Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Aktuelt nå

Norway is among FAO’s top 20 resource partners and has been the third largest donor country of voluntary contributions to the organization in the last biennium (2013-2015), contributing to FAO’s work in a various range of areas, including emergencies development projects.

Berømmer Norge som en god samarbeidspartner for FNs mat- og landbruksorganisasjon

10.12.2018: Landbruks- og matminister Bård Hoksrud hadde i dag et møte med generaldirektøren i FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO), José Graziano da Silva. På møtet diskuterte de flere tema av felles interesse for FAO og Norge.

Skogsmaskin i aksjon.

Økt satsing på skogkultur og infrastruktur

05.12.2018: Fordelingen av midler fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk for 2019 er nå fastsatt etter samråd med avtalepartene og skogbruks-organisasjonene. God infrastruktur i skogbruket er nødvendig for en effektiv og konkurransedyktig skog- og trenæring. For 2019 avsettes det 110 millioner kroner til veibygging og taubane.

Dokumenter

Høring – forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr

22.11.2018: Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring et forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr og forslag til ordning for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere. Høringsfristen er 31. januar 2019.

NOU 2018: 11

Ny fjellov

22.06.2018: Statsallmenningslovutvalet vart oppnemnd 4. mars 2016, og overleverte utgreiinga "Ny fjellov" til Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2018. Utvalet legg fram forslag til ei ny fjellov, som skal erstatte dei to lovene som i dag regulerer bruken og forvaltninga av statsallmenningane. Formålet med lovforslaget er å fremje berekraftig forvaltning av ressursane i statsallmenningane.

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2019

Til toppen