Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket. 

Aktuelt nå

Svalbard Globale frøhvelv

Potetfrø til Svalbard Globale frøhvelv

26.08.2015 - Delegasjoner fra Peru og fra Costa Rica deponerer denne uken potetfrø i Svalbard Globale frøhvelv. Statssekretær Blåfjelldal deltar ved frødeponiet sammen med blant andre landbruksminister i Costa Rica Arauz Cavallini og generaldirektør i FAO José Graziano da Silva.

Same med reinsdyr.

Gode nyheter for reindrifta

20.08.2015 - Landbruksdirektoratet presenterte i går reintall for Finnmark som viser at de aller fleste reineiere har redusert reintallet ned til fastsatt nivå. Fastsatt øvre reintall for Øst- og Vest-Finnmark er til sammen på 148 800 rein. – Jeg vil berømme de reineierne som nå har gjort jobben sin, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Dokumenter

Meld. St. 31 (2014–2015)

Garden som ressurs - marknaden som mål - Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar.

05.06.2015 - Meldinga omhandlar politikken for landbruksbasert næringsutvikling utanom tradisjonelt jord- og skogbruk. Meldinga drøftar både utviklingstrekk, utfordringar og potensial for vidare vekst og utvikling. Områda lokalmat og drikke, landbruksbasert reiseliv, Inn på tunet, bioenergi og juletreproduksjon blir særskilt drøfta.

Prop. 127 S (2014–2015)

Jordbruksoppgjøret 2015 – endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.

Proposisjonen omhandler jordbruksavtalen for 2015–2016, som ble inngått mellom staten og Norges Bondelag 15. mai 2015.

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2015

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 22 24 91 40 (08:00-15:00)
Pressekontakt: Pressekontakter i Landbruks- og matdepartementet
Adresse: , Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9 (R6),