Landbruks- og matdepartementet

Sandra Borch (Sp)

Landbruks- og matminister

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.
Nypløyd åker.

Jordvern

Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. For å sikre matproduksjonen er det derfor viktig med et sterkt jordvern, kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer. Samtidig må jordvern balanseres mot andre samfunnsbehov. Fremtidens utfordringer krever en helhetlig jordvernstrategi.

Same med reinsdyr.

Reindrift

Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. Målet er å sørge for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift i Norge.

Åkerlandskap Hokksund.

Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret skjer ved årlige forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som opptrer i fellesskap som forhandlingspart for jordbruket. Forhandlingene føres på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket.

Dokumenter

Inntektsmåling i jordbruket

NOU 2022: 14

03.10.2022: Inntektsberegningsutvalget ble oppnevnt 13. august 2021 for å vurdere grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne. Utvalgets arbeid har gitt omfattende ny dokumentasjon av bønders inntektssituasjon og inntektsutvikling, og utvalget legger fram sine forslag til mulige beregningsmåter for næringsinntekt i jordbruket.

Prop. 56 S (2021–2022)

Proposisjonen omhandler endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet til en utvidelse av strømstønadsordningen til å også gjelde aktive primærprodusenter i jordbruks- og veksthusnæringen.

Aktuelt fra departementet

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Statsbudsjettet 2023:

Økt satsing på matvareberedskap og landbruk over hele landet

06.10.2022: Regjeringen vil bidra til mer norsk matproduksjon og økt selvforsyningsgrad, og har lagt til rette for dette gjennom statsbudsjettet for 2023. Regjeringen foreslår å øke budsjettet på Landbruks- og matdepartementets område med 24,7 prosent, til 29,5 milliarder kroner.

Elg.

Nytt innspillsmøte – Arbeidet med å gjennomgå og modernisere viltloven

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet inviterer til et nytt innspillsmøte i forbindelse med det pågående arbeidet med å gjennomgå og modernisere viltloven.