Fiskeri og havbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar:

Noreg forvaltar eit havområde som er seks til sju gonger større enn Fastlands-Noreg. Norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukarar i meir enn 130 land.

Nytt vekstsystem i havbruksnæringen

Forslaget innebærer at det etableres 12 produksjonsområder langs kysten.

Sandberg mottok pliktkommisjonens rapport

12.10.2016: Kommisjonen (ekspertgruppen) som har sett på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen overleverte i dag sin rapport til fiskeriminister Per Sandberg.

Kval og sel

Som ein del av dei norske fangsttradisjonane driv Noreg i dag fangst av vågekval. Etter eit opphald på fem år tok vi opp att fangsten av vågekval i 1993.

Relaterte tema

Aktuelt no

Biomasseprofil i Bremnes-modellen er fastsatt

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 30. juni 2016 forskrift om innføring av variabel tillatt fiskemengde gjennom året i lakse- og ørretoppdrett.

Åpent innspillsmøte under Norfishing

Nærings- og fiskeridepartementet skal utarbeide strategier for restråstoff, helårlige arbeidsplasser og rekruttering. Fiskeriministeren inviterer til et åpent innspillsmøte under Norfishing.

Ekspertgruppe skal forenkle førstehåndsomsetningen

Fiskeriminister Per Sandberg har i dag satt ned en ekspertgruppe som skal se på forenklinger og forbedringer innen førstehåndsomsetningen av fisk.

Meir om Fiskeri og havbruk

Dokument

Meld. St. 10 (2015–2016)

Sjømatindustrimeldingen

Meldingen inneholder tiltak som skal bidra til å styrke konkurransekraften til sjømatindustrien i Norge.

Kunnskapsstatus som grunnlag for kapasitetsjustering innen produksjons-områder basert på lakselus som indikator

Stortingsmelding 16 (2014–2015) lanserte et "trafikklyssystem" med en varslingsindikator.

Kontakt

Fiskeri- og havbruksavdelingen

Adresse: Kongens gate 8, 0032 Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar