Regelverk for barnehager

Barnehageloven regulerer barnehagene i Norge. Loven gjelder for både private og offentlige barnehager.

Regelverk for barnehager

Barnehageloven regulerer

 • krav til bemanning og innhold i barnehagetilbudet for alle godkjenningspliktige og godkjente barnehager
 • barns individuelle rett til barnehageplass
 • ansvaret til barnehageeier, kommunen og statsforvalteren

Barnehageloven fastsetter at kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til alle barn i kommunen med rett til plass, og skal påse at de kommunale og private barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Den skal veilede, godkjenne og føre tilsyn med barnehagene i kommunen, og har finansieringsansvaret for kommunens private barnehager.

Loven har også regler om blant annet

 • barnehagens formål og innhold
 • barns og foreldres medvirkning
 • foreldrebetaling (inkludert makspris og moderasjonsordninger)
 • krav til styrer og pedagogisk leder
 • bemanningsnorm og pedagognorm
 • psykososialt barnehagemiljø
 • rett til spesialpedagogisk hjelp
 • barn med nedsatt funksjonsevne
 • politiattest
 • opplysningsplikt til barnevernstjenesten
 • familiebarnehager
 • tilskudd til private barnehager
 • krav til bruk av tilskudd og foreldrebetaling
 • tilsyn

Det er fastsatt en rekke forskrifter som utfyller reglene i barnehageloven. De viktigste forskriftene er

 • forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
 • forskrift om foreldrebetaling i barnehager
 • forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager
 • forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak
 • forskrift om tilskudd til private barnehager
 • forskrift om politiattest i barnehager

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger gjelder for offentlige og private barnehager og skoler. Reglene skal bidra til at miljøet fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og forebygge sykdom og skade.

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er en viktig forskrift til barnehageloven. Den utdyper bestemmelsene i loven om barnehagens formål, innhold og barns medvirkning, og inneholder krav til barnehagen for å sikre at alle barn får et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud. Gjeldende rammeplan trådte i kraft 1. august 2017.

Rammeplanens ni kapitler omhandler barnehagens verdigrunnlag, ansvar og roller, barnehagens formål og innhold, barns medvirkning, samarbeid mellom hjem og barnehage, overganger, barnehagen som pedagogisk virksomhet, barnehagens arbeidsmåter og barnehagens fagområder.

Udirs sider om rammeplanen

Dersom du har spørsmål om regelverket, bør du i første omgang ta saken opp med barnehagen, eventuelt deretter med kommunen som barnehagemyndighet. Dersom du mener at du ikke har fått et tilfredsstillende svar fra kommunen, kan du henvende deg til statsforvalteren.

Utdanningsdirektoratet tolker barnehageloven med tilhørende forskrifter når det er behov for avklaring på nasjonalt nivå. Utdanningsdirektoratet har også ansvaret for rundskriv. Det er utarbeidet veiledninger som forklarer regelverket på enkelte områder og hvordan det kan anvendes.

Statsforvalteren har som oppgave å informere og veilede kommunen som barnehagemyndighet, allmennhet og aktuelle målgrupper om regelverket og regelverksendringer i barnehager.