Arbeidsliv

Norge har et velfungerende arbeidsmarked hvor de fleste er i jobb. Regjeringens overordnede mål er likevel å få flere i arbeid og sørge for at færrest mulig må motta trygder fra NAV.

Bilde av en jente som er i et fjøs med kyr.

Den norske arbeidsmarknaden

Arbeidskraft er den viktigaste ressursen vår, og derfor må han utnyttast effektivt. På mange måtar har vi lukkast godt i Noreg. Sysselsetjinga er høg, og inntektene er høge. Men vi er òg på topp i bruk av helserelaterte trygdeytingar.

Bilde av norske sedler og mynter.

Inntektspolitikk og lønnsoppgjør

Det inntektspolitiske samarbeidet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet har som hovedmål å koordinere lønnsdannelsen.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Aktuelt nå

Rapport

Kan holdninger forklare kjønnsforskjellen i sykefravær?

11.05.2015 - Norske kvinners sykefravær er høyere enn menns i alle aldersgrupper og i alle sektorer, bransjer og næringer. Fersk rapport har undersøkt i hvilken grad ulike holdninger og normer bidrar til å forklare denne forskjellen.

Pressemelding

Tydelegare aktivitetskrav i stønadene til einslege foreldre

07.05.2015 - Vi forenklar og arbeidsrettar stønadene til einsleg mor eller far slik at ordningane blir meir forståelege for brukarane og fleire kan kome raskare i arbeid, seier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Pressemelding

Enighet i lønnsoppgjøret i staten

30.04.2015 - - Jeg er glad for at vi har blitt enige om et lønnsoppgjør som trygger arbeidsplasser i en tid for omstilling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere aktuelle saker om Arbeidsliv

Dokumenter

Høring

Forslag om endringer i utlendingsforskriftens regler om tidlig arbeidsstart og familiegjenforening med EØS-borgere

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i utlendingsforskriftens regler om tidlig arbeidsstart og familiegjenforening med EØS-borgere.

Prop. 85 L (2014-2015)

Endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven

Proposisjonen inneholder Regjeringens forslag til nye regler i arbeidsmiljøloven om adgangen til å avtale konkurranseklausuler, kundeklausuler, og rekrutteringsklausuler i arbeidsforhold.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Arbeidsliv. 

HøyringarNOU-ar, proposisjonarlover og regler

Kontakt

Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo