Underliggende og tilknyttede virksomheter

Finansdepartementet har ansvar for en rekke underliggende virksomheter: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Finanstilsynet, Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Tolletaten. Norges Bank og Folketrygdfondet, som begge er skilt ut som egne juridiske personer, sorterer også under Finansdepartementet.

Finansdepartementets rolle overfor disse virksomhetene varierer, men felles for alle er at Finansdepartementet trekker opp retningslinjer for virksomhetene basert på det lovverket Stortinget har vedtatt. Med unntak av Norges Bank og Folketrygdfondet tildeler Finansdepartementet dessuten årlige budsjettmidler i tråd med Stortingets vedtak. I praksis har virksomhetene stor handlefrihet i faglige spørsmål, men departementet er klageinstans for visse avgjørelser.

 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

  DFØ er statens fagorgan for økonomi, styring, ledelse og organisering i staten. DFØs samfunnsoppdrag er å være en pådriver for god styring, ledelse og organisering i staten, og for at staten skal oppnå stordriftsfordeler og synergier i egen drift.

  Nettside: http://www.dfo.no/

 • Finanstilsynet

  Finanstilsynet fører tilsyn med banker, forsikringsforetak, finansieringsforetak, verdipapirforetak, markeder for finansielle instrumenter, verdipapirregistre, eiendomsmeglere, e-pengeforetak, revisorer og regnskapsførere m.fl. Gjennom tilsyn med foretak og markeder skal Finanstilsynet bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder.

  Nettside: https://www.finanstilsynet.no/

 • Skatteetaten

  Skatteetatens virksomhet danner det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig virksomhet. Etaten skal tilrettelegge for inntekter til det offentlige gjennom riktig og effektiv fastsettelse og innkreving av skatter og avgifter vedtatt av Stortinget.

  Nettside: https://www.skatteetaten.no/

 • Statistisk sentralbyrå

  Statistisk sentralbyrå utarbeider og gir ut offisiell statistikk i Norge, i tillegg til å drive en betydelig forskningsvirksomhet.

  Nettside: https://www.ssb.no/

 • Tolletaten

  Tolletaten skal motvirke ulovlig inn- og utførsel av varer og legge til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer.

  Nettside: https://www.toll.no/

 • Norges Bank / Noregs Bank

  Norges Bank er et eget rettssubjekt og er eid av staten. Norges Bank er landets sentralbank og virksomheten er regulert i sentralbankloven. Norges Bank forestår den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) og er ansvarlig for statens gjeldsforvaltning etter bestemmelser fastsatt av Finansdepartementet.

  Nettside: https://www.norges-bank.no/

 • Folketrygdfondet

  Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge (SPN) på oppdrag fra Finansdepartementet.

  Nettside: https://www.folketrygdfondet.no/

 • Statens pensjonsfond utland

  Statens pensjonsfond ble opprettet som en overbygning over det som tidligere var Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet. Fondet består av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland utføres av Norges Bank. Fondets inntekter er kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten som blir overført fra statsbudsjettet, avkastningen av fondets formue og netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten.

  Nettside: https://www.nbim.no/