Finanstilsynet

Finanstilsynet fører tilsyn med banker, forsikringsforetak, finansieringsforetak, verdipapirforetak, markeder for finansielle instrumenter, verdipapirregistre, eiendomsmeglere, e-pengeforetak, revisorer og regnskapsførere m.fl. Gjennom tilsyn med foretak og markeder skal Finanstilsynet bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder.

Tilsynet skjer blant annet ved at Finanstilsynet vurderer de styrings- og kontrollfunksjonene selskapene etablerer og går gjennom regnskaper og dokumenter. Når Finansdepartementet behandler saker som gjelder finansmarkedet, er det vanlig å be om Finanstilsynets vurdering før en avgjørelse blir tatt.

Finanstilsynet skal hvert år gi Finansdepartementet en melding om sin virksomhet. Denne legger Finansdepartementet fram for Stortinget i en årlig finansmarkedsmelding. Etatens utgifter dekkes i sin helhet av de institusjonene som det føres tilsyn med, og av enkelte gebyrinntekter.

Ved utløpet av 2022 hadde Finanstilsynet 323 ansatte.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.finanstilsynet.no/