Landbruks- og matdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Aktuelt nå

Nett-tv

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Ope møte om den nye jordbruksmeldinga

23.01.2017: Før jul la regjeringa fram ny Stortingsmelding om jordbrukspolitikken. Det vil bli arrangert fleire møter rundt omkring i landet der landbruks- og matminister Jon Georg Dale og leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes møtes til debatt. Første møte er i Sogn og Fjordane tirsdag 24. januar. Her er det også innleiing ved fylkesleiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde.

Full fart på restaurantkjøkkenet på den Norske standen.

Full fart i den norske restauranten i Berlin

24.01.2017: I restauranten på den norske standen på Grüne Woche er det like stort trykk fra tyske og norsk besøkende som tidligere år. Det har etter åpningshelgen resultert i en omsetningsøkning på 8 prosent sammenlignet med 2016.

Dokumenter

Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon

Auka produksjon, betra effektivitet og styrka konkurransekraft

Heile verdikjeda i norsk jordbruk må i større grad tilpasse seg sterkare konkurranse i framtida: Ei effektiv næring som leverer det forbrukarane etterspør, og som tek inn over seg ein stadig meir krevjande internasjonal marknad.

Strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressursar

Opplevingar for ein kvar smak

19.01.2017: Utgangspunktet for denne strategien er eit behov for å målrette regjeringa sin politikk for reiselivet basert på ressursane frå landbruket og reindrifta. Regjeringa si politiske plattform, Sundvolden-erklæringa dannar grunnlaget for politikkutforminga.

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2017