Utviklingssamarbeid

Bærekraftsmålene og 2030-agendaen danner plattform for utviklingspolitikken. Alle land har et felles ansvar for å bidra til en fredelig og rettferdig verden der ekstrem fattigdom er historie. Regjeringens bistandsinnsats konsentreres om følgende: Utdanning, humanitær bistand, helse, næringsutvikling og jobbskaping, klima, miljø og bærekraftig energi. I tillegg er arbeidet for menneskerettigheter, klima og miljø, kvinner, likestilling og antikorrupsjon tverrgående hensyn i bistanden.

Illustrasjon fra Meld.St.25 (2013-2014) Utdanning for utvikling

Global utdanning

Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor, nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Likevel får ikke 59 millioner barn og 65 millioner ungdommer skolegang.

Bangladesh - vaksineprogram. Foto: Gavi The Vaccine Alliance

Global helse

Helse er avgjørende for å bekjempe fattigdom. Global helse er en av fem hovedsatsinger for norsk bistand. Norge har en lederrolle internasjonalt og er en stor giver innenfor global helse.

Grafikken viser de største mottakerne av norsk bistand i 2017.

Slik var norsk bistand i 2017

OECDs offisielle bistandsstatistikk for 2017 viser at Norge ga 34,1 milliarder kroner i bistand i fjor. Det tilsvarer 0,99 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI). Statistikken viser også at 5,12 milliarder gikk til global helse, 4,43 milliarder til nødhjelp, 3,73 milliarder til klimafinansiering og 3,16 milliarder til utdanning.

Aktuelt nå

Utviklingspolitikken: Økt satsing på faglig samarbeid

08.10.2018: – Norge er ikke bare et land rikt på naturressurser, vi er også rike på kunnskap. Norsk ekspertise blir stadig mer etterspurt av utviklingsland, og vi ønsker å dele mer. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kunnskapsbanken og faglig samarbeid med 290 millioner kroner, til totalt nærmere 862 millioner kroner i 2019, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Bistandsbudsjettet øker med 2,5 milliarder kroner

08.10.2018: - Regjeringen opprettholder bistanden på et høyt nivå og foreslår å bruke 37,8 milliarder på bistand i 2019. Det tilsvarer om lag en prosent av bruttonasjonalinntekten og er 2,5 milliarder mer enn i 2018, sier utviklingsminister Nikolai Astrup. For å få økt effektivitet i bistanden har regjeringen valgt å konsentrere innsatsen om fem hovedprioriteringer.

En milliard til kvinners rettigheter og likestilling

08.10.2018: Regjeringen foreslår å bevilge minst én milliard kroner til kvinners rettigheter og likestilling på bistandsbudsjettet i 2019. Dette er en økning på mer enn 68 millioner kroner. I tillegg til «kvinnemilliarden» kommer tiltak for bedre kvinne- og mødrehelse gjennom helsesatsingen og annen utviklingspolitisk innsats som styrker kvinners rettigheter.

Alle saker om Utviklingssamarbeid

Dokumenter

Statusrapport for oppfølging av 2030-agendaen

Statusrapporten «One Year Closer» gjør rede for hvordan Norge har fulgt opp 2030-agendaen og bærekraftsmålene.

Stortingsmelding

Utdanning for utvikling

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.

Til toppen