Økonomi og budsjett

Under temaet inngår mye mer enn de årlige inntektene og utgiftene som legges frem i statsbudsjettet. Her finner du informasjon om økonomisk politikk, reguleringer av finansmarkedene, hvordan skatter og avgifter er innrettet, formuen i pensjonsfondet mv.

Illustrasjonsbilde

Bruk av oljepenger

Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland (SPU), anslått til 3 prosent av fondskapitalen.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Skatteavtaler mellom Norge og andre stater

Alminnelige avtaler til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, samt andre internasjonale avtaler på skatteområdet.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Forvaltning av Statens pensjonsfond

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Den operative forvaltningen av SPU og SPN ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet. Forvaltningen skjer innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet.

Aktuelt nå

Bilde av IMFs logo

IMF: Sterk vekst i norsk økonomi

09.06.2022: IMF slår fast at norsk økonomi har kommet sterkt tilbake etter pandemien. Fastlands-BNP anslås å vokse med rundt 4 prosent i år. Samtidig er det stor usikkerhet om de økonomiske utsiktene fremover.

Nett-tv

""

Revidert nasjonalbudsjett 2022:

Trygg økonomisk styring

12.05.2022: Det går veldig godt i norsk økonomi. Smitteverntiltakene er avviklet, og vi er på vei ut av pandemien. Det er sterk økonomisk vekst, og ledigheten er lav. Samtidig er det økt mangel på arbeidskraft og tiltakende lønns- og prisvekst. Krigen i Ukraina fører til økt usikkerhet i internasjonal økonomi.

Dokumenter

Meld. St. 12 (2021–2022)

Finansmarkedsmeldingen 2022

I meldingen redegjøres det for utviklingen i finansmarkedene og finansmarkedspolitikken i lys av målene om finansiell stabilitet, et godt og trygt tjenestetilbud til kundene, gode vilkår for finansnæringen og velfungerende kapitalmarkeder. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2021.

Meld. St. 9 (2021-2022)

Statens pensjonsfond 2022

Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2021.

Kontakt

Finansdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0180 Oslo

Økonomiavdelingen (ØA)

Telefon: 22 24 45 03
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo