Landbruks- og matdepartementet

Sandra Borch (Sp)

Landbruks- og matminister

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.
Nypløyd åker.

Jordvern

Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. For å sikre matproduksjonen er det derfor viktig med et sterkt jordvern, kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer. Samtidig må jordvern balanseres mot andre samfunnsbehov. Fremtidens utfordringer krever en helhetlig jordvernstrategi.

Same med reinsdyr.

Reindrift

Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. Målet er å sørge for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift i Norge.

Åkerlandskap Hokksund.

Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret skjer ved årlige forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som opptrer i fellesskap som forhandlingspart for jordbruket. Forhandlingene føres på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2022:

Prop. 1 S (2021–2022)

For budsjettåret 2022 under Landbruks- og matdepartementet Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5652

Prop. 56 S (2021–2022)

Proposisjonen omhandler endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet til en utvidelse av strømstønadsordningen til å også gjelde aktive primærprodusenter i jordbruks- og veksthusnæringen.

Aktuelt fra departementet

Stange Vestbygd - en perle ved Mjøsa.

Den nasjonale Kulturlandskapsprisen er tildelt Nettverket Stange vestbygd

09.08.2022: Stange vestbygd ble i 1994 registrert og utvalgt som nasjonalt verdifullt kulturlandskap. Her drives det aktivt landbruk i et område med svært god matjord.

Cider.

Siderlandet Norge

04.08.2022: I løpet av de siste 10 årene har Norge blitt et siderland. Salget av sider via Vinmonopolet har økt fra 3,9 millioner kroner i 2011 til 64 millioner kroner i 2021. Totalt ble det solgt norsk sider for rundt 100 millioner kroner i 2021 inkludert gårdsutslag, restaurantmarkedet og dagligvarehandelen.