Bioøkonomi i landbruket

Forsideillustrasjon.

Regjeringens strategi

Regjeringens bioøkonomistrategi "Kjente ressurser – uante muligheter" skal fremme økt verdiskaping og sysselsetting, reduserte klimagassutslipp, og mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene.

Asterix i et rødbetefelt.

Bedriftseksempler

Norge har rikelig tilgang på fornybare biologiske ressurser både i havet og på land, og en industri- og kompetansebase som er godt egnet til å utnytte dette potensialet. Dette gir oss et fortrinn for posisjonering i fremvoksende markeder innen bioøkonomien.

Bioøkonomi i verden

OECD vurderer verdiskapingspotensialet knyttet til bioøkonomien som stort. Globalt har mer enn 40 land integrert bioøkonomi i sine nasjonale strategier, og blant annet G7-landene (Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA) og BRIKS-landene (Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika) har lansert omfattende initiativer for å fremme utviklingen av bioøkonomien. Også i EU og under Nordisk ministerråd står bioøkonomi høyt på dagsorden.

Aktuelt nå

""

Auka næringsverksemd, bioøkonomi og mattryggleik

12.10.2017: På Landbruks- og matdepartementet sitt område er det desse hovudprioriteringane i statsbudsjettet for 2018: - Fortsatt sterk satsing på skogsvegar og tømmerkaier - Auka matproduksjon - Avgiftslette for reindrifta - 10 millionar kroner til å følgje opp bioøkonomistrategien

Montering av massiv tre.

Ny bioøkonomiordning på plass

20.03.2017: Bioøkonomiordningen skal bidra til økt verdiskaping basert på bioressurser fra hav, skog og jord. Flere tidligere tilskuddsordninger er nå samlet i én pott, og det skal styrke satsing på området og forenkle søknadsprosessen for søkere.