Finansmarkedsavdelingen (FMA)

Avdelingen arbeider med regelverk og andre spørsmål knyttet til forholdene i finansmarkedene, herunder beredskap og internasjonalt samarbeid.

Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Geir Åvitsland. Avdelingen er inndelt i to seksjoner.

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Seksjon for bank og betaling (SBB)

    Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Marius Østli. Seksjonen har ansvar for regelverk og spørsmål knyttet til finansforetak (utenom forsikrings- og pensjonsforetak), betalingssystemer, -midler og -foretak, låneformidling, eiendomsmegling, finansiell rapportering og bærekraftig finans. Seksjonen har også ansvar for antihvitvaskingsregelverket, beredskaps- og sikkerhetsspørsmål i finanssektoren, samt reglene for virksomheten i Norges Bank (sentralbankloven), Finanstilsynet (finanstilsynsloven) og Bankenes sikringsfond. Seksjonen arbeider med økonomiske vurderinger av forholdene i finansmarkedene med særlig vekt på utsiktene til finansiell stabilitet og soliditet i finansforetakene, og deltar i internasjonalt arbeid som faller inn under seksjonens ansvarsområde, herunder i EØS-samarbeidet og Financial Action Task Force (FATF).

  • Seksjon for forsikring og kapitalmarkeder (SFK)

    Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Åse Natvig. Seksjonen har ansvar for regelverk og spørsmål knyttet til forsikrings- og pensjonsforetak, forsikringsformidling, private pensjonsprodukter, verdipapirhandel, verdipapirfond, regulerte markeder, verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. Seksjonen har også ansvar for regulering av folkefinansiering og kryptoaktiva, samt generelle EØS-spørsmål og handelsavtaler. Seksjonen arbeider med økonomiske vurderinger av forholdene i finansmarkedene med særlig vekt på velfungerende markeder, og deltar i internasjonalt arbeid som faller inn under seksjonens ansvarsområde, herunder i EØS-samarbeidet og WTO.