Landbruks- og matdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Aktuelt nå

Vinstra har den beste sjukeheimsmaten i Noreg

24.10.2016: Sundheim bo- og treningssenter på Vinstra i Gudbrandsdalen er kåra til vinnar av Gylne Måltidsøyeblikk 2016. Om lag 200 institusjonar deltok i konkurransen i år, og fem finalistar kjempa om fyrstepremien på 30 000 kroner.

Nett-tv

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale under dagens presentasjon.

Meld. St. 6 (2016-2017):

Styrker verdiskapinga i skog- og trenæringa

14.10.2016: – Betre tilgong til kapital frå det statlege Investinor, skal fremje ivesteringar i skogindustrien. – Ei eiga ordning for utbetring av flaskehalsar til hinder for effektiv tømmertransport på offentlege vegar. – Bygging av langt fleire skogsbilvegar og tømmerkaier for meir kostnadseffektive transportar. – Auka krav til bioinnblanding i drivstoff fram mot 2020. – Satsing på forsking og innovasjon. – Generelle skatteletter i tråd med skatteforliket.

Dokumenter

BUDSJETTÅRET 2017

Prop. 1 S (2016–2017)

06.10.2016: Tilråing frå Landbruks- og matdepartementet 16. september 2016, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Meld. St. 6 (2016-2017)

Styrker verdiskapinga i skog- og trenæringa

Meldingen omtaler regjeringens politikk for skog- og trenæringen. Den har et verdikjedeperspektiv, og bygger på hovedtrekkene i skogpolitikken og de skogpolitiske virkemidlene, slik de framgår av tidligere meldinger til Stortinget og de årlige budsjett-proposisjonene. Meldingen tar for øvrig utgangspunkt i klimaforlikene inngått i Stortinget, tidligere avklaringer av forholdet mellom næring og miljø, og regjeringens politikk for videre utvikling av et omstillingsdyktig og mangfoldig næringsliv.

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2017