Økonomiavdelingen (ØA)

Overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen. Avdelingen har ansvar for samordning av den økonomiske politikken, herunder finanspolitikken, kommuneøkonomien og pengepolitikken. Økonomiavdelingen koordinerer arbeidet med nasjonalbudsjettet. Avdelingen utarbeider analyser av blant annet sysselsettingspolitikk og arbeidstilbud, offentlige finanser, pensjonspolitiske spørsmål og miljøforhold.

Økonomiavdelingen ledes av ekspedisjonssjef Amund Holmsen. Avdelingsdirektør Arent Skjæveland er avdelingens nestleder. Avdelingen er inndelt i fire seksjoner.

Avdelingen overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og utlandet, og har ansvaret for samordningen av den økonomiske politikken, herunder finanspolitikken, kommuneøkonomien og pengepolitikken. Avdelingen utarbeider analyser av blant annet sysselsettingspolitikk og arbeidstilbud, offentlige finanser og finansielle markeder og gir råd om innretningen av finanspolitikken. Avdelingen er også ansvarlig for departementets langsiktige analyser og fremskrivinger.  

 

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for realøkonomi, arbeidsmarked og prognoser (SRA)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Frank Emil Jøssund. Seksjonen analyserer utviklingen i norsk økonomi og lager makroøkonomiske prognoser. Seksjonen jobber også med inntektspolitiske spørsmål og arbeidsmarkedspolitikk, deriblant utformingen av sysselsettingspolitikken og analyser av utviklingen i tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft. Koordineringen av arbeidet med nasjonalbudsjettet og regjeringens perspektivmeldinger skjer også i denne seksjonen.

 • Seksjon for internasjonal økonomi (SIØ)

  Seksjonsleder: Internasjonal direktør Halvor Hvideberg. Seksjonens oppgaver er internasjonalt økonomisk samarbeid og internasjonal konjunkturovervåking. Det omfatter blant annet arbeid knyttet til EØS, EFTA, EU, OECD, IMF, Verdensbanken, EBRD, WTO og nordiske saker, herunder Den nordiske investeringsbanken. Seksjonen har et særlig ansvar for å koordinere departementets arbeid med IMF-, EØS- og EU-saker, handelspolitikk, bistandsprosjektet "Olje for Utvikling" og statsrådens internasjonale oppgaver.

 • Seksjon for offentlige finanser og makroøkonomisk analyse (SOA)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Kristine Høegh-Omdal. Seksjonen har ansvar for analyser av den økonomiske politikken og offentlige finanser, herunder råd om stramheten i det finanspolitiske opplegget. Det omfatter blant annet rammeverket for finanspolitikken (handlingsregelen), finanspolitiske indikatorer og beregninger av statsbudsjettets inntektsside, samt arbeid med kommuneøkonomi og det generelle økonomiske opplegget overfor kommunesektoren. Seksjonen har også ansvar for bruk av de makroøkonomiske modellene som avdelingen benytter i analysearbeidet, som bl.a. KVARTS, DEMEC og NORA, og oppfølgingen av disse mot SSB.

 • Seksjon for finansielle makroanalyser og pengepolitikk (SFP)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Kristin Solberg-Watle. Seksjonen har ansvar for å analysere utviklingstrekk som er viktig for finansiell stabilitet og samspillet mellom finansielle størrelser og realøkonomien, samt å overvåke finansielle markeder, herunder eiendomsmarkedet. Videre har seksjonen ansvar for rammeverket for pengepolitikken, og den løpende kontakten mot Norges Bank på dette området. Seksjonen har også ansvar for Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål, den faglige etatsstyringen av SSB, samt oppfølging av forskningssenteret HousingLab.