Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Aktuelt nå

Forskning - Antibiotika

Undersøker antibiotikaresistens i norsk natur

18.04.2018: Økt bruk av antibiotika fører til at flere bakterier blir resistent mot antibiotika. Nå undersøker forskningsinstitutter hvordan bakterier sprer seg i norsk natur.

Kvinnelig bonde i fjøs.

Overproduksjon reduserer inntektene i jordbruket

12.04.2018: Budsjettnemnda for jordbruket avga i dag grunnlagsmaterialet for vårens jordbruksforhandlinger. Inntektene i jordbruket økte med vel 20 prosent fra 2014 til 2016, mens lønnsveksten for andre grupper var 4,5 prosent.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2018:

Prop. 1 S (2017–2018)

12.10.2017: Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 29. september 2017, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 92 L (2016–2017)

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

21.04.2017: Proposisjonen inneholder forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven, jordloven og forpaktningsloven. Endringene innebærer bl.a. at arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord heves.

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2018