Økonomi og budsjett

Under temaet inngår mye mer enn de årlige inntektene og utgiftene som legges frem i statsbudsjettet. Her finner du informasjon om økonomisk politikk, reguleringer av finansmarkedene, hvordan skatter og avgifter er innrettet, formuen i pensjonsfondet mv.

Illustrasjonsbilde

Oljeinntektene og bruken av dem

Artikkel

Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland (SPU), anslått til 3 prosent av fondskapitalen.

Internasjonal avtale

Skatteavtaler mellom Norge og andre stater

Artikkel

Alminnelige avtaler til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, samt andre internasjonale avtaler på skatteområdet.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Forvaltning av Statens pensjonsfond

Tema

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Den operative forvaltningen av SPU og SPN ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet. Forvaltningen skjer innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet.

Nett-tv

Verdenskart

Augustforedraget 2023: Statsbudsjettet i en urolig verden

Pressemelding 25.08.2023

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) holder foredrag om hvordan en stadig mer urolig verden påvirker norsk økonomi, og konsekvenser dette får for innretningen på statsbudsjettet.

Meld. St. 1 (2023-2024):

Nasjonalbudsjettet 2024

Melding til Stortinget 06.10.2023

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringen Støres syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Meld. St. 18 (2022–2023):

Finansmarkedsmeldingen 2023

Melding til Stortinget 21.04.2023

I meldingen redegjøres det for utviklingen i finansmarkedene og finansmarkedspolitikken i lys av målene om finansiell stabilitet, et godt og trygt tjenestetilbud til kundene, gode vilkår for finansnæringen og velfungerende kapitalmarkeder. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2022.

Siste om økonomi og budsjett

Flere saker om temaet

Kontakt

Finansdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0180 Oslo

Økonomiavdelingen (ØA)

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo