Styrker verdiskapinga i skog- og trenæringa

14. oktober la regjeringa fram ei ny melding til Stortinget: "Verdiar i vekst – Konkurransedyktig skog- og trenæring". Tiltaka Regjeringa foreslår vil gje billigare transport av tømmer og skogprodukt, og det vil auke lønnsemda i foredlingsindustrien.

Nett-tv Dale legger frem melding om skog- og trenæringen

Trevirke på sagbruk.

Se sendingen her