Utdanning

Utdanning er en kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, demokratisk forståelse og medvirkning, til å lykkes i yrkeslivet og kunne delta aktivt i samfunnet gjennom hele livet.

koronavirus

Informasjon om koronavirusutbruddet og barnehager, skoler og høyere utdanning

Regjeringens mål er at barnehager, skoler og høyere utdanning skal holdes åpne.

Bilde av studenter under utdanning

Universiteter og høyskoler

I dag er det 10 universiteter, 6 høyskoler og 5 vitenskapelige høyskoler underlagt Kunnskapsdepartementet. Det finnes i tillegg statlige utdanningsintrusjoner underlagt andre departementer.

Logo for null mobbing

Læringsmiljø og mobbing

Alle barn og elever har rett til et trygt og godt og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Aktuelt nå

Bilde av helsefagelever

Flere søker yrkesfag enn studieforberedende

Over ni av ti har fått tilbud om plass på videregående opplæring etter at alle fylkeskommunene har gjennomført sitt førsteinntak. I år er det 1900 flere søkere til yrkesfag enn studieforberedende på vg1. – Norge trenger flere fagarbeidere derfor er det bra at det stadig er flere som søker yrkesfag, sier kunnskaps – og integreringsminister Guri Melby (V).

Dokumenter

Meld. St. 21 (2020–2021):

Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden

Fullføringsreformen - med åpne dører til verden og fremtiden inneholder tiltak for at flere ungdom og voksne skal bestå med studie- eller yrkeskompetanse og være godt forberedt til videre utdanning og arbeidslivet.

Meld. St. 16 (2020–2021):

Utdanning for omstilling — Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning

Hovedformålet med meldingen er å styrke kvaliteten og arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning. Kandidatene skal gjøres i stand til å delta i – og selv bidra til å utvikle – fremtidens arbeidsliv.

Kontakt

Kunnskapsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo