Avdelinger i Finansdepartementet

I Finansdepartementet er det ansatt omlag 290 personer fordelt på 7 avdelinger. Kommunikasjonsenheten tilhører finansrådens stab.

For skjematisk oversikt, se organisasjonskartet for departementet (PDF)

 • Avdeling for formuesforvaltning (AFF)

  Avdeling for formuesforvaltning har ansvaret for Finansdepartementets arbeid med Statens pensjonsfond.

  Ekspedisjonssjef Espen Erlandsen

 • Finansavdelingen (FA)

  Avdelingen samordner regjeringens arbeid med statsbudsjettet og forbereder avgjørelser i regjeringen. Statsrådene legger som hovedregel frem alle viktige saker for regjeringen. FA vurderer disse forslagene og gir faglige råd til finansministeren. Avdelingen har videre ansvar for oppfølging av statsregnskapet, krav til utredning og tiltak for mer effektiv offentlig ressursbruk.

  Ekspedisjonssjef Silje Gamstøbakk

 • Finansmarkedsavdelingen (FMA)

  Avdelingen arbeider med struktur- og lovgivningsspørsmål i finansmarkedene, herunder behandling av enkeltsaker og internasjonalt samarbeid.

  Ekspedisjonssjef Geir Åvitsland

 • Skattelovavdelingen (SL)

  Skattelovavdelingen har ansvaret for å utvikle og forvalte regelverket om skatt, avgifter og toll gjennom å forberede lovforslag for Stortinget.

  Ekspedisjonssjef Omar G. Dajani

 • Skatteøkonomisk avdeling (SØ)

  Avdelingen har ansvar for strukturpolitiske spørsmål i tilknytning til den økonomiske politikken, herunder det årlige skatte- og avgiftsopplegget, økonomiske analyser i tilknytning til skatter, avgifter og overføringer på statsbudsjettet.

  Ekspedisjonssjef Siren Solhaug

 • Økonomiavdelingen (ØA)

  Overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen. Avdelingen har ansvar for samordning av den økonomiske politikken, herunder finanspolitikken, kommuneøkonomien og pengepolitikken. Økonomiavdelingen koordinerer arbeidet med nasjonalbudsjettet. Avdelingen utarbeider analyser av blant annet sysselsettingspolitikk og arbeidstilbud, offentlige finanser, pensjonspolitiske spørsmål og miljøforhold.

  Ekspedisjonssjef Amund Holmsen

 • Etatsstyringsavdelingen (ES)

  Etatsstyringsavdelingen (ES) samordner styringen og oppfølgingen av departementets underliggende etater – Skatteetaten, Tolletaten, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Statistisk sentralbyrå (SSB) og Finanstilsynet (FT).

  Ekspedisjonssjef Tina Engelsrud

 • Administrasjons­avdelingen (ADA)

  Avdelingen bistår finansråden i den administrative styringen av departementet og skal legge til rette for effektiv oppgaveløsing. Avdelingen har ansvar for intern økonomi- og virksomhetsstyring, HR-funksjon, ikt- og dokumentasjonsforvaltning, drift- og fellestjenester, samordning av sikkerhet- og beredskapsarbeidet, samt tverrgående utviklingsoppgaver.

  Ekspedisjonssjef Jeanette Andersen Toverud

 • Kommunikasjonsenheten (KOM)

  Kommunikasjonsenheten håndterer pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet. Enheten hjelper også pressen med bakgrunnsstoff. Redaktøransvaret for departementets nettsider og sosiale medier ligger her. Kommunikasjonsenheten tilhører finansrådens stab.

  Kommunikasjonssjef Tor Borgersen