Styrer, råd og utvalg oppnevnt av Finansdepartementet

Finansdepartementet har 19 faste og midlertidige styrer, råd og utvalg.
 • Børsklagenemnden

  Børsklagenemnden er en klagenemnd for å avgjøre klager på børsstyrets og børsrådets avgjørelser etter børsloven.

 • Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

  Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland er oppnevnt av Finansdepartementet for å vurdere om fondets investeringer i enkelte selskaper er i strid med de etiske retningslinjene til Statens pensjonsfond utland, og gi anbefaling om observasjon og utelukkelse av selskaper til Norges Bank.

 • Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser

  Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser (tidligere Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål) skal gi faglige råd knyttet til en bærekraftig finanspolitikk og Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.

 • Finansmarkedsfondet

  Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning som gir bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer og bidrar til økt etisk bevissthet.

 • Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker

  Klagenemnden skal behandle klagesaker over Finanstilsynets vedtak knyttet til revisorer og regnskapsførere. Dette vil særlig være klager på avslag på søknader om tillatelse som revisor eller regnskapsfører, og klage på vedtak om tilbakekall av tillatelse som revisor eller regnskapsfører.

 • Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet

  Nemnda skal behandle tvister mellom oppdragsgivere og forsikrings- og gjenforsikringsmeklingsforetak. Dette medfører at privatpersoner eller foretak som bruker megler av forsikring og/eller gjenforsikring, har mulighet for å klage på sin mekler angående utførelse av mekleroppdraget. Finanstilsynet er sekretariat for klagenemnda.

 • Klagenemnda for petroleumsskatt

  Klagenemnda behandler alle klager knyttet til Oljeskattekontorets fastsetting av skattegrunnlag. Oljeskattekontoret forbereder klagene, og utarbeider et notat til Klagenemnda med en vurdering av om klagen skal tas til følge. Klagenemnda avgjør klagene ved skriftlige, begrunnede vedtak.

 • Komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank

  Komiteen skal ha ansvar for Norges Banks utøvende og rådgivende myndighet i pengepolitikken og skal også bidra i arbeidet med å fremme finansiell stabilitet.

 • Norges Banks hovedstyre

  Styringen og driften av Norges Bank hører under hovedstyret, med unntak av saker som er lagt til komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

 • Skatteklagenemnda

  Skatteklagenemnda er landsdekkende og skal behandle klager på skatt og merverdiavgift. Det er lovfestet at nemnda er uavhengig og ikke skal kunne instrueres generelt eller i enkeltsaker.

 • Styret for Finanstilsynet

  Finanstilsynet blir ledet av et styre med fem medlemmer. Ved behandling av administrative saker blir styret supplert av to representanter valt av og blant de tilsatte i Finanstilsynet. Styret har også en observatør fra Norges Bank. Medlemmer og varamedlemmer blir oppnevnt av Finansdepartementet.

 • Styret for Folketrygdfondet

  Styret for Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge på vegne av Finansdepartementet, jf. lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond.

 • Rådet for Statistisk sentralbyrå

  Rådet skal bistå administrerende direktør i statistikkfaglige spørsmål og i spørsmål om forskning og analyse. Rådgivningen skal fortrinnsvis være på strategisk nivå.

 • Styret for Bankenes sikringsfond

  Bankenes sikringsfond administrerer innskuddsgarantien som garanterer for innskudd i norske banker, og forvalter krisetiltaksfondet. Styret er sikringsfondets øverste myndighet og representerer Bankenes sikringsfond utad.

 • Utvalg om perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem (Skatteutvalget)

  Utvalget skal gå gjennom skattesystemet på en helhetlig måte og vurdere hvordan vi kan ivareta sentrale utviklingstrekk, som teknologiutvikling, omstilling til grønn vekst, digitalisering og globalisering. Utvalget bes vurdere hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling, herunder formuesskattens rolle, og vurdere virkninger på økonomien for øvrig, bl.a. verdiskaping og sysselsetting.

 • Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet (Finanstilsynslovutvalget)

  Utvalget skal utarbeide utkast til en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både i regelverket og i tilsynsomfang og -metodikk, og som legger til rette for gode rammer for Finanstilsynets virksomhet fremover.

 • Utvalg skal vurdere langsiktige perspektiver for Statens pensjonsfond utland (SPU)

  Utvalget skal vurdere hvilke utviklingstrekk som kan være relevante i årene fremover og hvilken betydning disse kan ha for forvaltning og styring av fondet.

 • Styret i Garantiordningen for skadeforsikring

  Garantiordning skal bidra til å sikre utbetaling av krav som følger av avtale om direkte skadeforsikring, til sikrede og skadet tredjemann. Garantiordningen ledes av et styre bestående av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Kongen oppnevner medlemmene, varamedlemmene og utpeker styrets leder. Oppnevningsperioden er fire år.

 • Verdipapirlovutvalget

  Utvalget skal, blant annet, foreta en helhetlig gjennomgang av børs- og verdipapirhandellovens bestemmelser om straff og administrative sanksjoner, og utrede behovet for eventuelle lovendringer.