Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Aktuelt nå

Matglede på sykehjem.

Få besøk av Matgledekorpset

20.11.2018: Landbruks- og matminister Bård Hoksrud lanserer et Matgledekorp som skal reise rundt til institusjoner i ulike kommuner i Hedmark og Oppland for å inspirere til økt innsats for matglede blant eldre.

Forside: Nasjonal strategi mot Antibiotikaresistens 2015–2020.

Vår tid med antibiotika løper ut

12.11.2018: I november hvert år arrangeres World Antibiotics Awareness Week for å øke global bevissthet om antibiotikaresistens (AMR) og rette oppmerksomheten på god praksis og fornuftig bruk av antibiotika både til dyr og mennesker.

Dokumenter

NOU 2018: 11

Ny fjellov

22.06.2018: Statsallmenningslovutvalet vart oppnemnd 4. mars 2016, og overleverte utgreiinga "Ny fjellov" til Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2018. Utvalet legg fram forslag til ei ny fjellov, som skal erstatte dei to lovene som i dag regulerer bruken og forvaltninga av statsallmenningane. Formålet med lovforslaget er å fremje berekraftig forvaltning av ressursane i statsallmenningane.

Prop. 92 L (2016–2017)

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

21.04.2017: Proposisjonen inneholder forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven, jordloven og forpaktningsloven. Endringene innebærer bl.a. at arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord heves.

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2019

Til toppen