Landbruks- og matdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Aktuelt nå

Nett-tv

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Ope møte om den nye jordbruksmeldinga

23.01.2017: Før jul la regjeringa fram ny Stortingsmelding om jordbrukspolitikken. Det vil bli arrangert fleire møter rundt omkring i landet der landbruks- og matminister Jon Georg Dale og leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes møtes til debatt. Første møte er i Sogn og Fjordane tirsdag 24. januar. Her er det også innleiing ved fylkesleiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale åpner den Norske standen på Grüne Woche 2017.

Jon Georg Dale åpnet Norges stand på Grüne Woche

20.01.2017: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale åpnet i dag den norske standen på Grüne Woche. På årets utstilling er 77 ulike produsenter og bedrifter innen mat og reiseliv fra regionene Fjord Norge, Sørlandet og Oslo-regionen til stede på verdens største mat og forbruker messe i Berlin.

Dokumenter

Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon

Auka produksjon, betra effektivitet og styrka konkurransekraft

Heile verdikjeda i norsk jordbruk må i større grad tilpasse seg sterkare konkurranse i framtida: Ei effektiv næring som leverer det forbrukarane etterspør, og som tek inn over seg ein stadig meir krevjande internasjonal marknad.

Meld. St. 8 (2016–2017)

Pelsdyrnæringen

04.11.2016: Meldingen gjennomgår pelsdyrnæringen blant annet på grunnlag av rapporten NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling, og følger opp anmodningsvedtak fra Stortinget om å vurdere forbud mot norsk pelsdyrhold. Regjeringen går inn for å videreføre pelsdyrnæringen med flere innstramminger i regelverket for å styrke dyrevelferden.

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2017