Hvem har ansvar for hva i barnehagesektoren

Det er Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, kommunene og Fylkesmannen som har ansvar for barnehagene.

Utdanningsdirektoratet har ansvar for områdene:

  • dokumentasjon og analyse av tilstanden i barnehagene
  • kvalitets- og kompetanseutvikling for barnehagesektoren
  • tilskudds- og regelverksforvaltning
  • tilsynsoppgaver
  • veiledning til sektoren 

Fylkesmannen iverksetter barnehagepolitikken gjennom forvaltning av statlige tilskudd, oppgaver etter barnehageloven og veiledning av kommuner. Fylkesmannen koordinerer og initierer til utviklingsarbeid i kommuner og barnehager.

Kommunene som barnehagemyndighet har ansvar for godkjenning av og tilsyn med barnehagene i kommunen, både private og kommunale. Alle barnehager skal være godkjent før virksomhetene settes i gang. Kommunen skal følge med i at virksomheten drives innenfor rammene av godkjenningen, at barnehagens vedtekter ikke er i strid med loven og at innholdet er i samsvar med lov og rammeplan. Tilsynet innebærer også et aktivt veiledningsansvar. Det er kommunen som skal sørge for at alle godkjente barnehager i kommunen mottar offentlig tilskudd på en samlet sett likeverdig måte. Kommunen skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagene som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

Barnehageeiere har ansvar for tilbudet i den enkelte barnehage. Private barnehager eies hovedsakelig av foreldre, enkeltpersoner, foreninger og ideelle organisasjoner. Barnehageeier fastsetter nivå på foreldrebetalingen. Foreldrerådet t i barnehagen fastsetter årsplan som sikrer at foreldre og ansatte kan medvirke i utformingen av det pedagogiske innholdet. Barnehageeier har ansvar for å ansette tilstrekkelig og kompetent personale. Styrer og pedagogisk leder skal være utdannet førskolelærer. Det skal være en pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og en pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år. 

Her kan du lese mer om lov og regelverk for barnehagen

Til toppen