Utenrikssaker

Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt og sørge for bistand til norske statsborgere i utlandet. En viktig del av UDs arbeid er å påse at Norge snakker med "én stemme" internasjonalt. UD jobber derfor med å samordne og rådgi andre departementer.

FNs menneskerettighetserklæring er fra 1948.

Menneskerettigheter er sentralt i utenrikspolitikken

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

Malmtog i nord

Norges viktigste interesseområde er i nord

Regjeringens nordområdesatsing er bred og omfatter alt fra internasjonalt samarbeid, kunnskapsinnhenting og næringsutvikling til infrastruktur, beredskap og miljø. UD koordinerer dette arbeidet.

Undervisning på skole i Kampala, Uganda

Klare prioriteringer i utviklingspolitikken

Utviklingspolitikken skal bidra til økonomisk utvikling, økt demokratisering, gjennomføring av menneskerettigheter, godt styresett og tiltak som bringer mennesker varig ut av fattigdom.

Aktuelt nå

Våpenlisens til De forente arabiske emirater stoppet

03.01.2018: Etter en helhetlig vurdering av situasjonen i Jemen og av den økende risikoen knyttet til De forente arabiske emiraters militære engasjement i Jemen, besluttet UD 19. desember 2017 å suspendere gyldige lisenser for A-materiell (våpen og ammunisjon) til De forente arabiske emirater.

Over 2,5 milliarder i bistand til Syria-krisen i 2017

03.01.2018: Norge har i 2017 fortsatt den sterke støtten til sivile rammet av Syria-krisen. - Det internasjonale samfunnet må trappe opp bistanden. Selv har Norge bidratt med over 2,5 milliarder kroner i 2017. Vår innsats redder liv, hjelper sivile rammet av terrorgruppen Isils overgrep og er med på å sikre utdanning til mer enn 1,2 millioner barn i Syria og nabolandene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Norge stemte for FN-vedtak om Jerusalem

21.12.2017: Norge stemte i likhet med 127 andre land for vedtaket om Jerusalems status i FNs generalforsamling. Det er norsk politikk å bidra til at sluttstatusspørsmålene, inkludert Jerusalems status, finner en varig løsning gjennom forhandlinger mellom israelerne og palestinerne.

Alle saker om Utenrikssaker

Dokumenter

UD - Statsbudsjettet 2018

Regjeringen Solberg la 12. oktober 2017 fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Her finner du Utenriksdepartementets budsjettdokumenter samt pressemeldinger om hovedprioriteringer fra departementets fagområde.

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Pressevakt: 23 95 00 02
Adresse: 7. juniplassen 1, N-0251 Oslo