Landbruks- og matdepartementet

Sandra Borch (Sp)

Landbruks- og matminister

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.
Forskning.

Antibiotikaresistens

Et høyt forbruk av antibiotika øker forekomsten av resistente bakterier. Derfor arbeider regjeringen for å redusere antibiotikabruken hos mennesker og dyr.

Same med reinsdyr.

Reindrift

Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. Målet er å sørge for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift i Norge.

Åkerlandskap Hokksund.

Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret skjer ved årlige forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som opptrer i fellesskap som forhandlingspart for jordbruket. Forhandlingene føres på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2022:

Prop. 1 S (2021–2022)

For budsjettåret 2022 under Landbruks- og matdepartementet Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5652

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2021/2022)

Prop. 189 S (2020–2021)

Norske reindriftsamers landsforbund og staten ble 17. februar 2021 enige om ny reindriftsavtale for perioden fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Avtalen omfatter økonomiske tiltak for reindriftsnæringen på 164,5 mill. kroner.

Aktuelt fra departementet

Landbruks- og matminister Sandra Borch og statssekretær Aleksander Øren Heen fekk tysdag overlevert tilråding om handtering av skrantesjuke hos villrein på Hardangervidda frå administrerande direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet (til høgre) og avdelingsdirektør Ivar Myklebust i Miljødirektoratet og direktør Morten Kjørstad i Statens naturoppsyn (helt til venstre).

Tilrår ikkje ekstraordinære uttak av villrein på Hardangervidda

23.11.2021: Mattilsynet og Miljødirektoratet er samde i si tilråding til departementa. Saman med innspel frå lokal forvaltning og folkevalde legg tilråinga eit godt fagleg grunnlag for vidare handtering av skrantesjuke hos villrein på Hardangervidda.

Landbruks- og matminister Sandra Borch.

Møte med reindriftsstyret 7.12.2021

Statsråd Borch møtte Reindriftsstyret

07.12.2021: Rovdyr, Trollheimen, beitesituasjonen på Finnmarksvidda og fjellovens rammer for reinlagene var blant temaene landbruks- og matminister Sandra Borch ble orientert om i sitt første møte med Reindriftsstyret. Møtet ble avholdt 7. desember og foregikk digitalt.