Fiskeri og havbruk

Noreg forvaltar eit havområde som er seks til sju gonger større enn Fastlands-Noreg. Norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukarar i meir enn 130 land.

Nytt vekstsystem i havbruksnæringen

Forslaget innebærer at det etableres 12 produksjonsområder langs kysten.

Avvikling av trålernes plikter

17.03.2017: - Pliktene er et utdatert næringspolitisk virkemiddel. For å styrke konkurransekraften og omstillingsevnen til næringen, er det nødvendig med rammevilkår som legger til rette for fleksibilitet og innovasjon. Regjeringen foreslår derfor å avvikle pliktsystemet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Kval og sel

Som ein del av dei norske fangsttradisjonane driv Noreg i dag fangst av vågekval. Etter eit opphald på fem år tok vi opp att fangsten av vågekval i 1993.

Relaterte tema

Aktuelt no

Nett-tv

Sjå sendinga her

Nett-TV: Kvoteutvalet overleverte innstilling

14.12.2016: Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 30. juni 2016 forskrift om innføring av variabel tillatt fiskemengde gjennom året i lakse- og ørretoppdrett.

Journalføring skal bli enklere

14.12.2016: Krav til journalføring trer i kraft 1. januar 2017. Etter tilbakemeldinger fra næringen har fiskeriministeren gjort implementeringen av journalføringen enklere.

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2017

Ny avtale gir Norge en torskekvote på rundt 400 000 tonn. Det tilsvarer 60 fulle vogntog, hver dag, hele året. Avtalen markerer 40 år med godt fiskerisamarbeid med Russland.

Fleire saker om Fiskeri og havbruk

Dokument

Meld. St. 10 (2015–2016)

Sjømatindustrimeldingen

Meldingen inneholder tiltak som skal bidra til å styrke konkurransekraften til sjømatindustrien i Norge.

Kunnskapsstatus som grunnlag for kapasitetsjustering innen produksjons-områder basert på lakselus som indikator

Stortingsmelding 16 (2014–2015) lanserte et "trafikklyssystem" med en varslingsindikator.

Kontakt

Fiskeri- og havbruksavdelingen

Adresse: Kongens gate 8, 0032 Oslo