Økonomi og budsjett

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Under temaet inngår mye mer enn de årlige inntektene og utgiftene som legges frem i statsbudsjettet. Her kan du finne regjeringens syn på den økonomiske politikken, reguleringer av finansmarkedene, hvordan skatter og avgifter er innrettet, formuen i pensjonsfondet mv.

Bruk av oljepenger

Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland (SPU), anslått til 4 prosent av fondskapitalen.

En bedre skatte- og avgiftsforvaltning

Regjeringen har igangsatt et arbeid med å modernisere og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen. Formålet med arbeidet er redusert ressursbruk, forenkling for innbyggere og næringsliv, styrket bekjempelse av svart økonomi og bedre grensekontroll.

Beredskap

Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank forvalter et regelverk som skal bidra til å forebygge risiko i det finansielle systemet.

Aktuelt nå

Pressemelding 5. april 2017:

Finansmarkedsmeldingen 2016-2017

Regjeringen legger i dag frem den årlige Finansmarkedsmeldingen til Stortinget. Viktige temaer er forbrukslån, friere investeringsadgang for livsforsikringsselskaper og bedre veiledning av innovative virksomheter.

Nett-tv

Pressemelding 31. mars 2017:

Trygger Norge for fremtiden

– Norge er godt rustet for å møte fremtiden, og vi må fortsette å ta gode valg. For å lykkes ønsker denne regjeringen å føre en aktiv politikk som tar landet fremover, slik at Norge blir et godt land å bo i også for fremtidige generasjoner, sier statsminister Erna Solberg (H).

Pressemelding 31. mars 2017:

God forvaltning av Statens pensjonsfond

– Statens pensjonsfond er våre felles sparepenger og en sentral del av rammeverket for finanspolitikken. Fondet forvaltes på en åpen og langsiktig måte. Både Norges Bank og Folketrygdfondet har levert gode resultater over tid, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Flere saker om Økonomi og budsjett

Dokumenter

Perspektivmeldingen 2017:

Meld. St. 29 (2016–2017)

Perspektivmeldingen 2017 drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.

Nasjonalbudsjettet 2017:

Meld. St. 1 (2016–2017)

Stortingsmelding nr 1 er nasjonalbudsjettet, der Regjeringen gir en oversikt over samfunnsøkonomien og begrunner sine prioriteringer og budsjettforslag.