Arbeidsliv

Norge har et velfungerende arbeidsmarked hvor de fleste er i jobb. Regjeringens overordnede mål er likevel å få flere i arbeid og sørge for at færrest mulig må motta trygder fra NAV.

Bilde av en jente som er i et fjøs med kyr.

Den norske arbeidsmarknaden

Arbeidskraft er den viktigaste ressursen vår, og derfor må han utnyttast effektivt. På mange måtar har vi lukkast godt i Noreg. Sysselsetjinga er høg, og inntektene er høge. Men vi er òg på topp i bruk av helserelaterte trygdeytingar.

Bilde av norske sedler og mynter.

Inntektspolitikk og lønnsoppgjør

Det inntektspolitiske samarbeidet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet har som hovedmål å koordinere lønnsdannelsen.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Aktuelt nå

Pressemelding

Nye tiltak mot sosial dumping i bygg/anlegg og renholdsbransjen

11.09.2015 - Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag om viktige endringer i ordningen med HMS-kort i bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen.

Statusrapport om arbeidslivskriminalitet

21.08.2015 - Regjeringen la fram sin strategi mot arbeidslivskriminalitet i januar 2015. Det er nå utarbeidet en første statusrapport om gjennomføringen av tiltakene. Ansvaret for oppfølgingen er fordelt på seks ulike departementer.

Flere aktuelle saker om Arbeidsliv

Dokumenter

Høring

Forslag om endringer i utlendingsforskriftens regler om tidlig arbeidsstart og familiegjenforening med EØS-borgere

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i utlendingsforskriftens regler om tidlig arbeidsstart og familiegjenforening med EØS-borgere.

Prop. 85 L (2014-2015)

Endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven

Proposisjonen inneholder Regjeringens forslag til nye regler i arbeidsmiljøloven om adgangen til å avtale konkurranseklausuler, kundeklausuler, og rekrutteringsklausuler i arbeidsforhold.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Arbeidsliv. 

HøyringarNOU-ar, proposisjonarlover og regler

Kontakt

Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo