Utenrikssaker

Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt og sørge for bistand til norske statsborgere i utlandet. En viktig del av UDs arbeid er å påse at Norge snakker med "én stemme" internasjonalt. UD jobber derfor med å samordne og rådgi andre departementer.

FNs menneskerettighetserklæring er fra 1948.

Menneskerettigheter er sentralt i utenrikspolitikken

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

Malmtog i nord

Norges viktigste interesseområde er i nord

Regjeringens nordområdesatsing er bred og omfatter alt fra internasjonalt samarbeid, kunnskapsinnhenting og næringsutvikling til infrastruktur, beredskap og miljø. UD koordinerer dette arbeidet.

Undervisning på skole i Kampala, Uganda

Klare prioriteringer i utviklingspolitikken

Utviklingspolitikken skal bidra til økonomisk utvikling, økt demokratisering, gjennomføring av menneskerettigheter, godt styresett og tiltak som bringer mennesker varig ut av fattigdom.

Aktuelt nå

Stortingsmelding om internasjonalt samarbeid

12.09.2018: Onsdag 12. september lanserte utenriksministeren starten på arbeidet med en ny stortingsmelding om Norges rolle og interesser i internasjonalt samarbeid. Meldingen skal leveres våren 2019. Den vil vurdere hvordan Norge best kan ivareta sine interesser gjennom internasjonalt samarbeid, i en tid hvor slikt samarbeid og de normene det bygger på er under økende press.

Norge vert for konferanse om høyanriket uran

05.06.2018: Norge var 5.-7. juni vertskap for en internasjonal konferanse om å redusere bruken av høyanriket uran (HEU) i sivil sektor. Målet er å eliminere all sivil bruk av høyanriket uran. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og samlet om lag 80 eksperter fra over 20 land.

Redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker

22.05.2018: - Norges rolle i Europa engasjerer. Debatt er bra! Debatt tjener demokratiet. Ofte blir samarbeidet med EU framstilt som noe som vi må gjøre. Sannheten er at samarbeidet er noe vi ønsker. EØS-avtalen, og de nærmere 70 andre avtalene vi har med EU, gir Norge store fordeler. Samarbeidet har vært ønsket av alle regjeringer og stortingsflertall i snart tretti år. Slik innledet utenriksministeren sin redegjørelse om EU- og EØS-saker.

Alle saker om Utenrikssaker

Dokumenter

UD - Statsbudsjettet 2018

Regjeringen Solberg la 12. oktober 2017 fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Her finner du Utenriksdepartementets budsjettdokumenter samt pressemeldinger om hovedprioriteringer fra departementets fagområde.

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Pressevakt: 23 95 00 02
Adresse: 7. juniplassen 1, N-0251 Oslo

Til toppen