Tidslinje: Kvotemelding 2024

Regjeringens stortingsmelding «Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling».

 • 2022

  • Høring om sentrale tema for ny kvotemelding (onsdag 6. juli 2022)

   Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring fire notater om sentrale temaer i den nye kvotemeldingen som regjeringen har varslet at den vil legge fram for Stortinget.

   Les mer:

  • Høring - ny alternativ modell for strukturgevinstfordeling (tirsdag 20. desember 2022)

   Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring vedlagte høringsnotat: «Ny modell for strukturgevinstfordeling». Temaet ønskes belyst i forbindelse med den nye kvotemeldingen som regjeringen har varslet vil legges frem for Stortinget. Modellen er basert på innspill fra Norges Fiskarlag, men det understrekes at regjeringen ikke har tatt stilling til forslaget fra Norges Fiskarlag.

   Les mer:

 • 2024

  • Fiskeri- og havministeren legger fram regjeringens kvotemelding 12. januar (torsdag 4. januar 2024)

   Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth legger fredag 12. januar fram regjeringens stortingsmelding «Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling».

   Les mer:

  • Meld. St. 7 (2023-2024) (fredag 12. januar 2024)

   Fiskerinæringen har stor betydning for norsk økonomi og verdiskaping, bosetting og arbeidsplasser langs hele kysten. Fisken tilhører fellesskapet i Norge, og regjeringen vil sikre nasjonal råderett og kontroll over fiskeressursene til det beste for dagens og fremtidige generasjoner. I kvotemeldingen foreslår regjeringen tiltak for å sikre at kvotene fordeles på en forutsigbar og mer rettferdig måte som sikrer bredde og mangfold i fiskeflåten og flere helårlige arbeidsplasser.

   Les mer:

  • Regjeringen vil ha en mer rettferdig fordeling av fiskekvoter (fredag 12. januar 2024)

   Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth legger i dag fram stortingsmeldingen ”Folk, fisk og fellesskap”, regjeringens kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling.

   Les mer:

  • Svar på spørsmål fra næringskomiteen til Meld. St. 7 (2023-2024) Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling (fredag 1. mars 2024)