Finansavdelingen (FA)

Avdelingen samordner regjeringens arbeid med statsbudsjettet og forbereder avgjørelser i regjeringen. Statsrådene legger som hovedregel frem alle viktige saker for regjeringen. FA vurderer disse forslagene og gir faglige råd til finansministeren. Avdelingen har videre ansvar for oppfølging av statsregnskapet, krav til utredning og tiltak for mer effektiv offentlig ressursbruk.

Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Silje Gamstøbakk og er inndelt i fem seksjoner:

 

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for statsbudsjett og regnskap (SBR)

  Seksjonsleder: Fg. avdelingsdirektør Trond Høyde. Seksjonen koordinerer og samordner arbeidet med statsbudsjettet og den årlige stortingsmeldingen om statsregnskapet. Seksjonen fastsetter regelverk og prinsipper for god økonomistyring, med særlig vekt på oppfølgingen av statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Andre oppgaver er utvikling og evaluering av budsjettsystemet, deltagelse i internasjonalt samarbeid, foredrag og kurs om budsjettsystemet.

 • Seksjon for strukturtiltak og kvalitetssikring (SSK)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Ingvild Melvær Hanssen. Seksjonen har ansvar ordningen for ekstern kvalitetssikring av store statlige investeringer, utredningsinstruksen og FINs rammeverk for samfunnsøkonomisk analyse. Seksjonen arbeider i tillegg med metodikk for områdegjennomganger, reformer, gevinstrealisering og andre tiltak for en mer effektiv offentlig ressursbruk.

 • Næringsseksjonen (NRS)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Lone Semmingsen. Seksjonen har ansvar for budsjettspørsmål, utredninger og strukturpolitikk i tilknytning til Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

 • Overføringsseksjonen (OS)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Kyrre Stensnes. Seksjonen har ansvar for budsjettspørsmål, utredninger og strukturpolitikk i tilknytning til saksområdene under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet.

 • Statsforvaltningsseksjonen (SFS)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Colin Hoen Forthun. Seksjonen har ansvar for budsjettspørsmål, utredninger og strukturpolitikk i tilknytning til saksområdene under Kulturdepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet.