Utviklingssamarbeid

Bærekraftsmålene og 2030-agendaen danner plattform for utviklingspolitikken. Alle land har et felles ansvar for å bidra til en fredelig og rettferdig verden der ekstrem fattigdom er historie. Regjeringens bistandsinnsats konsentreres om følgende: Utdanning, humanitær bistand, helse, næringsutvikling og jobbskaping, klima, miljø og bærekraftig energi. I tillegg er arbeidet for menneskerettigheter, klima og miljø, kvinner, likestilling og antikorrupsjon tverrgående hensyn i bistanden.

Bangladesh - national  immunisation programme.  Gavi The Vaccine Alliance

Global helse

Helse er avgjørende for å bekjempe fattigdom. Global helse er en av fem hovedsatsinger for norsk bistand. Norge har en lederrolle internasjonalt og er en stor giver innenfor global helse.

Vannstasjon i Burkina Faso.  Foto: Kirkens Nødhjelp

Tverrgående hensyn i utviklingspolitikken

For å få best mulige resultater av bistanden er det noen grunnleggende hensyn som må ivaretas. Disse er så viktige for utvikling og fattigdoms-reduksjon at de er gitt status som tverrgående hensyn i norsk utviklings-politikk og bistand. De fire tverrgående hensynene er: Menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling, klima og miljø og antikorrupsjon.

Aktuelt nå

Milliardstøtte fra Norge til WFP og kampen mot sult

17.12.2021: Norge har inngått en fireårig avtale med Verdens matvareprogram (WFP) på til sammen 1,6 milliarder kroner. Avtalen utgjør 400 millioner kroner i året - og er såkalt kjernestøtte. Det betyr at Verdens matvareprogram kan benytte pengene til de tiltakene de mener er viktigst og til innsats i de humanitære krisene hvor det til enhver tid er størst behov for humanitær bistand.

Bedre helse, bedre liv

09.03.2021: Regjeringen ønsker å bidra i kampen mot ikke-smittsomme sykdommer i lavinntektsland. Arbeidet vil inngå i det helserettede utviklings­samarbeidet og bidra til å oppfylle flere av FNs bærekraftsmål. Strategien "Bedre helse, bedre liv - Innsats i norsk utviklingspolitikk for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer (2020-2024)" legger et løp for dette arbeidet.

Dokumenter

Stortingsmelding

Digital transformasjon og utviklingspolitikken

Formålet med meldingen er å definere og gi en strategisk retning for digitalisering i utviklingspolitikken, og vise hvordan pågående og nye satsinger kan bidra på prioriterte områder.

Rapport

Kartlegging av og forslag til tiltak mot moderne slaveri

Norad har laget rapporten på bestilling fra Utenriksdepartemente. UDs bestilling begrenser kartleggingen til utviklingssamarbeidet. Derfor har ikke moderne slaveriinnsats i Norge blitt kartlagt.