Dyrevelferdsmeldingen

Regjeringen har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om dyrevelferd. Meldingen gjelder alle dyr som er omfattet av dyrevelferdslova, inkludert akvatiske dyr. Ny kunnskap om dyrevelferd, samt utviklingen i norsk dyrehold og husdyrproduksjon, vil være sentralt. Næringen trenger gode rammevilkår med forutsigbarhet og langsiktighet, der de ulike hensynene er riktig balansert. Samtidig må det være oppmerksomhet rundt trender i samfunnet og hos forbrukerne. I arbeidet med stortingsmeldingen vil Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet ha ansvar for sine forvaltningsområder.

Siste om dyrevelferdsmeldingen