Økonomiavdelingen (ØA)

Overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen. Avdelingen har ansvar for samordning av den økonomiske politikken, herunder finanspolitikken, kommuneøkonomien og pengepolitikken. Økonomiavdelingen koordinerer arbeidet med nasjonalbudsjettet. Avdelingen utarbeider analyser av blant annet sysselsettingspolitikk og arbeidstilbud, offentlige finanser, pensjonspolitiske spørsmål og miljøforhold.
Økonomiavdelingen ledes av ekspedisjonssjef Amund Holmsen. Avdelingsdirektør Arent Skjæveland er avdelingens nestleder. Avdelingen er inndelt i 4 seksjoner.
 
Avdelingen overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og utlandet, og har ansvaret for samordningen av den økonomiske politikken, herunder finanspolitikken, kommuneøkonomien og pengepolitikken. Koordineringen av arbeidet med nasjonalbudsjettet skjer i Økonomiavdelingen. Avdelingen utarbeider analyser av blant annet sysselsettingspolitikk og arbeidstilbud, offentlige finanser, pensjonspolitiske spørsmål og miljøforhold. Avdelingen er også ansvarlig for departementets langsiktige analyser og framskrivinger.  
 

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for realøkonomi og prognoser (SRA)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Frank Emil Jøssund. Seksjonen vurderer utformingen av sysselsettingspolitikken, herunder regelverk og ordninger som påvirker arbeidsmarkedets virkemåte, samt utviklingen i arbeidstilbudet, etterspørselen etter arbeidskraft og immigrasjon. Seksjonen har ansvar for analyser av pensjonspolitiske spørsmål. Videre arbeider seksjonen med problemstillinger knyttet til modernisering og effektivisering av offentlig sektor og har ansvaret for etatsstyringen av Statistisk sentralbyrå.

 • Seksjon for internasjonal økonomi (SIØ)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Halvor Hvideberg. Seksjonens oppgaver er internasjonal konjunkturovervåkning og internasjonalt økonomisk samarbeid, arbeid i forhold til EØS, EFTA, EU, OECD, IMF, Verdensbanken, EBRD, WTO og nordiske saker, herunder Den nordiske investeringsbanken. Seksjonen har et særlig ansvar for å koordinere departementets arbeid med EØS- og EU-saker og statsrådens internasjonale møter.

 • Seksjon for offentlige finanser og makroøkonomisk analyse (SOA)

  Seksjonsleder: Fungerende avdelingsdirektør Kristin Solberg- Watle. Seksjonens oppgaver er analyser av offentlige finanser, herunder finanspolitiske indikatorer og beregninger av statsbudsjettets inntektsside. Arbeid med kommuneøkonomi og det generelle økonomiske opplegget overfor kommunesektoren. Analyse av den økonomiske politikken. Utredninger og analyser av langsiktig og sektorovergripende karakter for å vurdere virkninger av politikken på prioriterte områder. Analysene omfatter blant annet langsiktige økonomiske utviklingstrekk, miljøutviklingen og befolkningsutviklingen, samt virkninger av regelendringer og tiltak på ulike områder. Metodespørsmål knyttet til økonomisk planlegging. Vedlikehold og videreutvikling av avdelingens modell- og analyseapparat.

 • Seksjon for finansielle makroanalyser og pengepolitikk (SFP)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Kristine Høegh-Omdal. Seksjonen har tre arbeidsområder; finansielle makroanalyser, pengepolitikk og avdelingens bruk av makroøkonomiske modeller (herunder kontakt med SSB om vedlikehold og utvikling av modellene KVARTS, DEMEC og MOSART). Arbeidet med finansielle makroanalyser består i å overvåke finansielle markeder, herunder eiendomsmarkedet, samt analysere utviklingstrekk som er viktig for finansiell stabilitet og samspillet mellom finansielle størrelser og realøkonomien. Seksjonen har ansvar for rammeverket for pengepolitikken, og den løpende oppfølgingen. Seksjonen har også ansvar for arbeidet med å utvikle en ny makroøkonomisk modell for analyse av finanspolitikk.

Til toppen