Utenrikssaker

Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt og sørge for bistand til norske statsborgere i utlandet. En viktig del av UDs arbeid er å påse at Norge snakker med "én stemme" internasjonalt. UD jobber derfor med å samordne og rådgi andre departementer.

FNs menneskerettighetserklæring er fra 1948.

Menneskerettigheter er sentralt i utenrikspolitikken

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

Fra Nordområdestrategien. Foto: Audun Rikardsen

Regjeringens nordområdestrategi

Mellom geopolitikk og samfunnsutvikling

Regjeringen har som visjon at nordområdene skal være en fredelig, skapende og bærekraftig region. For å oppnå dette trenger vi en helhetlig strategi som ser utenrikspolitikk og innenrikspolitikk i sammenheng.

Undervisning på skole i Kampala, Uganda

Klare prioriteringer i utviklingspolitikken

Utviklingspolitikken skal bidra til økonomisk utvikling, økt demokratisering, gjennomføring av menneskerettigheter, godt styresett og tiltak som bringer mennesker varig ut av fattigdom.

Aktuelt nå

OECD med gode skussmål til bistandsforvaltningen

28.05.2019: Norge er en solid utviklingspartner som tar 2030-agendaen med de 17 bærekraftsmålene på alvor, slår den siste gjennomgangen fra OECD fast. Norge roses bl.a. for bistandsnivået, Kunnskapsbanken og for humanitær bistand. Det fremgår av en fersk gjennomgang av norsk utviklingspolitikk i regi av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Styrket innsats mot seksuell og kjønnsbasert vold

24.05.2019: En milliard kroner går til kampen mot seksuell og kjønnsbasert vold i humanitære kriser fra 2019 til 2021. Seksuell og kjønnsbasert vold (SGBV) i humanitære kriser er et globalt problem. Av om lag 140 millioner mennesker som har behov for humanitær bistand, anslås 35 millioner å være kvinner og jenter i fruktbar alder. Selv om kvinner er særlig utsatte, rammes også gutter og menn av denne grusomme formen for overgrep.

Dokumenter

UD - Statsbudsjettet 2020

Regjeringen Solberg la 7. oktober 2019 fram sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Her finner du Utenriksdepartementets budsjettdokumenter samt pressemeldinger om hovedprioriteringer fra departementets fagområde.

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene.

Kontakt

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Pressevakt: 23 95 00 02
Pressekontakt: Kommunikasjonsenheten
Adresse: Postboks 8114 Dep, N-0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria terrasse 7, N-0251 Oslo