Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Aktuelt nå

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Presseinvitasjon: Dale til Østerdalen, Gudbrandsdalen og Oppdal

16.02.2018: Tirsdag 20. – torsdag 22. februar er landbruks- og matminister Jon Georg Dale på rundreise til Røros, Nord-Østerdal, Nord-Gudbrandsdal og Oppdal.

Fra dagens møte.

Dyrevelferd: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale møtte representantar for svinenæringa

13.02.2018: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har i dag møtt representantar for svinenæringa om korleis utfordringane med dyrevelferd i slaktegrisproduksjonen kan løysast. Bakgrunnen for møtet var førebelse resultat frå ein tilsynskampanje Mattilsynet gjennomfører med slaktegris i Rogaland.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2018:

Prop. 1 S (2017–2018)

12.10.2017: Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 29. september 2017, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 92 L (2016–2017)

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

21.04.2017: Proposisjonen inneholder forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven, jordloven og forpaktningsloven. Endringene innebærer bl.a. at arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord heves.

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2018