Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket. 

Aktuelt nå

Gylne måltidsøyeblikk

29.09.2015 - Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har satt mat og måltider på sykehjem rundt om i landet på dagsorden og oppfordrer alle sykehjem til å delta i konkurransen Gylne måltidsøyeblikk.

Hund

Styrket mulighet for Mattilsynet til å omplassere dyr

10.09.2015 - Landbruks- og matdepartementet vil sende på høring et forslag om å endre dyrevelferdsloven § 32. Dette vil gi Mattilsynet mulighet til å omplassere dyr som tidligere eier har mistet råderetten over.

Dokumenter

Meld. St. 31 (2014–2015)

Garden som ressurs - marknaden som mål - Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar.

05.06.2015 - Meldinga omhandlar politikken for landbruksbasert næringsutvikling utanom tradisjonelt jord- og skogbruk. Meldinga drøftar både utviklingstrekk, utfordringar og potensial for vidare vekst og utvikling. Områda lokalmat og drikke, landbruksbasert reiseliv, Inn på tunet, bioenergi og juletreproduksjon blir særskilt drøfta.

Prop. 127 S (2014–2015)

Jordbruksoppgjøret 2015 – endringer i statsbudsjettet 2015 m.m.

Proposisjonen omhandler jordbruksavtalen for 2015–2016, som ble inngått mellom staten og Norges Bondelag 15. mai 2015.

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Statsbudsjettet 2015