Klima, miljø og hav

Konsekvensene av klimaendringene og dårlig forvaltning av miljøet på land og i havet kan bidra til å undergrave arbeidet for å nå bærekraftmålene. Bekjempelse av klimaendringene og god ivaretakelse av miljøet er en nøkkeloppgave for verdenssamfunnet.

Norge skal være et ledende land for klima-, hav- og miljørettet utviklingssamarbeid. Klimaendringene er en global utfordring, og Norge er opptatt av å styrke globale løsninger, felles forpliktelser og rammeverk. Klima er uløselig knyttet til hav, fornybar energi, miljø og bærekraftig forvaltning av naturressurser, herunder global matsikkerhet. 

Parisavtalen fra 2015 gir sentrale føringer for innretningen av Norges innsats for klima og miljø. I utviklingspolitikken vil regjeringen bidra til å forebygge og løse klima- og miljøutfordringer gjennom klimafinansiering, teknologisamarbeid og kapasitetsbygging.

Regjeringen øker norsk støtte til klimatilpasning, forebygging og bekjempelse av sult. Innsatsen skal ha som overordnet mål å styrke utviklingslands evne til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer. Videre skal støtten bidra til sultbekjempelse, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk. Havbaserte tiltak er en viktig del av denne satsningen. Innsatsen skal fokuseres på de fattigste og mest sårbare gruppene, særlig i Afrika. Norsk innsats skal videre bidra til at tiltak mot klimaendringer innarbeides i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå. Dette skal på lang sikt bidra til å bygge klimarobuste samfunn.

Tiltak for å fremme utvikling og økonomisk vekst må ses i sammenheng med behovet for å begrense utslippsøkning i fattige land og håndtere konsekvensene av klimaendringer. Overgang til fornybare energikilder og effektiv bruk av energi, f.eks. med rene kokeovner eller bruk av gass til matlaging, er viktig for å nå de ambisiøse klimamålene.

Klimaendringene medfører alvorlige konsekvenser for livet i havet og for sårbare kystsamfunn. Integrert havforvaltning er viktig for å sikre verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av hav samtidig som havets naturmangfold og økosystemer ivaretas. Samtidig kan havøkonomien gi viktige bidrag til å redusere klimagassutslipp. Gjennom regjeringens program Hav for utvikling skal Norge bidra til bedre forvaltning av hav- og kystsoner i utviklingsland. Marin forsøpling er et økende problem. For å bistå utviklingsland i å bekjempe problemet har regjeringen opprettet et eget bistandsprogram mot marin forsøpling.

Å ta vare på natur er en del av løsningen for å hindre global oppvarming, men det biologiske mangfoldet utgjør også en kjerne i hele vårt livsgrunnlag. Tap av natur kan få store konsekvenser. Regjeringen støtter utviklingslands innsats for å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler om biologisk mangfold. Regjeringen prioriterer å bekjempe miljøkriminalitet og tiltak for å styrke kunnskapsgrunnlaget samt å gjøre dette mer tilgjengelig for utviklingsland.