Utviklingssamarbeid

Bærekraftsmålene og 2030-agendaen danner plattform for utviklingspolitikken. Alle land har et felles ansvar for å bidra til en fredelig og rettferdig verden der ekstrem fattigdom er historie. Bistandsinnsatsen konsentreres om å forene klima- og utviklingspolitikken, prioritere fornybar energi, kjempe mot sult og for matsikkerhet, bekjempe ulikhet, styrke kvinners rett til å bestemme over egen kropp, stille opp med humanitær nødhjelp og bekjempe smittsomme sykdommer.

Bangladesh - national  immunisation programme.  Gavi The Vaccine Alliance

Global helse

Norges innsats for global helse skal både bidra til fattigdomsbekjempelse i lavinntektsland og til styrket global helseberedskap og internasjonalt samarbeid som Norge kan dra nytte av også nasjonalt. Norge har en lederrolle internasjonalt og er en stor giver innenfor global helse.

Vannstasjon i Burkina Faso.  Foto: Kirkens Nødhjelp

Nedkjempe ulikskap

Ulikhet er en grunnleggende utfordring i arbeidet med å utrydde fattigdom og sørge for at ingen utelates, og er tema for et eget bærekraftsmål (10). Klimaendringene og de sosioøkonomiske konsekvensene av koronapandemien rammer de fattigste hardest og bidrar til økte forskjeller. Skal vi lykkes i å utrydde fattigdom, må vi arbeide for å endre maktforhold, systemer og strukturer.

USA: Skade på vegetasjon pga klimaendringer. Foto: wikipedia.org

Forene klima og utvikling, prioritere fornybar energi

Klimaendringene er vår tids største utfordring. De påvirker konfliktmønstre, allianser og styrkeforhold. Fattige land og mennesker rammes først og hardest. En mer rettferdig verden må bygges på lavere klimautslipp, fornybar energi, matsikkerhet, mer klimarobuste samfunn og bedre forvaltning av sårbar natur. Parisavtalen legger opp til balansert finansering av utslippskutt og klimatilpasning.