Finansavdelingen (FA)

Avdelingen har ansvar for saker (herunder budsjettspørsmål, utredninger, strukturpolitikk) i tilknytning til fagdepartementene. Utredning, utvikling og innføring av regelverk for statlig økonomi- og resultatstyring.

Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Pål Longva og er inndelt i fem seksjoner:

 

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for statsbudsjett og regnskap (SBR)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Colin Forthun. Seksjonen koordinerer og samordner arbeidet med statsbudsjettet og den årlige stortingsmeldingen om statsregnskapet. Seksjonen fastsetter regelverk og prinsipper for god økonomistyring, med særlig vekt på oppfølgingen av statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Andre oppgaver er utvikling og evaluering av budsjettsystemet, deltagelse i internasjonalt samarbeid, foredrag og kurs om budsjettsystemet.

 • Seksjon for strukturtiltak og kvalitetssikring (SSK)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Ingvild Melvær Hanssen. Seksjonen har ansvar ordningen for ekstern kvalitetssikring av store statlige investeringer, utredningsinstruksen og FINs rammeverk for samfunnsøkonomisk analyse. Seksjonen arbeider i tillegg med metodikk for områdegjennomganger, reformer, gevinstrealisering og andre tiltak for en mer effektiv offentlig ressursbruk.

 • Næringsseksjonen (NRS)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Anders Knutsen. Seksjonen har ansvar for budsjettspørsmål, utredninger og strukturpolitikk i tilknytning til Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

 • Overføringsseksjonen (OS)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Kyrre Stensnes. Seksjonen har ansvar for budsjettspørsmål, utredninger og strukturpolitikk i tilknytning til saksområdene under Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet.

 • Statsforvaltningsseksjonen (SFS)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Rita Rix. Seksjonen har ansvar for budsjettspørsmål, utredninger og strukturpolitikk i tilknytning til saksområdene under Kulturdepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet.