Utenrikssaker

Utviklingssamarbeid

Bærekraftsmålene og 2030-agendaen danner plattform for utviklingspolitikken. Alle land har et felles ansvar for å bidra til en fredelig og rettferdig verden der ekstrem fattigdom er historie. Bistandsinnsatsen konsentreres om å forene klima- og utviklingspolitikken, prioritere fornybar energi, kjempe mot sult og for matsikkerhet, bekjempe ulikhet, styrke kvinners rett til å bestemme over egen kropp, stille opp med humanitær nødhjelp og bekjempe smittsomme sykdommer.

Bangladesh - national  immunisation programme.  Gavi The Vaccine Alliance

Global helse

Norges innsats for global helse skal både bidra til fattigdomsbekjempelse i lavinntektsland og til styrket global helseberedskap og internasjonalt samarbeid som Norge kan dra nytte av også nasjonalt. Norge har en lederrolle internasjonalt og er en stor giver innenfor global helse.

Vannstasjon i Burkina Faso.  Foto: Kirkens Nødhjelp

Bekjempe ulikhet

Ulikhet er en grunnleggende utfordring i arbeidet med å utrydde fattigdom og sørge for at ingen utelates, og er tema for et eget bærekraftsmål (10). Klimaendringene og de sosioøkonomiske konsekvensene av koronapandemien rammer de fattigste hardest og bidrar til økte forskjeller. Skal vi lykkes i å utrydde fattigdom, må vi arbeide for å endre maktforhold, systemer og strukturer.

USA: Skade på vegetasjon pga klimaendringer. Foto: wikipedia.org

Forene klima og utvikling, prioritere fornybar energi

Klimaendringene er vår tids største utfordring. De påvirker konfliktmønstre, allianser og styrkeforhold. Fattige land og mennesker rammes først og hardest. En mer rettferdig verden må bygges på lavere klimautslipp, fornybar energi, matsikkerhet, mer klimarobuste samfunn og bedre forvaltning av sårbar natur. Parisavtalen legger opp til balansert finansering av utslippskutt og klimatilpasning.

Aktuelt nå

Kraftsamling mot svolt - for auka sjølvforsyning

29.11.2022

Regjeringa har lagt fram strategien «Kraftsamling mot svolt – ein politikk for auka sjølvforsyning» for å styrkje den norske innsatsen for matsikkerheit i utviklingsland. – Med denne strategien samlar vi den norske innsatsen for matsikkerheit ved å satse på småskalaprodusentar av mat og verdikjedene deira, seier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Svar på spørsmål om kutt i støtten til FN-organisasjoner

20.05.2022

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om kuttene til sentrale FN-organisasjoner i forslaget til revidert nasjonalbudsjett er i tråd med inngåtte avtaler, og om regjeringen på noen måte har forberedt de ulike FN-organisasjonene på disse alvorlige kuttene.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Hurdalsplattformen om utviklingspolitikk

Regjeringens utviklingspolitikk er forankret i FNs bærekraftsmål, klimamålene og menneskerettighetene. Utviklingspolitikk skal bidra til samfunnsendring. Vi må derfor være mer strategiske i valg av satsingsområder og prioriteringer, skriver regjeringen i kapittelet om utviklingspolitikk i Hurdalsplattformen.

Strategi

Likestilling for alle

Denne strategien er Norges første helhetlige strategi for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingspolitikken. Strategien gir retning for arbeidet vårt i årene fremover. Regjeringen vil være en pådriver for inkludering i det internasjonale utviklingssamarbeidet.