Landbruks- og matdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Aktuelt nå

Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember. Kvar dag trekker vi ein vinnar av eit flott kjøkkenforkle frå Landbruks- og matdepartementet. I tillegg til dagspremiane trekker vi og ein vinnar som blir premiert med ein iPad mini 4. For å vere med i denne trekninga må du ha svart riktig på alle spørsmåla i kalenderen. Dagvinnarane blir annonsert kvar fredag.

Forsking i årets julekalender

30.11.2016: I år finn du historier om landbruks- og matforsking frå Noregs forskingmiljø i Landbruks- og matdepartementet sin julekalender. I 2016 har Landbruks- og matdepartementet løyvd 256,065 millionar kroner til forsking på landbruk og mat. Pengane blir brukt til å forske på matsikkerheit, landbruk over heile landet, auka verdiskaping og bærekraftig landbruk.

Regjeringa sin bioøkonomistrategi

29.11.2016: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale presenterte i dag regjeringa sin bioøkonomistrategi på Borregaard i Sarpsborg. Strategien skal bidra til auka verdiskaping og nye arbeidsplassar; reduserte klimagassutslipp og ei meir effektiv og lønsam utnytting av naturressursane.

Dokumenter

Meld. St. 8 (2016–2017)

Pelsdyrnæringen

04.11.2016: Meldingen gjennomgår pelsdyrnæringen blant annet på grunnlag av rapporten NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling, og følger opp anmodningsvedtak fra Stortinget om å vurdere forbud mot norsk pelsdyrhold. Regjeringen går inn for å videreføre pelsdyrnæringen med flere innstramminger i regelverket for å styrke dyrevelferden.

Meld. St. 6 (2016-2017)

Styrker verdiskapinga i skog- og trenæringa

Meldingen omtaler regjeringens politikk for skog- og trenæringen. Den har et verdikjedeperspektiv, og bygger på hovedtrekkene i skogpolitikken og de skogpolitiske virkemidlene, slik de framgår av tidligere meldinger til Stortinget og de årlige budsjett-proposisjonene.

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2017