Arbeidsliv

Norge har et velfungerende arbeidsmarked hvor de fleste er i jobb. Et overordnet mål er likevel å få flere i arbeid og sørge for at færrest mulig må motta trygder fra NAV.

koronavirus

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Bilde av to personer som samarbeider over en datamaskin.

Dagpenger

Dagpenger under arbeidsløshet er en folketrygdytelse som gir delvis dekning av tapt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Aktuelt nå

Tajik intervjues.

Forlenger koronaordninger ut februar og gir lavtlønte rett til dagpenger

14.12.2021: Regjeringen forlenger en rekke koronaordninger ut februar og kommer med flere tiltak for å motvirke effekten av nye smitteverntiltak.

Intervju med Hadia Tajik.

Dobler kvoten med omsorgspenger i 2022

Regjeringen foreslår å doble antall dager man kan være hjemme med syke barn også i 2022.

Dokumenter

Instruks om tolkningen av utlendingsloven § 113 tredje ledd og § 114 tredje ledd om oppholdsrett til barn av EØS-borgere som er opptatt ved godkjent utdanningsinstitusjon

Instruks til Utlendingsdirektoratet som gjelder tolkningen av utlendingsloven om rett til å bevare oppholdsrett for barn av EØS-borgere som er opptatt ved godkjent utdanningsinstitusjon.

Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2021

IA-samarbeidets overordnede mål er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Faggruppen for IA-avtalen skal vurdere måloppnåelsen for IA-målene nasjonalt og i de ulike bransjer og sektorer i lys av relevante utviklingstrekk i samfunnet.

Kontakt

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo