Økonomi og budsjett

Under temaet inngår mye mer enn de årlige inntektene og utgiftene som legges frem i statsbudsjettet. Her kan du finne regjeringens syn på den økonomiske politikken, reguleringer av finansmarkedene, hvordan skatter og avgifter er innrettet, formuen i pensjonsfondet mv.

Illustrasjonsbilde

Bruk av oljepenger

Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland (SPU), anslått til 3 prosent av fondskapitalen.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Skatteavtaler mellom Norge og andre stater

Alminnelige avtaler til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, samt andre internasjonale avtaler på skatteområdet.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Forvaltning av Statens pensjonsfond

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Den operative forvaltningen av SPU og SPN ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet. Forvaltningen skjer innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet.

Aktuelt nå

Nett-tv

Illustrasjonsbilde: Vekt

Pressemelding 02.03.2018:

Ny forskrift for pengepolitikken

Det er i statsråd i dag fastsatt ny forskrift for pengepolitikken. Den nye forskriften er en modernisering av forskriften fra 2001.

Nett-tv

""

Statsbudsjettet 2018:

Et budsjett for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig velferdssamfunn

Finanspolitikken har vært brukt aktivt for å motvirke effektene av oljeprisfallet. Det er nå god økonomisk utvikling i Norge. I statsbudsjettet for 2018 er derfor veksten i bruk av oljeinntekter mindre enn de siste årene. Regjeringen prioriterer vekstfremmende skattelettelser og fortsetter satsingen på kunnskap, samferdsel, helse og velferd i kommunene.

Dokumenter

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Prop. 77 L (2017–2018)

Formålet med lovforslaget er en overordnet gjennomgang av det norske verdipapir- og børsregelverket med utgangspunkt i Verdipapirlovutvalgets andre utredning, NOU 2017:1 «Markeder for finansielle instrumenter». Som følge av den tette sammenhengen mellom reglene i MIFID II og MiFIR og økt harmonisering av EØS-reglene, foreslås det i sin helhet å gjennomføre bestemmelsene i MiFID II og MiFIR i verdipapirhandelloven. Lov om regulerte markeder (børsloven) foreslås dermed opphevet.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Prop. 43 S (2017–2018)

Proposisjonen inneholder en avtale mellom Norge og Den europeiske union om administrativt samarbeid på merverdiavgiftens område. Avtalens formål er å bekjempe merverdiavgiftssvindel.

Kontakt

Finansdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Akersgata 40, , Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo

Økonomiavdelingen (ØA)

Telefon: 22 24 45 03
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo