Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket. 

Aktuelt nå

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er opprettet

01.07.2015 - I dag er et av landets største forskningsinstitutter NIBIO opprettet etter å ha overtatt oppgaver og ansatte fra Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Regjeringen har store ambisjoner om at dette miljøet, med over 700 ansatte, skal bidra tungt til å realisere Norges muligheter innenfor bioøkonomien.

Klipp fra filmen om Tonje.

Statskog vil ha deg med på tur- med Tonje som guide

29.06.2015 - Statskog forvalter store deler av vår felles norske natur. Områdene strekker seg fra kyst til innland, fra dalbunner og til de høyeste fjell. Store skoger, karrig viddelandskap, innsjøer og tjern. Nå vil Statskog invitere deg med på tur for å oppleve noen av de mange naturperlene- med Tonje Helene Blomseth som Guide.

Dokumenter

Meld. St. 31 (2014–2015)

Garden som ressurs - marknaden som mål - Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar.

05.06.2015 - Meldinga omhandlar politikken for landbruksbasert næringsutvikling utanom tradisjonelt jord- og skogbruk. Meldinga drøftar både utviklingstrekk, utfordringar og potensial for vidare vekst og utvikling. Områda lokalmat og drikke, landbruksbasert reiseliv, Inn på tunet, bioenergi og juletreproduksjon blir særskilt drøfta.

Prop. 127 S (2014–2015)

Jordbruksoppgjøret 2015 – endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.

Proposisjonen omhandler jordbruksavtalen for 2015–2016, som ble inngått mellom staten og Norges Bondelag 15. mai 2015.

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2015