Hvem har ansvar for hva i barnehagesektoren

Det er Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Statsforvalterne, kommunen og barnehageeier som har ansvar for barnehagene.

Utdanningsdirektoratet skal både gi faglige innspill til og iverksette vedtatt nasjonal politikk. Helt overordnet kan direktoratets oppgaver kategoriseres slik:

  • dokumentasjon og analyse av tilstanden i barnehagene
  • kvalitets- og kompetanseutvikling for barnehagesektoren
  • tilskudds- og regelverksforvaltning
  • tilsynsoppgaver
  • veiledning til sektoren 

Statsforvalterne iverksetter barnehagepolitikken i det enkelte fylke gjennom forvaltning av statlige tilskudd, oppgaver etter barnehageloven og veiledning av kommuner. Statsforvalteren koordinerer og initierer utviklingsarbeid i kommuner og barnehager. Statsforvalteren fører også tilsyn med kommunens ivaretakelse av rollen som barnehagemyndighet, og kan føre tilsyn med enkeltbarnehager ved særlige tilfeller.

Kommunene er lokal barnehagemyndighet og har ansvar for godkjenning av og tilsyn med barnehagene i kommunen, både private og kommunale. Alle barnehager skal være godkjent før virksomhetene settes i gang. Kommunen skal følge med på at virksomheten drives innenfor rammene av godkjenningen, at barnehagens vedtekter ikke er i strid med loven og at innholdet er i samsvar med lov og rammeplan. Tilsynet innebærer også et aktivt veiledningsansvar. Det er kommunen som skal sørge for at alle godkjente barnehager i kommunen mottar offentlig tilskudd på en samlet sett likeverdig måte. Kommunen skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagene som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

Barnehageeiere har ansvar for tilbudet i den enkelte barnehage, enten barnehageeier er en kommune eller privat. Samarbeidsutvalget i barnehagen fastsetter årsplan som sikrer at foreldre og ansatte kan medvirke i utformingen av det pedagogiske innholdet. Barnehageeier har ansvar for å ansette tilstrekkelig og kompetent personale.

Statped er en statlig støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid for at barn, unge og voksne med varige og omfattende behov for særskilt tilrettelegging får gode, tilpassede barnehage- og opplæringstilbud i inkluderende fellesskap. Statped skal gi tjenester på små og særlig spesialiserte fagområder, innenfor syn, hørsel, ervervet hjerneskade, kombinerte sansetap og døvblindhet, tegnspråk og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Statped kan i tillegg gi tjenester i særlig komplekse saker innenfor fagområdene sammensatte lærevansker og språk/talevansker.

Kunnskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for barnehagesektoren.

Her kan du lese mer om lov og regelverk for barnehagen