Ulovlig fiske

Ressursforvaltningens overordnede målsetting er å legge til rette for en forsvarlig fiskeripolitikk med langsiktighet, lønnsomhet og bærekraftig høsting av levende marine ressurser som grunnleggende fundament. 
 • Om ulovlig, urapportert og uregulert (UUU) fiske

  Ulovlig, urapportert og uregulert (UUU) fiske er en samlebetegnelse på delvis overlappende fiskepraksis som skjer i strid med fiskerilovgivning og rapporteringsplikt, samt fiske hvor slike bestemmelser mangler.

 • Generelt om ressurskontroll i fiskeriene

  Ressurskontrollens primæroppgave er å overvåke, beregne, kontrollere og gi informasjon om det faktiske uttaket av all fisk og fangst innenfor områdene for norsk fiskerijurisdiksjon og for bestander hvor vi deler forvaltningsansvaret med andre kyststater.

 • Fiskeriforvaltningens analysenettverk

  Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA) er et prosjekt som skal sikre et tettere samarbeid mellom ulike etater og bidra med oppdaterte, tverrsektorielle analyser innenfor saksområdet ulovlig, urapportert og uregulert fiskeriaktivitet. 

 • Overvåkning og satellittsporing og av fiske- og fangstfartøy

  I april 1999 ble de første regler om satellittovervåkning av fiske- og fangstfartøy vedtatt i Norge. 

 • All fangst av fisk skal føres i land

  Undersøkelser viser at fisk som blir kastet på sjøen bare unntaksvis overlever. Utkast av fisk er derfor sløsing med ressurser. I tillegg blir ikke fisk som kastes ut registrert i fangststatistikken, noe som gir forskerne et mangelfullt datagrunnlag å basere bestandsestimatene på.

 • Kystvakten

  Kystvakten (KV) er primær myndighetsutøver i norske jurisdiksjonsområder innenfor fiskerikontroll, og er underlagt Forsvarsdepartementet. KV samarbeider nært med fiskerimyndighetene for å sikre best mulig ressurskontroll.

 • Havnestatsavtalen – en global avtale for bekjempelsen av ulovlig, urapportert og uregulert fiske.

  Det foregår et betydelig ulovlig, uregistrert og urapportert fiske på verdensbasis. Fisken som fanges landes ofte langt fra havområdene hvor de er fanget, i havner hvor de lokale myndigheter verken har kunnskap om forvaltningen av fisken, eller mulighet til å kontrollere hvor og hvordan den er fanget.