Finansmarkedsavdelingen (FMA)

Avdelingen arbeider med struktur- og lovgivningsspørsmål i finansmarkedene, herunder behandling av enkeltsaker og internasjonalt samarbeid.

Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Geir Åvitsland. Finansmarkedsavdelingen har ansvaret for struktur- og lovgivningsspørsmål i finansmarkedene, behandling av enkeltsaker og internasjonalt samarbeid. Avdelingen er inndelt i tre seksjoner.

 

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Juridisk seksjon for bank og forsikring (JUSBF)

    Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Jens Christian Werring-Westly. Seksjonen har ansvar for strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansforetakene i Norge. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder banker, forsikringsforetak, forsikringsformidlingsforetak, finansieringsforetak, e-pengeforetak og betalingsforetak. Seksjonen har også ansvaret for regelverket for obligatorisk tjenestepensjon og de private tjenestepensjonsordningene. Seksjonen deltar i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål, for eksempel EØS-arbeid og handelspolitiske problemstillinger. Seksjonen arbeider videre med styringsspørsmål og juridiske spørsmål vedrørende Finanstilsynet (finanstilsynsloven) og Norges Bank (sentralbankloven).

  • Juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering (JUSVF)

    Seksjonsleder: Kst. avdelingsdirektør Tonje Skjeie. Seksjonen har ansvar for regelverk og strukturspørsmål knyttet til verdipapirmarkedene i Norge, regelverk knyttet til finansiell rapportering (regnskap, revisjon og bokføring), eiendomsmegling og hvitvasking. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør blant annet enkeltsaker som gjelder verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond, forvaltere av alternative investeringsfond, samt eiendomsmeglere og –foretak. Seksjonen deltar i internasjonalt arbeid som faller inn under seksjonens ansvarsområde, herunder bl.a. i EØS-samarbeidet og i Financial Action Task Force (FATF).

  • Økonomiseksjonen (ØKS)

    Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Marius Østli. Økonomiseksjonen har ansvar for økonomiske og strukturelle vurderinger av forholdene i finansmarkedene med særlig vekt på utsiktene til finansiell stabilitet og soliditet i finansforetakene. Seksjonen samarbeider med de juridiske seksjonene om utarbeiding av regelverk og vedtak i enkeltsaker innen bl.a. bank, forsikring, tjenestepensjon og verdipapirhandel. Seksjonen arbeider også med spørsmål knyttet til betalingssystemer og annen finansiell infrastruktur, og deltar i internasjonalt arbeid som faller inn under seksjonens ansvarsområde.