Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå utarbeider og gir ut offisiell statistikk i Norge, i tillegg til å drive en betydelig forskningsvirksomhet.

SSBs statistikk dekker de aller fleste samfunnsområder. SSB har ansvaret for nasjonalregnskapet og annen viktig økonomisk statistikk. Dette er informasjon som blant annet brukes i arbeidet med nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet. Andre eksempler på økonomisk statistikk er tall for Norges handel med utlandet, skatteinntekter, prisstigning, produksjon, sysselsetting og arbeidsledighet. SSB har også et samordningsansvar for statistikk produsert i andre offentlige etater, og hovedansvaret for Norges deltakelse i internasjonalt statistikksamarbeid.

Ved utgangen av 2022 hadde SSB 837 ansatte.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.ssb.no/