Utenrikssaker

Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt og sørge for bistand til norske statsborgere i utlandet. En viktig del av UDs arbeid er å påse at Norge snakker med "én stemme" internasjonalt. UD jobber derfor med å samordne og rådgi andre departementer.

Some-banner til ukebrev.

Norge i FNs sikkerhetsråd

Norge er valgt inn som medlem i FNs sikkerhetsråd i 2021 og 2022. Vi vil bruke erfaringen fra flere tiår med arbeid for fred og forsoning til å være brobygger og søke løsninger på de utfordrende konfliktene som kommer på Sikkerhetsrådets bord. Folkeretten og menneskerettighetene vil ligge til grunn for Norges arbeid.

FNs menneskerettighetserklæring er fra 1948.

Menneskerettigheter er sentralt i utenrikspolitikken

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

Undervisning på skole i Kampala, Uganda

Klare prioriteringer i utviklingspolitikken

Utviklingspolitikken skal bidra til økonomisk utvikling, økt demokratisering, gjennomføring av menneskerettigheter, godt styresett og tiltak som bringer mennesker varig ut av fattigdom.

Aktuelt nå

Sanksjoner etter Russlands aggresjon mot Ukraina

03.10.2022: Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge har sluttet opp om. Sanksjonene er fortløpende blitt gjennomført i norsk rett. Sanksjonene mot Russland er uten historisk sidestykke, og de blir stadig strengere.

Utenrikspolitisk redegjørelse 22. mars

22.03.2022: Krigen i Europa mellom Russland og Ukraina er en brutal påminnelse om hva utenrikspolitikken er. Dette var utgangspunktet for utenriksminister Anniken Huitfeldt da hun holdt sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget 22. mars.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Likestilling for alle

Denne strategien er Norges første helhetlige strategi for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingspolitikken. Strategien gir retning for arbeidet vårt i årene fremover. Regjeringen vil være en pådriver for inkludering i det internasjonale utviklingssamarbeidet, heter det blant annet i forordet til strategien.

Fremdriftsrapport 2020. Kvinner, fred og sikkerhet

Dette er den andre årlige rapporten om kvinner, fred og sikkerhet som er laget under en pågående pandemi. En pandemi som har hatt stor påvirkning på dette arbeidet - som den har hatt på den øvrige utenrikspolitiske og utviklingspolitiske agendaen.

Kontakt

Utenriksdepartementet

Telefon: +47 23 95 00 00
Pressevakt: +47 23 95 00 02
Pressekontakt: Kommunikasjonsenheten
Adresse: Postboks 8114 Dep, N-0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria terrasse 7, N-0251 Oslo