Økonomi og budsjett

Under temaet inngår mye mer enn de årlige inntektene og utgiftene som legges frem i statsbudsjettet. Her finner du informasjon om økonomisk politikk, reguleringer av finansmarkedene, hvordan skatter og avgifter er innrettet, formuen i pensjonsfondet mv.

Illustrasjonsbilde

Oljeinntektene og bruken av dem

Artikkel

Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland (SPU), anslått til 3 prosent av fondskapitalen.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Forvaltning av Statens pensjonsfond

Tema

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Den operative forvaltningen av SPU og SPN ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet. Forvaltningen skjer innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet.

Meld. St. 2 (2023-2024):

Revidert nasjonalbudsjett 2024

Melding til Stortinget 14.05.2024

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringen Støres syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Fondsmeldingen 2024

Pressemelding 12.04.2024

Meldingen omtaler de oppnådde resultatene og den ansvarlige forvaltningen i Statens pensjonsfond Norge (SPN) og Statens pensjonsfond utland (SPU). Den omhandler også unoterte aksjer i SPU og presenterer forslag til en løsning på eierandelsutfordringen for SPN.

Meld. St. 23 (2023–2024):

Finansmarkedsmeldingen 2024

Pressemelding 26.04.2024

Meldingen gir en oversikt over utviklingen i finansmarkedene og løfter frem aktuelle spørsmål og prioriteringer.

Internasjonal avtale

Skatteavtaler mellom Norge og andre stater

Artikkel

Alminnelige avtaler til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, samt andre internasjonale avtaler på skatteområdet.

Kontakt

Finansdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0180 Oslo

Økonomiavdelingen (ØA)

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo