Utviklingssamarbeid

Bærekraftsmålene og 2030-agendaen danner plattform for utviklingspolitikken. Alle land har et felles ansvar for å bidra til en fredelig og rettferdig verden der ekstrem fattigdom er historie. Regjeringens bistandsinnsats konsentreres om følgende: Utdanning, humanitær bistand, helse, næringsutvikling og jobbskaping, klima, miljø og bærekraftig energi. I tillegg er arbeidet for menneskerettigheter, klima og miljø, kvinner, likestilling og antikorrupsjon tverrgående hensyn i bistanden.

Illustrasjon fra Meld.St.25 (2013-2014) Utdanning for utvikling

Global utdanning

Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor, nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Likevel får ikke 59 millioner barn og 65 millioner ungdommer skolegang.

Bangladesh - vaksineprogram. Foto: Gavi The Vaccine Alliance

Global helse

Helse er avgjørende for å bekjempe fattigdom. Global helse er en av fem hovedsatsinger for norsk bistand. Norge har en lederrolle internasjonalt og er en stor giver innenfor global helse.

Norsk bistand 2018 i millioner kroner.

Slik var norsk bistand i 2018

OECDs offisielle bistandsstatistikk for 2018 viser at Norge ga 34,6 milliarder kroner i bistand i fjor. Det tilsvarer 0,94 prosent av brutto nasjonalinntekt. Statistikken viser at Syria (en milliard) var det landet som fikk mest norsk bistand, etterfulgt av Afghanistan (795 millioner) og Brasil (686 millioner).

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Norge støtter FNs arbeid med bedre skattepolitikk

15.07.2019: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har markert et nytt partnerskap mellom Norge og FN i New York. Norge vil de neste tre årene gi 35 millioner kroner til FNs ekspertkomité på internasjonalt samarbeid om skattespørsmål. - Denne støtten vil gjøre FNs skattekomite i stand til å bidra til bedre skattlegging i enkeltland og bedre skatteregler for alle land, sier Ulstein.

Redegjørelse om utviklings-politiske prioriteringer

23.05.2019: - Jeg har i denne redegjørelsen valgt å vektlegge regjeringens nye initiativer. Sentralt for oss er kampen mot fattigdom og arbeidet med bærekraftsmålene der ingen skal utelates. Med det plasserer vi menneskeverd i sentrum for utviklingspolitikken, sa utviklingsminister Dag-Inge Ulstein blant annet i sin redegjørelse.

Dokumenter

Statusrapport for oppfølging av 2030-agendaen

Statusrapporten «One Year Closer» gjør rede for hvordan Norge har fulgt opp 2030-agendaen og bærekraftsmålene.

Stortingsmelding

Partnerland i utviklingspolitikken

Regjeringen vil at Norges utviklings-politiske innsats konsentreres for å oppnå bedre utviklingsresultater og på sikt bidra til at partnerlandene blir uavhengige av bistand.

Til toppen