Finansavdelingen (FA)

Avdelingen har ansvar for saker (herunder budsjettspørsmål, utredninger, strukturpolitikk) i tilknytning til fagdepartementene. Utredning, utvikling og innføring av regelverk for statlig økonomi- og resultatstyring.

Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Pål Longva og er inndelt i fem seksjoner:

 

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Statsbudsjettseksjonen (SBS)

  Seksjonsleder: Avd.dir. Colin Forthun. Oppgaver: Seksjonens viktigste oppgave er å koordinere og samordne arbeidet med statsbudsjettet. Andre oppgaver er utvikling og evaluering av budsjettsystemet, deltagelse i internasjonalt samarbeid, foredrag og kurs om budsjettsystemet og drift av Finansavdelingen.

 • Økonomistyringsseksjonen (ØS)

  Seksjonsleder: Avd.dir. Astri Tverstøl. Oppgaver: Seksjonen har ansvar for styring og oppfølging av Direktoratet for økonomistyring, fastsettelse av regelverk, prinsipper og standarder for god økonomistyring (jf Reglement for økonomistyring i staten), utvikling av rammeverket for departementenes styring av statlige virksomheter, og forberedelse av den årlige stortingsmeldingen om statsregnskapet. Seksjonen forvalter veilederen for samfunnsøkonomisk analyse og gir råd om god styring i avdelingens arbeid med utredninger og strukturpolitikk.

 • Næringsseksjonen (NRS)

  Seksjonsleder: Avd.dir. Silje Gamstøbakk. Oppgaver: Ansvar for saker (budsjettspørsmål, utredninger, strukturpolitikk) i tilknytning til Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

 • Overføringsseksjonen (OS)

  Seksjonsleder: Avd.dir. Maria T. Storeng. Oppgaver: Seksjonen har ansvar for saker (budsjettspørsmål, utredninger, strukturpolitikk) i tilknytning til saksområdene under Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

 • Statsforvaltningsseksjonen (SFS)

  Seksjonsleder: Avd.dir. Rita Rix . Oppgaver: Seksjonen har ansvar for saker (budsjettspørsmål, utredninger og strukturpolitikk) i tilknytning til saksområdene under Kulturdepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet.