Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

DFØ er statens fagorgan for økonomi, styring, ledelse og organisering i staten. DFØs samfunnsoppdrag er å være en pådriver for god styring, ledelse og organisering i staten, og for at staten skal oppnå stordriftsfordeler og synergier i egen drift.

DFØ skal bidra til effektiv ressursbruk gjennom å tilby fellesløsninger som gir synergier og stordriftsfordeler. DFØ leverer lønns- og/eller regnskapstjenester til om lag 83 prosent av alle statlige virksomheter. Denne oppgaven står for tre fjerdedeler av virksomheten, målt i årsverk.

DFØ har også ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Direktoratet forvalter Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) og regelverket for økonomistyring i staten, og er statens ekspertorgan for samfunnsøkonomisk analyse. Direktoratet tilbyr kompetansetiltak og rådgivning på disse områdene, og tilbyr metoder og verktøy for god styring.

Ved utløpet av 2022 hadde DFØ 777 ansatte fordelt på 699 årsverk.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.dfo.no/