Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Landbruks- og matdepartementet

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Landbruks- og matminister

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.
Forskning.

Antibiotikaresistens

Et høyt forbruk av antibiotika øker forekomsten av resistente bakterier. Derfor arbeider regjeringen for å redusere antibiotikabruken hos mennesker og dyr.

Bakt Snæhetta hvitmuggost med multer fra Molta.

Matnasjonen Norge

Matnasjonen Norge er nå etablert som en politisk ramme for næringsutvikling og verdiskaping med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. De tre matministrene – landbruks- og matministeren, helse- og omsorgsministeren og fiskeri- og sjømatministeren har tatt særskilt eierskap til saken. Det er gir matnasjonen Norge en tydelig og god forankring.

Elg.

Jakt, fiske og friluftsliv

24.09.2020: Skogen er ein tradisjonelt viktig rekreasjonsarena i Noreg, der mange utfolder seg med jakt, fiske og friluftsliv. Eit berekraftig skogbruk hegner også om desse verdiane.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2020

Prop. 1 S (2019–2020)

Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5652 Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 20. september 2019, godkjend i statsråd same dagen.

Endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking)

Prop. 117 S (2018–2019)

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble den 26. februar enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2019 – 30.06.2020. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 136,1 mill. kroner.

Aktuelt fra departementet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og  statssekretær Vegard Einan i ASD har blitt orientert om hva næringen vil gjøre for at kritikkverdige arbeidsforhold ikke skal gjenta seg.

Landbruksministeren forventer opprydning

20.10.2020: Det er avdekket en rekke kritikkverdige forhold i grøntnæringen, og landbruks- og matminister Olaug Bollestad har i dag, sammen med statssekretær Vegard Einan i ASD, blitt orientert om hva næringen vil gjøre for at dette ikke skal gjenta seg i neste sesong.

Reinsdyrkjøtt.

Norske forbrukere ønsker å spise mer reinsdyrkjøtt

19.10.2020: Markedsundersøkelser har avdekket at norske forbrukere ønsker å spise mer reinsdyrkjøtt. Det er særlig forbrukergruppen med høy matinteresse, og som er opptatt av dyrevelferd og sunnhet som ønsker å spise mer reinsdyrkjøtt. Denne gruppen kjennetegnes også av at de ønsker norsk- og lokalprodusert mat og de ønsker å lage retter fra bunnen av.