Utenrikssaker

Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt og sørge for bistand til norske statsborgere i utlandet. En viktig del av UDs arbeid er å påse at Norge snakker med "én stemme" internasjonalt. UD jobber derfor med å samordne og rådgi andre departementer.

FNs menneskerettighetserklæring er fra 1948.

Menneskerettigheter er sentralt i utenrikspolitikken

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

Malmtog i nord

Norges viktigste interesseområde er i nord

Regjeringens nordområdesatsing er bred og omfatter alt fra internasjonalt samarbeid, kunnskapsinnhenting og næringsutvikling til infrastruktur, beredskap og miljø. UD koordinerer dette arbeidet.

Undervisning på skole i Kampala, Uganda

Klare prioriteringer i utviklingspolitikken

Utviklingspolitikken skal bidra til økonomisk utvikling, økt demokratisering, gjennomføring av menneskerettigheter, godt styresett og tiltak som bringer mennesker varig ut av fattigdom.

Aktuelt nå

Norge øker den humanitære støtten til Etiopia

07.11.17: – Den humanitære situasjonen i deler av Etiopia er alvorlig på grunn av langvarig tørke. Norge bidrar nå med ytterligere ti millioner kroner til bistand til mennesker i nød, og vi vil løpende vurdere økt støtte, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016

27.10.17: I 2016 eksporterte Norge våpen og militært utstyr for om lag 3,6 milliarder kroner. Dette er en økning på ti prosent fra 2015.

Ny avtale om EØS-midler

Styrker samarbeidet med Hellas

31.10.17: Norge og Hellas signerte i dag en ny samarbeidsavtale om EØS-midler for til sammen 116,7 millioner euro. Jobbskaping og næringsutvikling blir et nytt, viktig satsingsområde. Avtalen bygger også videre på gode erfaringer innen asyl og migrasjon.

Flere saker om Utenrikssaker

Dokumenter

UD - Statsbudsjettet 2018

Regjeringen Solberg la 12. oktober 2017 fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Her finner du Utenriksdepartementets budsjettdokumenter samt pressemeldinger om hovedprioriteringer fra departementets fagområde.

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Pressevakt: 23 95 00 02
Adresse: 7. juniplassen 1, N-0251 Oslo