Utviklingssamarbeid

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Bærekraftsmålene og 2030-agendaen danner plattform for utviklingspolitikken. Alle land har et felles ansvar for å bidra til en fredelig og rettferdig verden der ekstrem fattigdom er historie. Regjeringens bistandsinnsats konsentreres om følgende: Utdanning, humanitær bistand, helse, næringsutvikling og jobbskaping, klima, miljø og bærekraftig energi. I tillegg er arbeidet for menneskerettigheter, klima og miljø, kvinner, likestilling og antikorrupsjon tverrgående hensyn i bistanden.

Illustrasjon fra Meld.St.25 (2013-2014) Utdanning for utvikling

Global utdanning

Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor, nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Likevel får ikke 59 millioner barn og 65 millioner ungdommer skolegang.

Bangladesh - vaksineprogram. Foto: Gavi The Vaccine Alliance

Global helse

Helse er avgjørende for å bekjempe fattigdom. Global helse er en av fem hovedsatsinger for norsk bistand. Norge har en lederrolle internasjonalt og er en stor giver innenfor global helse.

Bistandsstatistikken for 2015

Hvor og hvordan brukes bistandsbudsjettet?

I 2015 var den norske bistanden 34,5 milliarder kroner. Dette var en økning på om lag 2,4 milliarder fra 2014. Bistanden i 2015 tilsvarte 1,05 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt (BNI).

Aktuelt nå

Ny melding om utviklings-politikken lagt fram

05.04.2017: Med stortingsmeldingen «Felles ansvar for felles fremtid. Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk» legger regjeringen frem en helhetlig utviklingspolitikk som skal være Norges bidrag til at FNs ambisiøse mål om å utrydde fattigdom nås.

Global dugnad mot fattigdom

05.04.2017: Det norske bistandsbudsjettet var i 2016 på 36 milliarder kroner. Vi må prioritere adskillig tøffere og sikre mer effektiv bruk for å få mest mulig fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling igjen for satsingen. Det er et tema for den nye stortingsmeldingen, skriver utenriksministeren i en kronikk.

Hav i utenriks- og utviklingspolitikken

24.03.2017: – Regjeringen vil intensivere arbeidet for å fremme norske havinteresser. Vi vil gjøre bærekraftig bruk av havet til en global prioritet, sier utenriksminister Børge Brende. Det er første gang en norsk regjering legger frem en stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken.

Flere saker om Utviklingssamarbeid

Dokumenter

Sammendrag av rapport:

Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Stortingsmelding

Utdanning for utvikling

Finn dokument

Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget fra Utenriksdepartementet.