale pandemien, sender genbanker sikkerhetskopier av sine såfrø til Svalbard Globale frøhvelv. Denne uka ble rundt 15 000 nye poser med såfrø fra åtte genbanker trygt plassert på hyllene i frøhvelvet.

Hund

Starter arbeidet med endring av hundeloven

29.10.2020: Landbruks- og matdepartementet har gjennomgått lov om hundehold. I forbindelse med dette arbeidet holdt departementet et innspillsmøte og inviterte til å sende inn skriftlige innspill. Det kom totalt inn 360 innspill, som alle har blitt lest og vurdert.