Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Landbruks- og matdepartementet

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Landbruks- og matminister

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.
Gård og åker.

Innreise til Norge for å jobbe i landbruket

Fra 29. januar er det innført strengere innreiserestriksjoner til Norge for å hindre importsmitte. Unntak fra innreiserestriksjonene skal praktiseres strengt. Unntak kan kun tas dersom det er strengt nødvendig for å sikre kontinuitet i kritiske samfunnsfunksjoner.

Forskning.

Antibiotikaresistens

Et høyt forbruk av antibiotika øker forekomsten av resistente bakterier. Derfor arbeider regjeringen for å redusere antibiotikabruken hos mennesker og dyr.

Åkerlandskap Hokksund.

Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret skjer ved årlige forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som opptrer i fellesskap som forhandlingspart for jordbruket. Forhandlingene føres på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2021:

Prop. 1 S (2020–2021)

Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 21. september 2020, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Endringer i statsbudsjettet 2020 (Reindriftsavtalen 2020/2021)

Prop. 99 S (2019–2020)

Norske Reindriftsamers landsforbund og Staten ble 27. februar 2020 enige om ny reindriftsavtale for perioden fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Avtalen omfatter økonomiske tiltak for reindriftsnæringen på 149,5 mill. kroner.

Innhøsting på åkeren.

Utenlandske arbeidere får forlenget oppholdstillatelse

15.04.2021: Arbeids- og sosialdepartementet gjør nå endringer i utlendingsforskriften, slik at utenlandske arbeidstagere som allerede er i Norge kan få forlenget sin oppholdstillatelse. Dette er viktig for landbruket som nå trenger flere sesongarbeidere. Også tidligere har regjeringen forlenget oppholdstillatelsen for å opprettholde matforsyningen her i landet.

Skog og vann.

Enige om å videreføre samarbeidet om bærekraftig skogforvaltning i Europa

15.04.2021: Den 8. ministerkonferansen for beskyttelse av Europas skoger under Forest Europe ble holdt digitalt under det slovakiske formannskapet av Forest Europe. Konferansen, som skulle vært holdt i Bratislava i for, ble arrangert i samarbeiod mellom Slovakia og Tyskland. Landene i Europa har samarbeidet om bærekraftig forvaltning av skogene gjennom Forest Europe i mer enn 30 år.