Utenrikssaker

Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt og sørge for bistand til norske statsborgere i utlandet. En viktig del av UDs arbeid er å påse at Norge snakker med "én stemme" internasjonalt. UD jobber derfor med å samordne og rådgi andre departementer.

Ill.: Melkeveien

Regjeringens nordområdemelding

Mennesker, muligheter og norske interesser i nord

Meldingen presenterer regjeringens nordområdepolitikk for de kommende årene. Regjeringen har definert nordområdene som Norges viktigste strategiske ansvarsområde. Nordområde-politikken handler både om det internasjonale bildet i Arktis, forholdet til våre naboland i Barentsregionen og på Nordkalotten og utviklingen i Nord-Norge. Norske interesser i Arktis må hevdes gjennom et sterkt, livskraftig og kompetent Nord-Norge.

FNs menneskerettighetserklæring er fra 1948.

Menneskerettigheter er sentralt i utenrikspolitikken

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

Undervisning på skole i Kampala, Uganda

Klare prioriteringer i utviklingspolitikken

Utviklingspolitikken skal bidra til økonomisk utvikling, økt demokratisering, gjennomføring av menneskerettigheter, godt styresett og tiltak som bringer mennesker varig ut av fattigdom.

Aktuelt nå

Utenriksministerens rede-gjørelse for Stortinget 2021

19.04.2021: Etter tusenårsskiftets tre store sjokk kan vi trekke i hvert fall én lærdom: Enhver regjering skal selvfølgelig forsøke å forutse og forberede seg på mulige utenrikspolitiske scenarier, men dens viktigste oppgave er å bygge en solid utenriks- og sikkerhetspolitikk som kan tåle overaskende vendinger og stå seg over tid, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide i sin redegjørelse for Stortinget.

Statsbudsjettet 2021: Auka fokus på global helse

07.10.2020: - Koronapandemien og tiltaka som er sette i verk for å demme opp, har dramatiske konsekvensar i utviklingsland. Regjeringa gjer difor framlegg om å auke den internasjonale helseinnsatsen med 500 millionar kroner i budsjettet for 2021, seier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Dokumenter

UD - Statsbudsjettet 2021

Regjeringen Solberg la 7. oktober 2020 fram sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Her finner du Utenriksdepartementets budsjettdokumenter samt pressemeldinger om hovedprioriteringer fra departementets fagområde.

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene.

Kontakt

Utenriksdepartementet

Telefon: +47 23 95 00 00
Pressevakt: +47 23 95 00 02
Pressekontakt: Kommunikasjonsenheten
Adresse: Postboks 8114 Dep, N-0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria terrasse 7, N-0251 Oslo