Utviklingssamarbeid

Bærekraftsmålene og 2030-agendaen danner plattform for utviklingspolitikken. Alle land har et felles ansvar for å bidra til en fredelig og rettferdig verden der ekstrem fattigdom er historie. Regjeringens bistandsinnsats konsentreres om følgende: Utdanning, humanitær bistand, helse, næringsutvikling og jobbskaping, klima, miljø og bærekraftig energi. I tillegg er arbeidet for menneskerettigheter, klima og miljø, kvinner, likestilling og antikorrupsjon tverrgående hensyn i bistanden.

Illustrasjon fra Meld.St.25 (2013-2014) Utdanning for utvikling

Global utdanning

Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor, nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Likevel får ikke 59 millioner barn og 65 millioner ungdommer skolegang.

Bangladesh - vaksineprogram. Foto: Gavi The Vaccine Alliance

Global helse

Helse er avgjørende for å bekjempe fattigdom. Global helse er en av fem hovedsatsinger for norsk bistand. Norge har en lederrolle internasjonalt og er en stor giver innenfor global helse.

Grafikken viser de største mottakerne av norsk bistand i 2017.

Slik var norsk bistand i 2017

OECDs offisielle bistandsstatistikk for 2017 viser at Norge ga 34,1 milliarder kroner i bistand i fjor. Det tilsvarer 0,99 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI). Statistikken viser også at 5,12 milliarder gikk til global helse, 4,43 milliarder til nødhjelp, 3,73 milliarder til klimafinansiering og 3,16 milliarder til utdanning.

Aktuelt nå

Ny stortingsmelding

Utvikling er mer enn bistand

15.06.2018: – Norsk bistand er over tid blitt spredt for tynt, både geografisk og tematisk. Skal vi nå bærekraftsmålene og bruke bistandspengene best mulig, må vi konsentrere innsatsen, sier utviklings-minister Nikolai Astrup i forbindelse med at stortingsmeldingen «Partnerland i utviklingspolitikken» ble lagt fram.

Nytt forum skal bidra til samstemthet

29.05.2018: Mange områder av norsk politikk har konsekvenser for utviklingsland. Nå oppretter regjeringen et samstemthetsforum for å bidra til en mer samstemt politikk for utvikling. - Vi skal ha god takhøyde for debatt og ønsker at dette kan munne ut i gode og relevante råd, sa statssekretær Jens Frølich Holte på det første møtet i det nyopprettede Samstemthetsforum.

Slik jobber Norge for å nå bærekraftsmålene

22.05.2018: - Vi skal snakke om utviklingspolitikk og hvordan Norge og alle andre land skal jobbe sammen slik at vi når de 17 bærekraftsmålene innen 2030. Og vi kan jo begynne med konklusjonen, så dere ikke glemmer den: Utvikling er mye mer enn bistand, sa utviklingsminister Nikolai Astrup da han gjesteforeleste om norsk utviklingspolitikk ved NTNU i Trondheim.

Alle saker om Utviklingssamarbeid

Dokumenter

Statusrapport for oppfølging av 2030-agendaen

Statusrapporten «One Year Closer» gjør rede for hvordan Norge har fulgt opp 2030-agendaen og bærekraftsmålene.

Stortingsmelding

Utdanning for utvikling

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.