Utdanning

Utdanning er en kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, demokratisk forståelse og medvirkning, til å lykkes i yrkeslivet og kunne delta aktivt i samfunnet gjennom hele livet.

Bilde av elever som skriver

Skole og videregående opplæring

Skole og videregående opplæring skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring.

Bilde av studenter under utdanning

Universiteter og høyskoler

I dag er det 10 universiteter, 6 høyskoler og 5 vitenskapelige høyskoler underlagt Kunnskapsdepartementet. Det finnes i tillegg statlige utdanningsintrusjoner underlagt andre departementer.

Logo for null mobbing

Læringsmiljø og mobbing

Alle barn og elever har rett til et trygt og godt og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Aktuelt nå

Dokumenter

Høring:

Unntak fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag og plikt til å politianmelde ved bruk av falsk dokumentasjon

Høringen gjelder unntak fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag for lærere som oppfylte ett av kravene for å bli ansatt som lærer før 1. januar 2014, og for lærere som har fullført tidligere allmennlærerutdanning.

Prop. 98 L (2021–2022):

Endringer i friskolelova (nytt navn på loven og oppheving av to godkjenningsgrunnlag)

Forslagene går ut på å oppheve adgangen til godkjenning av private skoler på grunnlag av «særskilt profil» og «vidaregående opplæring i yrkesfaglege utdanningsprogram».

Kontakt

Kunnskapsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo