Utdanning

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Regjeringen vil realisere et inkluderende kunnskapssamfunn preget av mangfold og samhold. Kunnskap er en kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, demokratisk forståelse og medvirkning, til å lykkes i yrkeslivet og kunne delta aktivt i samfunnet gjennom hele livet.

Bilde om utdanning med elev og lærer

Lærerløftet

Regjeringenes mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer.

Bilde av studenter under utdanning

Struktur i høyere utdanning

Regjeringen har bedt høyskoler og universitetene om å finne partnere de kan fusjonere med for å kunne levere kvaliteten som kreves i årene fremover.

Bilde av elever og kunnskapsministeren

Yrkesfagløftet

I framtida vil vi ha eit stort behov for dyktige medarbeidarar med fag- og yrkesutdanning. Derfor er det nødvendig å heve statusen til yrkesfaga og få ned eit uakseptabelt høgt fråfall.

Aktuelt nå

Bilde av studenter

Bedre kontroll av private høyskoler og fagskoler

16.12.2016: Regjeringen vil endre regelverket for å sikre at pengene det offentlige gir til private høyskoler og fagskoler, kommer studentene til gode.

Hvor mye bidrar skolen til det elevene lærer?

08.12.2016: 19. januar 2017 offentliggjør Statistisk sentralbyrå (SSB) en rapport som viser hvor mye den enkelte barne- og ungdomsskole bidrar til det elevene lærer. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Lærer og elever under utdanning

Flere lærerspesialister

12.01.2017: Regjeringen forlenger og utvider ordningen med lærerspesialister i skolen. I tillegg dobles antallet studieplasser ved spesialistutdanningene.

Flere saker om Utdanning

Dokumenter

lærer i klasserommet

Stortingsmelding:

Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet

Regjeringen foreslår å fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg vil den gi skolens brede dannelsesoppdrag en tydeligere plass i skolehverdagen.

Rapport:

Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

Ekspertgruppen som har utredet regelverket for bruk av offentlige tilskudd og egenbetaling for private høyskoler og fagskoler har overleverte sin rapport til kunnskapsministeren.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om utdanning finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Kunnskapsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo