Landbruks- og matdepartementet

Geir Pollestad (Sp)

Landbruks- og matminister

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.
Rypejakt.

Høyring av ny viltressurslov

Nyheit 26.06.2024

Regjeringa har i dag sendt framlegg til ei ny lov på høyring, lov om utøving av jakt, fangst og felling av vilt mv. (viltressursloven). Lova vil erstatte dagens viltlov frå 1981, og byggjer i stor grad på ei vidareføring og klargjering av gjeldande rett knytt til utøving av jakt, fangst og felling.

Rein i innhegning

Høyring av framlegg til endringar i reindriftsloven og tilhøyrande endringar i jordskiftelova

Nyheit 01.07.2024

Regjeringa har i dag sendt på høyring framlegg til endringar i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) og tilhøyrande endringar i lov 21. juni 2016 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigendoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova).