Finansavdelingen (FA)

Avdelingen har ansvar for saker (herunder budsjettspørsmål, utredninger, strukturpolitikk) i tilknytning til fagdepartementene. Utredning, utvikling og innføring av regelverk for statlig økonomi- og resultatstyring.

Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Pål Longva og er inndelt i fem seksjoner:

 

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for statsbudsjett og regnskap (SBR)

  Seksjonsleder: Avd.dir. Colin Forthun. Seksjonens viktigste oppgave er å koordinere og samordne arbeidet med statsbudsjettet. Andre oppgaver er utvikling og evaluering av budsjettsystemet, deltagelse i internasjonalt samarbeid, foredrag og kurs om budsjettsystemet og drift av Finansavdelingen.

 • Seksjon for strukturtiltak og kvalitetssikring (SSK)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Silje Gamstøbakk. Seksjonen har ansvar ordningen for ekstern kvalitetssikring av store statlige investeringer, utredningsinstruksen og FINs rammeverk for samfunnsøkonomisk analyse. Seksjonen arbeider i tillegg med metodikk for områdegjennomganger, reformer, gevinstrealisering og andre tiltak for en mer effektiv offentlig ressursbruk.

 • Næringsseksjonen (NRS)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Anders Knutsen. Seksjonen har ansvar for budsjettspørsmål, utredninger og strukturpolitikk i tilknytning til Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

 • Overføringsseksjonen (OS)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Frode Tarjei Selman. Seksjonen har ansvar for budsjettspørsmål, utredninger og strukturpolitikk i tilknytning til saksområdene under Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

 • Statsforvaltningsseksjonen (SFS)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Rita Rix . Seksjonen har ansvar for budsjettspørsmål, utredninger og strukturpolitikk i tilknytning til saksområdene under Kulturdepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

Til toppen