Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Landbruks- og matdepartementet

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Landbruks- og matminister

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.
Forskning.

Antibiotikaresistens

Et høyt forbruk av antibiotika øker forekomsten av resistente bakterier. Derfor arbeider regjeringen for å redusere antibiotikabruken hos mennesker og dyr.

Bakt Snæhetta hvitmuggost med multer fra Molta.

Matnasjonen Norge

Matnasjonen Norge er nå etablert som en politisk ramme for næringsutvikling og verdiskaping med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. De tre matministrene – landbruks- og matministeren, helse- og omsorgsministeren og fiskeri- og sjømatministeren har tatt særskilt eierskap til saken. Det er gir matnasjonen Norge en tydelig og god forankring.

Elg.

Jakt, fiske og friluftsliv

24.09.2020: Skogen er ein tradisjonelt viktig rekreasjonsarena i Noreg, der mange utfolder seg med jakt, fiske og friluftsliv. Eit berekraftig skogbruk hegner også om desse verdiane.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2021:

Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5652 Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 20. september 2019, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking)

Prop. 117 S (2018–2019)

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble den 26. februar enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2019 – 30.06.2020. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 136,1 mill. kroner.

Aktuelt fra departementet

Reindrift.

Reindrifta i 2020

19.01.2021: Rapporten om ressurssituasjonen i reindriftsnæringa for 2019/2020 er nå tilgjengelig. Den forteller at næringa hadde 214 000 rein ved siste telling i 2020.

Logo Klimaplan 2021-2030

Regjeringa sin klimaplan: Styresmaktene følgjer opp klimaavtalen som er inngått med landbruket

08.01.2021: Klimaplanen som blir lagt fram i dag, er regjeringa sin plan for å nå målet under Parisavtalen om minst 50-55 prosent kutt i utslepp i 2030, samanlikna med 1990. Landbruket har ei avgjerande rolle i dette arbeidet og er allereie godt i gang med å redusere sine klimagassutslepp.