Hvem har ansvar for hva i barnehagesektoren

Det er Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, kommunene og Fylkesmannen som har ansvar for barnehagene.

Utdanningsdirektoratet har ansvar for områdene:

  • dokumentasjon og analyse av tilstanden i barnehagene
  • kvalitets- og kompetanseutvikling for barnehagesektoren
  • tilskudds- og regelverksforvaltning
  • tilsynsoppgaver
  • veiledning til sektoren 

Fylkesmannen iverksetter barnehagepolitikken gjennom forvaltning av statlige tilskudd, oppgaver etter barnehageloven og veiledning av kommuner. Fylkesmannen koordinerer og initierer til utviklingsarbeid i kommuner og barnehager.

Kommunene som barnehagemyndighet har ansvar for godkjenning av og tilsyn med barnehagene i kommunen, både private og kommunale. Alle barnehager skal være godkjent før virksomhetene settes i gang. Kommunen skal følge med i at virksomheten drives innenfor rammene av godkjenningen, at barnehagens vedtekter ikke er i strid med loven og at innholdet er i samsvar med lov og rammeplan. Tilsynet innebærer også et aktivt veiledningsansvar. Det er kommunen som skal sørge for at alle godkjente barnehager i kommunen mottar offentlig tilskudd på en samlet sett likeverdig måte. Kommunen skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagene som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

Barnehageeiere har ansvar for tilbudet i den enkelte barnehage. Private barnehager eies hovedsakelig av foreldre, enkeltpersoner, foreninger og ideelle organisasjoner. Barnehageeier fastsetter nivå på foreldrebetalingen. Samarbeidsutvalget i barnehagen fastsetter årsplan som sikrer at foreldre og ansatte kan medvirke i utformingen av det pedagogiske innholdet. Barnehageeier har ansvar for å ansette tilstrekkelig og kompetent personale. Styrer og pedagogisk leder skal være utdannet barnehagelærer. Det skal være en pedagogisk leder per 14 barn når barna er over tre år og en pedagogisk leder per 7 barn når barna er under tre år. 

Her kan du lese mer om lov og regelverk for barnehagen

Til toppen