Utenrikssaker

Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt og sørge for bistand til norske statsborgere i utlandet. En viktig del av UDs arbeid er å påse at Norge snakker med "én stemme" internasjonalt. UD jobber derfor med å samordne og rådgi andre departementer.

FNs menneskerettighetserklæring er fra 1948.

Menneskerettigheter er sentralt i utenrikspolitikken

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

Malmtog i nord

Norges viktigste interesseområde er i nord

Regjeringens nordområdesatsing er bred og omfatter alt fra internasjonalt samarbeid, kunnskapsinnhenting og næringsutvikling til infrastruktur, beredskap og miljø. UD koordinerer dette arbeidet.

Undervisning på skole i Kampala, Uganda

Klare prioriteringer i utviklingspolitikken

Utviklingspolitikken skal bidra til økonomisk utvikling, økt demokratisering, gjennomføring av menneskerettigheter, godt styresett og tiltak som bringer mennesker varig ut av fattigdom.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Rapport om menneske-rettighetene til FN

05.02.2019: - Norges tredje rapport til FNs menneskerettighetsråd viser at regjeringen har gjort mye for å styrke menneskerettighetene i Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Alle FNs medlemsland er hvert femte år gjenstand for høringer i Menneske-rettighetsrådet om hvordan de følger opp sine forpliktelser. Norge skal høres for tredje gang 6. mai i år.

Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

11.01.2019: - Norge skal jobbe mer systematisk med kvinner, fred og sikkerhet i vår støtte til gjennomføring av fredsavtaler, styrke kjønnsperspektivet i internasjonale operasjoner og oppdrag, og øke innsatsen for jenter og kvinner i humanitært arbeid, skriver fem ministre i forordet til handlingsplanen. Norge var et av de første landene som utviklet en slik handlingsplan i 2006. Den nåværende er den fjerde og varer fram til 2022.

Dokumenter

UD - Statsbudsjettet 2019

Regjeringen Solberg la 8. oktober 2018 fram sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Her finner du Utenriksdepartementets budsjettdokumenter samt pressemeldinger om hovedprioriteringer fra departementets fagområde.

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene.

Kontakt

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Pressevakt: 23 95 00 02
Pressekontakt: Kommunikasjonsenheten
Adresse: Postboks 8114 Dep, N-0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria terrasse 7, N-0251 Oslo

Til toppen