Utenrikssaker

Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt og sørge for bistand til norske statsborgere i utlandet. En viktig del av UDs arbeid er å påse at Norge snakker med "én stemme" internasjonalt. UD jobber derfor med å samordne og rådgi andre departementer.

FNs menneskerettighetserklæring er fra 1948.

Menneskerettigheter er sentralt i utenrikspolitikken

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

Norges viktigste interesseområde er i nord

Regjeringens nordområdesatsing er bred og omfatter alt fra internasjonalt samarbeid, kunnskapsinnhenting og næringsutvikling til infrastruktur, beredskap og miljø. UD koordinerer dette arbeidet.

Undervisning på skole i Kampala, Uganda

Klare prioriteringer i utviklingspolitikken

Utviklingspolitikken skal bidra til økonomisk utvikling, økt demokratisering, gjennomføring av menneskerettigheter, godt styresett og tiltak som bringer mennesker varig ut av fattigdom.

Aktuelt nå

Nærmere 1,3 millioner mennesker har måttet flykte fra drap og kamphandlinger i Sør-Sudan. Foto: Utenriksdepartementet/Astrid Sehl

Norge går inn for sanksjoner mot Sør-Sudan

Norge er medforslagsstiller til forslaget om å innføre sanksjoner mot enkeltpersoner i Sør-Sudan, som ble enstemmig vedtatt av FNs sikkerhetsråd 3. mars. - At et samlet FNs sikkerhetsråd nå går inn for sanksjoner, viser hvor kritisk situasjonen er, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge vil prioritere Det grønne klimafondet

Norge vil bidra med 1,6 milliarder kroner til Det grønne klimafondet for de kommende fire årene. Dette gjør at fondet nå har fått løfter om et samlet internasjonalt bidrag på 9,95 milliarder dollar. Takket være økningen i det norske bidraget er målet om ti milliarder dollar nå innen rekkevidde.

Norsk bedrift i Vietnam

Utenrikstjenesten og næringslivet samarbeider

Utenrikstjenesten bistår med næringsfremmende aktiviteter såvel i tradisjonelle, modne markeder for norsk næringsliv som i nye markeder og i utviklingsland. Mer enn hundre utenriks-stasjoner kan bistå norske bedrifter med informasjon om relevante forhold.

Flere aktuelle saker om Utenrikssaker

Dokumenter

Statsbudsjettet 2015

8. oktober 2014 la regjeringa fram statsbudsjettet for 2015 - der tiltak for å utrydde ekstrem fattigdom er prioritert.

Utdanning for utvikling

"Veien til utvikling går gjennom kunnskap og opplysning." Fra stortingsmeldingen som ble lagt fram juni 2014.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Ressurser

Kontakt

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Pressevakt: 23 95 00 02
Adresse: 7. juniplassen 1, N-0032 Oslo