Dyr

Dyrevelferdsmeldingen

Regjeringen har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om dyrevelferd. Meldingen gjelder alle dyr som er omfattet av dyrevelferdslova, inkludert akvatiske dyr. Ny kunnskap om dyrevelferd, samt utviklingen i norsk dyrehold og husdyrproduksjon, vil være sentralt. Næringen trenger gode rammevilkår med forutsigbarhet og langsiktighet, der de ulike hensynene er riktig balansert. Samtidig må det være oppmerksomhet rundt trender i samfunnet og hos forbrukerne. I arbeidet med stortingsmeldingen vil Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet ha ansvar for sine forvaltningsområder.

Landbruks- og matdepartementet

Innspill 15. juni om sports- og familiedyr

Nyhet 24.05.2023

Norge har lang tradisjon for oppmerksomhet om dyrevelferd. Landbruks- og matdepartementet er opptatt av å holde på denne tradisjonen, og i Hurdalsplattformen slår Regjeringen fast at Norge fortsatt skal lede an.

Landbruks- og matdepartementet

Innspillsmøte 8. juni om husdyrproduksjonene

Nyhet 08.05.2023

Regjeringen skal legge frem en ny stortingsmelding om dyrevelferd. Landbruks- og matministeren ønsker innspill, og inviterer til innspillsmøte 8. juni. Tema er de ulike husdyrproduksjonene i Norge.

Landbruks- og matdepartementet

Les innspillene fra 30. april 2023

31.03.2023

I forbindelse med utarbeidelse av stortingsmelding om dyrevelferd, ønsker Landbruks- og matdepartementet innspill til beskrivelse av dagens dyrehold for produksjonsdyrene storfe, svin, småfe og fjørfe.

Landbruks- og matdepartementet

Les innspillene fra 27. juni 2022

21.09.2022

Landbruks- og matdepartementet arrangerte et innledende innspillsmøte for landdyrarter 27. juni 2022. Departementet ba i etterkant om innspill om alle landdyrarter og dyreholdkategorier som dyrevelferdsloven gjelder for innenfor departementets ansvarsområde med frist 1. september 2022.

Nærings- og fiskeridepartementet

Les innspillene fra 1. juli 2022

02.09.2022

Nærings- og fiskeridepartementet inviterte 1. juli 2022 alle interesserte til å gi innspel til ny dyrevelferdsmelding. Les innspela her.

Aktuelt nå