Barnehager

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. Barnehagene skal være trygge og ha kvalifiserte og omsorgsfulle ansatte.

Illustrasjonsbilde barnehage

Kvalitet i barnehagen

En trygg og god barnehage som gir alle barn gode muligheter til å utvikle språklige og sosiale ferdigheter er en forutsetning for dette.

barn som leker

Rett til barnehageplass

Retten til barnehageplass gjeld for alle barn som er født innan utgangen av november det året det vert søkt om barnehageplass.

barn som leker

Finansiering av barnehager

Barnehagene skal være tilgjengelige for alle barn og uavhengig av foreldrenes økonomi.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Ni av ti foreldre nøgde med barnehagen under korona-krisa

Sjølv om koronaen har påverka kvardagen i barnehagen, er ni av ti foreldre nøgde med tilbodet barna deira får. No innfrir heile 99 prosent av barnehagane kravet om bemanning.

Skuler og barnehagar skal bli betre til å ta vare på personvernet til barn og unge

Barnehagar, skuler, kommunar og fylkeskommunar behandlar i dag mange opplysningar om barn og ungdom. Det er viktig at rammene for å behandle desse personopplysningane er så gode som mogleg.

Dokumenter

Forskrift til barnehageloven

Forskriften gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagen.

Melding til Stortinget

Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen

Regjeringen har klare ambisjoner om å utvikle innholdet i barnehagetilbudet slik at alle barn får et tilbud av god kvalitet.