Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Aktuelt nå

Nett-tv

Jordbruksoppgjeret 2017:

Regjeringa følgjer opp føringane frå Stortinget: Tilbaud bøndene meir enn andre grupper

16.05.2017: Staten kom ikkje til semje med jordbruksorganisasjonane i årets jordbruksoppgjer. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er svært overraska over at jordbruks-organisasjonane seier nei til ein avtale som ville gitt bøndene ein vesentleg betre inntektsauke enn andre grupper.

Staten kom ikkje til semje med jordbruksorganisasjonane i årets jordbruksoppgjer.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Jordbruket viser ingen vilje til å finne løysingar innanfor moderasjonslinja

16.05.2017: Jordbruket viser lite forståing for, og ingen vilje til å finne løysingar innanfor moderasjonslina som preger lønnsoppgjera, sjølv ikkje når dei har fått tilbod om rammer som gir potensiale for dobbelt så høg inntektsvekst som andre grupper.

Dokumenter

Prop. 92 L (2016–2017)

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

21.04.2017: Proposisjonen inneholder forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven, jordloven og forpaktningsloven. Endringene innebærer bl.a. at arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord heves.

Meld. St. 11 (2016-2017)

Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon

09.12.2016: Verdikjeden i norsk jordbruk må i større grad tilpasse seg sterkere konkurranse i fremtiden: En effektiv næring som leverer det forbrukerne etterspør og som tar inn over seg et stadig mer krevende internasjonalt marked.

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2017