Arbeidsliv

Norge har et velfungerende arbeidsmarked hvor de fleste er i jobb. Et overordnet mål er likevel å få flere i arbeid og sørge for at færrest mulig må motta trygder fra NAV.

koronavirus

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Bilde av to personer som samarbeider over en datamaskin.

Dagpenger

Dagpenger under arbeidsløshet er en folketrygdytelse som gir delvis dekning av tapt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Aktuelt nå

Arbeids- og inkluderingsministeren på byggeplass

Få offentlige byggherrer kontrollerer om innleie er lovlig

03.02.2022: En rapport fra Proba Samfunnsanalyse viser at det få offentlige byggherrer som kontrollerer at bruken av innleie fra bemanningsforetak ligger innenfor regelverket. Et unntak er Statsbygg, som gjennomførte egne kontroller på sine prosjekter og fant at bare halvparten av entreprenørene kunne dokumentere at innleien var lovlig.

Intervju med Hadia Tajik.

Regjeringen fremmer forslag om å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett for fagforeninger

- Dette handler om å styrke rollen til det organiserte arbeidslivet, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Kontakt

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo