Utdanning

Regjeringen vil realisere et inkluderende kunnskapssamfunn preget av mangfold og samhold. Kunnskap er en kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, demokratisk forståelse og medvirkning, til å lykkes i yrkeslivet og kunne delta aktivt i samfunnet gjennom hele livet.

Bilde om utdanning med elev og lærer

Lærerløftet

Regjeringenes mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer.

Bilde av studenter under utdanning

Struktur i høyere utdanning

Regjeringen har bedt høyskoler og universitetene om å finne partnere de kan fusjonere med for å kunne levere kvaliteten som kreves i årene fremover.

Bilde av elever og kunnskapsministeren

Yrkesfagløftet

I framtida vil vi ha eit stort behov for dyktige medarbeidarar med fag- og yrkesutdanning. Derfor er det nødvendig å heve statusen til yrkesfaga og få ned eit uakseptabelt høgt fråfall.

Aktuelt nå

Nett-tv

Tilstandsrapporten for høyere utdanning

Stadig flere kvinner i toppstillinger

09.05.2017: Kvinneandelen i faglige toppstillinger, som professorer og dosenter, fortsetter å øke med et prosentpoeng slik det har gjort de siste ti årene. Nå er andelen på 28,2.

Faksimile

Norden 2017

Innsats for kompetanse, omstilling og inkludering

23.01.2017: Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017. Økt kompetanse, omstilling, inkludering og demokratisk medborgerskap er blant de prioriterte temaene.

Rekordmange får tilbud om videreutdanning

04.05.2017: 6 000 lærer fra hele landet får tilbud om å ta videreutdanning fra høsten av. Det er det høyeste antallet noen sinne.

Flere saker om Utdanning

Dokumenter

bilde av elever

Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen, som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen. Høringsforslaget finnes også på samisk.

Høring om ordningen Fagbrev på jobb

Regjeringen sender på høring forslag om ordningen Fagbrev på jobb. Ordningen skal gi flere mulighet til å gå opp til fag- eller svenneprøve. Tiltaket ble varslet av Regjeringen i Meld. St. 16 (2015–2016) - Fra utenforskap til ny sjanse. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om utdanning finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Kunnskapsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo