Reglar og reguleringar

 • Lov om retten til å delta i fiske og fangst

  Lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) regulerer hvem som kan delta i ervervsmessig fiske og fangst, blant annet ved å stille krav om ulike typer tillatelse for å delta i fiske.

 • Hvordan blir en reguleringsforskrift fastsatt?

  Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter reguleringsforskrifter for neste år, basert på kvoteforhandlingene med andre land, anbefalinger fra reguleringsmøtet og Fiskeridirektoratet, innspill fra ulike organisasjoner, samt politiske føringer.

 • Årlige adgangsbegrensninger i deltakerloven

  Deltakerloven § 21 åpner for at det kan fastsettes forskrift om adgangen til å delta i et bestemt fiske når hensynet til ressursforvaltningen, avviklingen av fisket eller lønnsomheten gjør det nødvendig. Forskriften kan fastsettes for et år av gangen.

 • Konsesjonssystemet i deltakerloven

  Deltakerloven § 12 stiller krav om spesiell tillatelse (konsesjon) for å drive ervervsmessig fiske og fangst med havfiskefartøy. Som havfiskefartøy regnes fiskefartøy med lasteromsvolum på 500 kbm eller mer.