Utenrikssaker

Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt og sørge for bistand til norske statsborgere i utlandet. En viktig del av UDs arbeid er å påse at Norge snakker med "én stemme" internasjonalt. UD jobber derfor med å samordne og rådgi andre departementer.

FNs menneskerettighetserklæring er fra 1948.

Menneskerettigheter er sentralt i utenrikspolitikken

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

Malmtog i nord

Norges viktigste interesseområde er i nord

Regjeringens nordområdesatsing er bred og omfatter alt fra internasjonalt samarbeid, kunnskapsinnhenting og næringsutvikling til infrastruktur, beredskap og miljø. UD koordinerer dette arbeidet.

Undervisning på skole i Kampala, Uganda

Klare prioriteringer i utviklingspolitikken

Utviklingspolitikken skal bidra til økonomisk utvikling, økt demokratisering, gjennomføring av menneskerettigheter, godt styresett og tiltak som bringer mennesker varig ut av fattigdom.

Aktuelt nå

Hva er FNs globale migrasjonsplattform?

07.12.2018: FNs migrasjonsplattform er det første globale mellomstatlige dokumentet som er ment å gi en felles tilnærming til alle sider ved internasjonal migrasjon. Plattformen samler prinsipper, rettigheter og forpliktelser som følger av eksisterende folkerett, herunder menneskerettighetene og skal vedtas under en FN-konferanse i Marokko 10. og 11. desember.

Strategi for den norske innsatsen i Sahel-regionen

19.10.2018: Regjeringen lanserte 10. september 2018 en strategi for Norges innsats i Sahel-regionen for perioden 2018-20. Strategien trekker opp hovedlinjene for en samlet norsk politikk i Sahel, som har store utfordringer knyttet til sikkerhet, humanitære behov og utvikling. Strategien foreligger også i fransk og engelsk utgave.

Stortingsmelding om internasjonalt samarbeid

12.09.2018: Onsdag 12. september lanserte utenriksministeren starten på arbeidet med en ny stortingsmelding om Norges rolle og interesser i internasjonalt samarbeid. Meldingen skal leveres våren 2019. Den vil vurdere hvordan Norge best kan ivareta sine interesser gjennom internasjonalt samarbeid, i en tid hvor slikt samarbeid og de normene det bygger på er under økende press.

Alle saker om Utenrikssaker

Dokumenter

UD - Statsbudsjettet 2018

Regjeringen Solberg la 12. oktober 2017 fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Her finner du Utenriksdepartementets budsjettdokumenter samt pressemeldinger om hovedprioriteringer fra departementets fagområde.

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene.

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Kontakt

Utenriksdepartementet

Telefon: 23 95 00 00
Pressevakt: 23 95 00 02
Pressekontakt: Kommunikasjonsenheten
Adresse: Postboks 8114 Dep, N-0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria terrasse 7, N-0251 Oslo

Til toppen