Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Aktuelt nå

Politikere for fiskeri og havbruk, jordbruk, matvarer og skogsbruk fra 8 regjeringer; Norge, Sverige, Finland med Åland, Island og Danmark med Grønland og Færøyene har vært samlet til Nordisk ministerrådsmøte i Ålesund. Fra venstre: Dagfinn Høybråten, general sekretær i Nordisk Ministerråd, Ronny Berg, statssekretær i Fiskeridepartementet, Camilla Gunell, Vice Head of State Åland, Jon Georg Dale, landbruks- og matminister, Katrin Gunnarsdottir, minister for fiskeri- og landbruk Island, Esben Egede Rasmussen, Executive Director The Danish Veterinary and Food Administration, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister Sverige, Jari Leppa, minister for jord- og skogbruk Finland.

Nordisk Ministermøte i Ålesund

28.06.2017: Antibiotikaresistens, jordbruk og klima og bærekraftig skogbruk har vært sentrale temaer på fagseminarer og i de politiske diskusjonene på ministermøtet i dag, onsdag 28. juni. Norge har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd i 2017. Det årlige sommermøtet har i år vært lagt til Ålesund fra 27.-28. Juni .

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, helse- og omsorgsminister Bent Høie og fiskeriminister Per Sandberg.

Regjeringen vil ta lederrolle i kampen mot antibiotikaresistens

27.06.2017: Regjeringen har satt seg tydelige mål for å redusere bruken av antibiotika i Norge og vil ta en lederrolle i arbeidet med å kutte antibiotikabruken globalt. Dette var hovedbudskapet da regjeringen samlet noen av verdens fremste eksperter til møte om antibiotikaresistens i Ålesund.

Dokumenter

Prop. 92 L (2016–2017)

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

21.04.2017: Proposisjonen inneholder forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven, jordloven og forpaktningsloven. Endringene innebærer bl.a. at arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord heves.

Meld. St. 11 (2016-2017)

Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon

09.12.2016: Verdikjeden i norsk jordbruk må i større grad tilpasse seg sterkere konkurranse i fremtiden: En effektiv næring som leverer det forbrukerne etterspør og som tar inn over seg et stadig mer krevende internasjonalt marked.

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2017