Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Aktuelt nå

Gårdsbruk i Rogaland.

Forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven

27.06.2016: Landbruks- og matdepartementet sender i dag på høring forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven. Innholdet i forslagene er i hovedsak en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 483 til 490.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale på omvisning på smittelaboratoriet hjå Veterinærinstituttet.

Vellukka strategi mot antibiotikaresistens

14.09.2016: Noreg sin strategi for å hindre spreiing av antibiotikaresistente bakterier i norsk landbruks- og matproduksjon har vore vellukka.

Dokumenter

BUDSJETTÅRET 2016

Prop. 1 S (2015–2016)

07.10.2015: Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 18. september 2015, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg). Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak).

Meld. St. 31 (2014–2015)

Garden som ressurs - marknaden som mål - Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar.

Meldinga omhandlar politikken for landbruksbasert næringsutvikling utanom tradisjonelt jord- og skogbruk. Meldinga drøftar både utviklingstrekk, utfordringar og potensial for vidare vekst og utvikling. Områda lokalmat og drikke, landbruksbasert reiseliv, Inn på tunet, bioenergi og juletreproduksjon blir særskilt drøfta.

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2016