Seksjon for offentlige finanser og makroøkonomisk analyse (SOA)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Kristine Høegh-Omdal. Seksjonen har ansvar for analyser av den økonomiske politikken og offentlige finanser, herunder råd om stramheten i det finanspolitiske opplegget. Det omfatter blant annet rammeverket for finanspolitikken (handlingsregelen), finanspolitiske indikatorer og beregninger av statsbudsjettets inntektsside, samt arbeid med kommuneøkonomi og det generelle økonomiske opplegget overfor kommunesektoren. Seksjonen har også ansvar for bruk av de makroøkonomiske modellene som avdelingen benytter i analysearbeidet, som bl.a. KVARTS og DEMEC, og oppfølgingen av disse mot SSB, samt utvikling av en ny makroøkonomisk modell for analyse av finanspolitikk.
Til toppen