Næringslivssamarbeid i utlandet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

En av utenrikstjenestens viktigste oppgaver er å fremme norske næringsinteresser internasjonalt. Internasjonalisering er viktig for næringslivets konkurranseevne og bistand til enkeltbedrifter er høyt prioritert. UD har mer enn 100 stasjoner som kan bistå med nettverk og gi råd om lokale forhold.

Foto: UD

Utenrikstjenesten fremmer norske næringsinteresser

Fremme av norske næringsinteresser i utlandet har alltid vært en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver. I takt med globale endringer er oppgaven i dag mer kompleks, og norskbaserte bedrifter har helt andre og flere behov enn tidligere.

Næringsutvikling i utviklingsland

I utviklingsland står privat sektor for ni av ti arbeidsplasser. Det viser betydningen næringsutvikling har for verdiskaping og sysselsetting. Derfor er også støtte til næringsutvikling en viktig del av norsk bistand.

Munnbind eller støvmaske kan være nødvendige vernetiltak (tekstilarbeider i Kina).

Næringslivets samfunnsansvar

Regjeringen forventer at alle norske selskaper tar samfunnsansvar, uavhengig av om de er privat eller offentlig eid. Det handler om hvilket ansvar de forventes å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Næringsutvikling avgjør fattigdomsbekjempelse

- Et av de viktigste virkemidlene mot fattigdom er å skape arbeidsplasser og økonomisk vekst. I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen å overføre 1,5 milliarder til Norfund. Regjeringen satser også på yrkes- og fagopplæring i utviklingsland, sier utenriksministeren.

Tilskudd til nærings-utvikling og yrkesopplæring

Statssekretær Tone Skogens lanserte to nye tilskuddsordninger for næringsutvikling, jobbskaping og yrkesopplæring da hun deltok på et arrangement i regi av Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU), Norad og Innovasjon Norge.

- EØS-midlene styrker samarbeid med mottakerne

EØS-midlene er et effektivt virkemiddel for å styrke forbindelsene og kontakten mellom Norge og mottakerlandene, konkluderer en uavhengig evaluering. Midlene gir norske aktører verdifull internasjonal erfaring og kompetanse, sier EU- og EØS-minister Vik Aspaker.

Flere saker om Næringslivssamarbeid i utlandet

Dokumenter

Næringsliv og menneskerettigheter

Nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper.

Meld. St. 35 (2014–2015)

Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Meldingen omhandler hvordan norsk bistand skal legge til rette for private investeringer, jobbskaping og fattigdomsreduksjon i utviklingsland.

Kontakt

Næringslivsseksjonen

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,