Utvalg skal se på trygge og enkle betalinger for alle (Betalingsutvalget)

Utviklingen på betalingsfeltet går raskt og er preget av internasjonalisering og nye aktører og betalingsmåter. Samtidig har bruken av kontanter falt over mange år. Regjeringen har i dag satt ned et offentlig utvalg som skal se på hvordan vi kan sikre trygge og enkle betalinger for alle fremover.

Om utvalg skal se på trygge og enkle betalinger for alle (Betalingsutvalget)

Ved kongelig resolusjon 26. mai 2023 oppnevnte regjeringen utvalg skal se på trygge og enkle betalinger for alle.

Type: Utvalg

Hovedpunkt i mandatet/arbeidsområde:

Utvalget skal:
1) Beskrive og vurdere tilbudet av og muligheten for bruk av kontanter og kontantenes bidrag til trygge og enkle betalinger for alle ved å:

a) beskrive egenskaper og funksjoner ved kontanter som andre betalingsmidler og -instrumenter ikke har, og vurdere deres betydning for et effektivt og sikkert betalingssystem, herunder betydningen av kontanter for finansiell inkludering, personvern og beredskap,

b) beskrive og vurdere dagens kontanttjenestetilbud og -infrastruktur og aktørene i dette, samt kostnader ved kontanter og fordelingen av disse, og

c) foreslå tiltak for å ivareta viktige funksjoner i betalingssystemet, og herunder vurdere:

  • finansiell inkludering og om forbrukernes rett til å gjøre opp med kontanter bør sikres bedre og hvordan det ev. kan gjøres, og avveie dette mot virksomheters ønsker om og behov for å benytte kontantfrie betalingsløsninger,
  • tiltak som kan sikre kontantenes rolle som beredskapsløsning, for eksempel ved at uttak og betaling med kontanter i større grad kan gjennomføres uten avhengighet av sårbare elektroniske systemer, og ansvar ved ulike grader av svikt i betalingsinfrastrukturen,
  • hvordan kontantenes rolle i å beskytte personvernet kan videreføres,
  • kostnadseffektivitet og
  • forebygging av hvitvasking, terrorfinansiering, ran, arbeidslivskriminalitet og annen kriminalitet.

2) Beskrive og vurdere hvordan trygge og enkle betalinger for alle på lengre sikt kan ivaretas og utvikles gjennom kontanter og andre løsninger ved å:

a) beskrive og vurdere hvordan kontanter og andre og eventuelt nye betalingsmidler og -instrumenter kan bidra til at betalingssystemet i fremtiden har ønsket funksjonalitet,

b) vurdere behovet for, og i tilfelle foreslå, tiltak for å redusere sannsynligheten eller styrke beredskapen for forstyrrelser i betalingssystemet, og

c) vurdere behovet for regelverksendringer for å legge til rette for eventuell innføring av nye betalingsmidler og -instrumenter, herunder digitale sentralbankpenger.

Utvalget skal i alle sine vurderinger så langt det er mulig se hen til erfaringer og løsninger fra andre land, og relevante initiativ og utredninger i Norge. Utredningen skal utarbeides i samsvar med utredningsinstruksen, herunder slik at anbefalinger om tiltak skal understøttes av analyser i samsvar med gjeldende rundskriv for samfunnsøkonomiske analyser.

Utvalget skal avgi sin utredning til Finansdepartementet innen 15. november 2024.

Utvalgets sammensetning:

Direktør Torbjørn Hægeland, Oslo (leder)

Forskningssjef Maria Bartnes, Trondheim

Daglig leder Eivind Gjemdal, Oslo

Professor Hilde Hauge, Bergen

Eldreombud Bente Kristin Lund Jacobsen, Ålesund

Administrerende direktør Lisbet Karin Nærø, Bergen

Førsteamanuensis Espen Sirnes, Tromsø

Spesialrådgiver Kjetil Gåsemyr Staalesen, Oslo