Utenrikssaker

Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt og sørge for bistand til norske statsborgere i utlandet. En viktig del av UDs arbeid er å påse at Norge snakker med "én stemme" internasjonalt. UD jobber derfor med å samordne og rådgi andre departementer.

Ill.: Melkeveien

Regjeringens nordområdemelding

Mennesker, muligheter og norske interesser i nord

Meldingen presenterer regjeringens nordområdepolitikk for de kommende årene. Regjeringen har definert nordområdene som Norges viktigste strategiske ansvarsområde. Nordområde-politikken handler både om det internasjonale bildet i Arktis, forholdet til våre naboland i Barentsregionen og på Nordkalotten og utviklingen i Nord-Norge. Norske interesser i Arktis må hevdes gjennom et sterkt, livskraftig og kompetent Nord-Norge.

FNs menneskerettighetserklæring er fra 1948.

Menneskerettigheter er sentralt i utenrikspolitikken

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

Undervisning på skole i Kampala, Uganda

Klare prioriteringer i utviklingspolitikken

Utviklingspolitikken skal bidra til økonomisk utvikling, økt demokratisering, gjennomføring av menneskerettigheter, godt styresett og tiltak som bringer mennesker varig ut av fattigdom.

Aktuelt nå

Melding om eksport av forsvarsmateriell i 2020

11.06.2021: Med denne meldingen til Stortinget legger regjeringen frem informasjon om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell. Meldingen som nå legges frem gir innsyn i eksporten i 2020, og er den tjuesjette meldingen som legges frem på rad. I meldingen gis det bl.a. innsyn i hva slags forsvarsrelaterte varer, tjenester og teknologi knyttet til disse varene som ble eksportert i 2020.

Lov om Norges kontinentalsokkel

30.04.2021: Prop. 185 L (2020–2021) handler om Lov om Norges kontinentalsokkel. Loven definerer Norges kontinentalsokkel i tråd med havretten og legger til rette for at Kongen i forskrift kan fastsette de nøyaktige koordinatene for grensene for denne. Yttergrensene for sokkelen mot det internasjonale havbunnsområdet utenfor skal fastsettes på grunnlag av anbefalinger fra Kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense i New York. Forslaget ble vedtatt i Stortinget 18. juni.

Dokumenter

Konvensjon om rettigheter i arbeidsforhold

Forslaget gjelder samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem av 16. juni 2011. Konvensjonen skal sikre en internasjonal standard som gir arbeidstakere i private hjem grunnleggende rettigheter i et arbeidsforhold.

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene.

Kontakt

Utenriksdepartementet

Telefon: +47 23 95 00 00
Pressevakt: +47 23 95 00 02
Pressekontakt: Kommunikasjonsenheten
Adresse: Postboks 8114 Dep, N-0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria terrasse 7, N-0251 Oslo