Utenrikssaker

Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt og sørge for bistand til norske statsborgere i utlandet. En viktig del av UDs arbeid er å påse at Norge snakker med "én stemme" internasjonalt. UD jobber derfor med å samordne og rådgi andre departementer.

FNs menneskerettighetserklæring er fra 1948.

Menneskerettigheter er sentralt i utenrikspolitikken

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

Norges viktigste interesseområde er i nord

Regjeringens nordområdesatsing er bred og omfatter alt fra internasjonalt samarbeid, kunnskapsinnhenting og næringsutvikling til infrastruktur, beredskap og miljø. UD koordinerer dette arbeidet.

Undervisning på skole i Kampala, Uganda

Klare prioriteringer i utviklingspolitikken

Utviklingspolitikken skal bidra til økonomisk utvikling, økt demokratisering, gjennomføring av menneskerettigheter, godt styresett og tiltak som bringer mennesker varig ut av fattigdom.

Aktuelt nå

Nett-tv

Se sendingen her

Humanitær krise i Nigeria - giverkonferanse i Oslo

Norge, sammen med Tyskland og Nigeria, er vertskap for en internasjonal giverkonferanse i Oslo 24. februar. - Det utspiller seg en stor, humanitær krise i Nigeria og området rundt Tsjad-sjøen, som i stor grad blir oversett. Vi ønsker derfor å mobilisere mer internasjonalt engasjement og humanitær innsats, sier utenriksminister Brende.

Fredsavtalen i Colombia godkjent

– Det er svært positivt at fredsavtalen i Colombia nå er endelig godkjent av landets nasjonalforsamling. Med dette kan avtalen tre i kraft, og det viktige arbeidet med å gjennomføre det partene har blitt enige om kan starte. Nå er det viktig at alle krefter som ønsker en slutt på den lange konflikten, støtter aktivt opp om avtalen, sier utenriksminister Børge Brende.

Jobbskaping og næringsutvikling avgjørende

- Et av de viktigste virkemidlene mot fattigdom er å skape arbeidsplasser og økonomisk vekst. Siden 2013 har regjeringen derfor satset på næringsutvikling og jobbskaping i utviklingspolitikken. I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen å overføre 1,5 milliarder til Norfund. Regjeringen satser også på yrkes- og fagopplæring i utviklingsland, sier utenriksminister Brende.

Flere saker om Utenrikssaker

Dokumenter

UD - Statsbudsjettet 2017

Regjeringen Solberg la 6. oktober 2016 fram sitt forslag til statsbudsjett for 2017. Her finner du Utenriksdepartementets budsjettdokumenter samt pressemeldinger om hovedprioriteringer fra departementets fagområde.

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Pressevakt: 23 95 00 02
Adresse: 7. juniplassen 1, N-0251 Oslo