Utenrikssaker

Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt og sørge for bistand til norske statsborgere i utlandet. En viktig del av UDs arbeid er å påse at Norge snakker med "én stemme" internasjonalt. UD jobber derfor med å samordne og rådgi andre departementer.

FNs menneskerettighetserklæring er fra 1948.

Menneskerettigheter er sentralt i utenrikspolitikken

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

Malmtog i nord

Norges viktigste interesseområde er i nord

Regjeringens nordområdesatsing er bred og omfatter alt fra internasjonalt samarbeid, kunnskapsinnhenting og næringsutvikling til infrastruktur, beredskap og miljø. UD koordinerer dette arbeidet.

Undervisning på skole i Kampala, Uganda

Klare prioriteringer i utviklingspolitikken

Utviklingspolitikken skal bidra til økonomisk utvikling, økt demokratisering, gjennomføring av menneskerettigheter, godt styresett og tiltak som bringer mennesker varig ut av fattigdom.

Aktuelt nå

Fire år siden Russlands ulovlige anneksjon av Krim

14.03.2018: – For fire år siden, den 18. mars 2014, annekterte Russland Krim og Sevastopol. Denne ulovlige handlingen brøt med grunnleggende prinsipper i internasjonal rett. Derfor har dette store konsekvenser ikke bare for Ukraina, men for internasjonal orden og sikkerhet, sier statssekretær Audun Halvorsen.

Bekymret over USAs varslede handelshindringer

01.03.2018: - Det er alvorlig og bekymringsfullt at USA har varslet innføring av handelshindre for aluminium og stål. Nasjonal sikkerhet som unnskyldning for proteksjonisme er ikke konstruktivt. Dette sår tvil om respekten for det multilaterale, regelbaserte handelssystemet som har tjent oss godt i over 70 år, sier utenriksministeren.

Utenriksministerens redegjørelse for Stortinget

27.02.2018: - Mens stadig flere mennesker tar steget ut av fattigdom - og de globale økonomiske indikatorene igjen peker oppover - går også mange utviklingstrekk i feil retning. Seirene for demokrati, frihet, og menneskerettigheter kan ikke lenger tas for gitt, sa utenriksminister Eriksen Søreide da hun innledet sin redegjørelse for Stortinget.

Alle saker om Utenrikssaker

Dokumenter

UD - Statsbudsjettet 2018

Regjeringen Solberg la 12. oktober 2017 fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Her finner du Utenriksdepartementets budsjettdokumenter samt pressemeldinger om hovedprioriteringer fra departementets fagområde.

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Pressevakt: 23 95 00 02
Adresse: 7. juniplassen 1, N-0251 Oslo