Fiskeri og havbruk

Noreg forvaltar eit havområde som er seks til sju gonger større enn Fastlands-Noreg. Norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukarar i meir enn 130 land.

Nytt vekstsystem i havbruksnæringen

Forslaget innebærer at det etableres 12 produksjonsområder langs kysten.

Vil ha flere fiskeglade barn

Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal se på hvordan kvotesystemet for fiskeflåten bør være i framtiden.

Kval og sel

Som ein del av dei norske fangsttradisjonane driv Noreg i dag fangst av vågekval. Etter eit opphald på fem år tok vi opp att fangsten av vågekval i 1993.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Biomasseprofil i Bremnes-modellen er fastsatt

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 30. juni 2016 forskrift om innføring av variabel tillatt fiskemengde gjennom året i lakse- og ørretoppdrett.

Åpent innspillsmøte under Norfishing

Nærings- og fiskeridepartementet skal utarbeide strategier for restråstoff, helårlige arbeidsplasser og rekruttering. Fiskeriministeren inviterer til et åpent innspillsmøte under Norfishing.

Ekspertgruppe skal forenkle førstehåndsomsetningen

Fiskeriminister Per Sandberg har i dag satt ned en ekspertgruppe som skal se på forenklinger og forbedringer innen førstehåndsomsetningen av fisk.

Flere saker om Fiskeri og havbruk

Dokumenter

Meld. St. 10 (2015–2016)

Sjømatindustrimeldingen

Meldingen inneholder tiltak som skal bidra til å styrke konkurransekraften til sjømatindustrien i Norge.

Kunnskapsstatus som grunnlag for kapasitetsjustering innen produksjons-områder basert på lakselus som indikator

Stortingsmelding 16 (2014–2015) lanserte et "trafikklyssystem" med en varslingsindikator.

Kontakt

Fiskeri- og havbruksavdelingen

Adresse: Kongens gate 8, 0032 Oslo