Økonomiavdelingen (ØA)

Overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen. Avdelingen har ansvar for samordning av den økonomiske politikken, herunder finanspolitikken, kommuneøkonomien og pengepolitikken. Økonomiavdelingen koordinerer arbeidet med nasjonalbudsjettet. Avdelingen utarbeider analyser av blant annet sysselsettingspolitikk og arbeidstilbud, offentlige finanser, pensjonspolitiske spørsmål og miljøforhold.
Økonomiavdelingen ledes av ekspedisjonssjef Amund Holmsen. Avdelingsdirektør Arent Skjæveland er avdelingens nestleder. Avdelingen er inndelt i 4 seksjoner.
 
Avdelingen overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og utlandet, og har ansvaret for samordningen av den økonomiske politikken, herunder finanspolitikken, kommuneøkonomien og pengepolitikken. Koordineringen av arbeidet med nasjonalbudsjettet skjer i Økonomiavdelingen. Avdelingen utarbeider analyser av blant annet sysselsettingspolitikk og arbeidstilbud, offentlige finanser, pensjonspolitiske spørsmål og miljøforhold. Avdelingen er også ansvarlig for departementets langsiktige analyser og framskrivinger.  
 

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for realøkonomi, arbeidsmarked og prognoser (SRA)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Frank Emil Jøssund. Seksjonen vurderer utformingen av sysselsettingspolitikken, herunder regelverk og ordninger som påvirker arbeidsmarkedets virkemåte, samt utviklingen i arbeidstilbudet,  etterspørselen etter arbeidskraft og immigrasjon. Seksjonen har ansvar for analyser av pensjonspolitiske spørsmål. Videre arbeider seksjonen med problemstillinger knyttet til modernisering og effektivisering av offentlig sektor og har ansvaret for etatsstyringen av Statistisk sentralbyrå.

 • Seksjon for internasjonal økonomi (SIØ)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Halvor Hvideberg. Seksjonens oppgaver er internasjonal konjunkturovervåkning og internasjonalt økonomisk samarbeid, arbeid i forhold til EØS, EFTA, EU, OECD, IMF, Verdensbanken, EBRD, WTO og nordiske saker, herunder Den nordiske investeringsbanken. Seksjonen har et særlig ansvar for å koordinere departementets arbeid med EØS- og EU-saker og statsrådens internasjonale møter.

 • Seksjon for offentlige finanser og makroøkonomisk analyse (SOA)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Per Mathis Kongsrud. Seksjonens oppgaver er analyser av offentlige finanser, herunder finanspolitiske indikatorer og beregninger av statsbudsjettets inntektsside. Arbeid med kommuneøkonomi og det generelle økonomiske opplegget overfor kommunesektoren. Analyse av den økonomiske politikken. Utredninger og analyser av langsiktig og sektorovergripende karakter for å vurdere virkninger av politikken på prioriterte områder. Analysene omfatter blant annet langsiktige økonomiske utviklingstrekk, miljøutviklingen og befolkningsutviklingen, samt virkninger av regelendringer og tiltak på ulike områder. Metodespørsmål knyttet til økonomisk planlegging. Vedlikehold og videreutvikling av avdelingens modell- og analyseapparat.

 • Seksjon for realøkonomi og pengepolitikk (SRP)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Frank Emil Jøssund. Seksjonens oppgaver er analyse og vurdering av stabiliseringspolitikken, konjunkturutviklingen og landets konkurranseevne, herunder lønns- og prisutviklingen. Koordinering av arbeidet med nasjonalbudsjettet. Inntektspolitiske spørsmål, herunder inntektsoppgjør der staten er part. Vedlikehold og videreutvikling av avdelingens modell- og analyseapparat, herunder avdelingens bruk av IKT-tekniske hjelpemidler. Beregninger i tilknytning til utarbeidelsen av nasjonalbudsjettene og avdelingens løpende virksomhet.

Til toppen