Ulovlig fiske

Ressursforvaltningens overordnede målsetting er å legge til rette for en forsvarlig fiskeripolitikk med langsiktighet, lønnsomhet og bærekraftig høsting av levende marine ressurser som grunnleggende fundament. 
 • Ulovlig, urapportert og uregulert (UUU) fiske

  Fenomenet ulovlig, urapportert og uregulert (UUU-) fiske oppstår når flaggstater mangler evne eller vilje til å påse at fjernfiskeflåten utøver et forskriftmessig fiske på det åpne hav og i andre lands økonomiske soner. UUU-fiske undergraver den mellomstatlige forvaltningen av de globale fiskebestandene og utgjør en alvorlig trussel mot verdensmålet om bærekraftig bruk av marine ressurser (SDG 14). FNs generalforsamling har utnevnt 5. juni til verdensdagen mot UUU-fiske.

 • Overvåkning og satellittsporing og av fiske- og fangstfartøy

  I april 1999 ble de første regler om satellittovervåkning av fiske- og fangstfartøy vedtatt i Norge. Satellittsporing er et viktig hjelpemiddel for åsikre at fartøy overholder gjeldende fiskeribestemmelser.

 • All fangst av fisk skal føres i land

  Undersøkelser viser at fisk som blir kastet på sjøen bare unntaksvis overlever. Utkast av fisk er derfor sløsing med ressurser. I tillegg blir ikke fisk som kastes ut registrert i fangststatistikken, noe som gir forskerne et mangelfullt datagrunnlag å basere bestandsestimatene på.

 • Kystvakten

  Kystvakten (KV) er primær myndighetsutøver i norske jurisdiksjonsområder innenfor fiskerikontroll, og er underlagt Forsvarsdepartementet. KV samarbeider nært med fiskerimyndighetene for å sikre best mulig ressurskontroll.

 • Fiskerikriminalitet

  Fiskerikriminalitet er et globalt problem som omfatter et bredt spekter av økonomisk motiverte forbrytelser i den internasjonale fiskerinæringen, slik som korrupsjon, dokumentforfalskning, hvitvasking, skatteunndragelse, narkotikasmugling og arbeidsmiljøkriminalitet.

 • Fiskeriforvaltningens analysenettverk

  Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA) er et prosjekt som skal sikre et tettere samarbeid mellom ulike etater og bidra med oppdaterte, tverrsektorielle analyser innenfor saksområdet ulovlig, urapportert og uregulert fiskeriaktivitet. 

 • Nett-tv

  Blue Justice 2020

  Norge og FN arrangerer den første internasjonale Blue Justice-konferansen 10. desember klokken 12. Se konferansen her.

 • Havnestatsavtalen – en global avtale for bekjempelsen av ulovlig, urapportert og uregulert fiske.

  Det foregår et betydelig ulovlig, uregistrert og urapportert fiske på verdensbasis. Fisken som fanges landes ofte langt fra havområdene hvor de er fanget, i havner hvor de lokale myndigheter verken har kunnskap om forvaltningen av fisken, eller mulighet til å kontrollere hvor og hvordan den er fanget.

 • Fangstsertifikater for eksport av fisk til EU

  EU vedtok den 29. september 2008 en forordning som skal forebygge, avverge og stanse ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Forordningen innebærer at all import og landinger av fisk i EU fra tredjeland skal medfølges av et fangstsertifikat etter 1. januar 2010.