Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Aktuelt nå

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale tek det første symbolske spadetaket medan Q-sjef Bent Myrdahl, til venstre, og Terje Halleland tek av for det jærske veret.

Fyrste spadetaket på utviding av Q-meieriene, Klepp

08.08.2017: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale tok det fyrste spadetaket på utbygginga av Q-meiriene sitt anlegg på Klepp, Rogaland.

Til venstre departementsråd Leif Forsell og Visepresident Liu Di i Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences (HAAS).

Norsk-kinesisk samarbeid om berekraftig jordbruk

09.08.2017: I dag møtte Landbruks- og matdepartementet ein delegasjon frå landbruksakademiet i Heilongjiang-provinsen i Kina i samband med det norsk-kinesisk samarbeidet om miljøvenleg og berekraftig jordbruk.

Dokumenter

Prop. 92 L (2016–2017)

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

21.04.2017: Proposisjonen inneholder forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven, jordloven og forpaktningsloven. Endringene innebærer bl.a. at arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord heves.

Meld. St. 11 (2016-2017)

Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon

09.12.2016: Verdikjeden i norsk jordbruk må i større grad tilpasse seg sterkere konkurranse i fremtiden: En effektiv næring som leverer det forbrukerne etterspør og som tar inn over seg et stadig mer krevende internasjonalt marked.

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2017