Økonomiavdelingen (ØA)

Overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen. Avdelingen har ansvar for samordning av den økonomiske politikken, herunder finanspolitikken, kommuneøkonomien og pengepolitikken. Økonomiavdelingen koordinerer arbeidet med nasjonalbudsjettet. Avdelingen utarbeider analyser av blant annet sysselsettingspolitikk og arbeidstilbud, offentlige finanser, pensjonspolitiske spørsmål og miljøforhold.

Økonomiavdelingen ledes av ekspedisjonssjef Amund Holmsen. Avdelingsdirektør Arent Skjæveland er avdelingens nestleder. Avdelingen er inndelt i fire seksjoner.

Avdelingen overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og utlandet, og har ansvaret for samordningen av den økonomiske politikken, herunder finanspolitikken, kommuneøkonomien og pengepolitikken. Avdelingen utarbeider analyser av blant annet sysselsettingspolitikk og arbeidstilbud, offentlige finanser og finansielle markeder og gir råd om innretningen av finanspolitikken. Avdelingen er også ansvarlig for departementets langsiktige analyser og fremskrivinger.  

 

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Seksjon for internasjonal økonomi (SIØ)

    Seksjonsleder: Internasjonal direktør Frank Emil Jøssund. Seksjonens oppgaver er internasjonalt økonomisk samarbeid og internasjonal konjunkturovervåking. Det omfatter blant annet arbeid knyttet til EØS, EFTA, EU, OECD, IMF, Verdensbanken, EBRD, WTO og nordiske saker, herunder Den nordiske investeringsbanken. Seksjonen har et særlig ansvar for å koordinere departementets arbeid med IMF-, EØS- og EU-saker, handelspolitikk, bistandsprosjektet "Olje for Utvikling" og statsrådens internasjonale oppgaver.

  • Seksjon for norsk økonomi og arbeidsmarked (SNA)

    Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Kristin Solberg-Watle. Seksjonen overvåker og analyserer konjunkturutviklingen i Norge og lager makroøkonomiske prognoser. Videre jobber seksjonen med vurderinger av arbeidsmarkedets virkemåte og spørsmål knyttet til sysselsettings- og inntektspolitikk. Seksjonen har også ansvar for å analysere utviklingstrekk som er viktige for finansiell stabilitet og samspillet mellom finansielle størrelser og realøkonomien, samt koordineringen av arbeidet med nasjonalbudsjettet.

  • Seksjon for offentlige finanser og makroøkonomisk analyse (SOA)

    Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Kristine Høegh-Omdal. Seksjonen har ansvar for analyser av den økonomiske politikken og offentlige finanser, herunder råd om stramheten i det finanspolitiske opplegget. Det omfatter blant annet rammeverket for finanspolitikken (handlingsregelen), finanspolitiske indikatorer og beregninger av statsbudsjettets inntektsside, samt arbeid med kommuneøkonomi og det generelle økonomiske opplegget overfor kommunesektoren. Seksjonen har også ansvar for bruk av de makroøkonomiske modellene som avdelingen benytter i analysearbeidet, som bl.a. KVARTS, DEMEC og NORA, og oppfølgingen av disse mot SSB.