Meld. St. 24 (2016–2017)

Felles ansvar for felles fremtid — Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk

Meldingen staker ut retningen for norsk utviklingspolitikk i lys av FNs bærekraftsmål, som legger til grunn en helhetlig tilnærming til global, regional og nasjonal utvikling. Regjeringen vil legge til rette for økt bruk av partnerskap med privat sektor, sivilt samfunn og multilaterale aktører og nasjonale myndigheter i samarbeidsland for å bidra til fattigdomsbekjempelse og lindring av nød i en stadig mer kompleks verden, der bistandens relative betydning er synkende. Innsatsen vil konsentreres både geografisk og tematisk for å oppnå best mulig resultater

Les dokumentet

Meld. St. 24 (2016-2017) Sammendrag

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget