Fiskeri og havbruk

Noreg forvaltar eit havområde som er seks til sju gonger større enn Fastlands-Noreg. Norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukarar i meir enn 130 land.

Mære på et oppdrettsanlegg i Saltdalsfjorden

Havbruk

Norsk havbruksnæring er en stor næring som produserer trygg, sunn og god sjømat og skaper viktige arbeidsplasser og verdier for Norge.

Et fremtidsrettet kvotesystem

Følg saken her:

Et fremtidsrettet kvotesystem

Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med oppfølgingen av forslagene til av Kvoteutvalget med et nytt kvotesystem.

Vågehval

Kval og sel

Som ein del av dei norske fangsttradisjonane driv Noreg i dag fangst av vågekval. Etter eit opphald på fem år tok vi opp att fangsten av vågekval i 1993.

Relaterte tema

Aktuelt no

Nett-tv

Sjå sendinga her

Nett-TV: Kvoteutvalet overleverte innstilling

14.12.2016: Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 30. juni 2016 forskrift om innføring av variabel tillatt fiskemengde gjennom året i lakse- og ørretoppdrett.

Eit oppdrettsanlegg i sjøen

Regjeringa skrur på trafikklyset

30.10.2017: Regjeringen har besluttet hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får i 2017

Torsk i kasse

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2017

Ny avtale gir Norge en torskekvote på rundt 400 000 tonn. Det tilsvarer 60 fulle vogntog, hver dag, hele året. Avtalen markerer 40 år med godt fiskerisamarbeid med Russland.

Alle saker om Fiskeri og havbruk

Dokument

Meld. St. 10 (2015–2016)

Sjømatindustrimeldingen

Meldingen inneholder tiltak som skal bidra til å styrke konkurransekraften til sjømatindustrien i Norge.

Kunnskapsstatus som grunnlag for kapasitetsjustering innen produksjons-områder basert på lakselus som indikator

Stortingsmelding 16 (2014–2015) lanserte et "trafikklyssystem" med en varslingsindikator.

Kontakt

Fiskeri- og havbruksavdelingen

Adresse: Kongens gate 8, 0032 Oslo