Økonomi og budsjett

Under temaet inngår mye mer enn de årlige inntektene og utgiftene som legges frem i statsbudsjettet. Her kan du finne regjeringens syn på den økonomiske politikken, reguleringer av finansmarkedene, hvordan skatter og avgifter er innrettet, formuen i pensjonsfondet mv.

Illustrasjonsbilde

Bruk av oljepenger

Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland (SPU), anslått til 3 prosent av fondskapitalen.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Skatteavtaler mellom Norge og andre stater

Alminnelige avtaler til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, samt andre internasjonale avtaler på skatteområdet.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Forvaltning av Statens pensjonsfond

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Den operative forvaltningen av SPU og SPN ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet. Forvaltningen skjer innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet.

Aktuelt nå

Nett-tv

""

Revidert nasjonalbudsjett 2018:

Høyere vekst, lavere ledighet og et mer bærekraftig velferdssamfunn

Norsk økonomi har reist seg etter tilbakeslaget og er nå preget av optimisme og solid vekst. Statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor høst treffer godt situasjonen vi er i. Hovedlinjene videreføres derfor i det reviderte budsjettet for 2018.

Illustrasjonsbilde. Finansmarkedsmeldingen 2018

Pressemelding 27.04.2018:

En finansnæring for vekst og trygghet

– Vi har en solid og innovativ finansnæring i Norge. Næringen leverer tjenester som er viktige i folks hverdag og for norsk økonomi. Regjeringen vil legge til rette for videreutvikling av finansnæringen, samtidig som vi vil styrke forbrukervernet og ta tak i utfordringene med høy gjeld i husholdningene, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Dokumenter

""

Revidert nasjonalbudsjett:

Meld. St. 2 (2017–2018)

Hovedlinjene i regjeringens økonomiske politikk ligger fast. Revidert nasjonalbudsjett 2018 bygger videre på det budsjettet som ble vedtatt av de fire partiene høsten 2017. Da la regjeringen frem et budsjett for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig velferdssamfunn. Anslagene som nå legges frem i revidert budsjett, viser økende økonomisk vekst og lavere ledighet. Det vil påvirke bærekraften i vårt velferdssamfunn i positiv retning.

Illustrasjonsbilde. Finansmarkedsmeldingen 2018

Meld. St. 14 (2017–2018)

I meldingen redegjøres det for utsiktene for finansiell stabilitet, regelverksutviklingen og næringspolitikken på finansmarkedsområdet, og arbeidet med å sikre gode og trygge finansielle tjenester til forbrukerne. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2017.

Kontakt

Finansdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Akersgata 40, , Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo

Økonomiavdelingen (ØA)

Telefon: 22 24 45 03
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo