Arbeidsliv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Norge har et velfungerende arbeidsmarked hvor de fleste er i jobb. Regjeringens overordnede mål er likevel å få flere i arbeid og sørge for at færrest mulig må motta trygder fra NAV.

Bilde av en jente som er i et fjøs med kyr.

Den norske arbeidsmarknaden

Arbeidskraft er den viktigaste ressursen vår, og derfor må han utnyttast effektivt. På mange måtar har vi lukkast godt i Noreg. Sysselsetjinga er høg, og inntektene er høge. Men vi er òg på topp i bruk av helserelaterte trygdeytingar.

Bilde av stående kronestykke

Inntektspolitikk og lønnsoppgjør

Det inntektspolitiske samarbeidet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet har som hovedmål å koordinere lønnsdannelsen.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Aktuelt nå

Mann på byggeplass i sort/hvitt

Pressemelding

900 færre helt ledige i februar

03.03.2017: – Fallet i antall ledige de siste månedene har kommet i store deler av landet, også på Sør- og Vestlandet. I Rogaland er nå arbeidsledigheten lavere enn på samme tid i fjor, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Nett-tv

Ådne Cappelen mot blå bakgrunn.

TBU: foreløpig rapport 2017

20.02.2017: Mandag 20. februar kl 10.00 la Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) fram sin foreløpige rapport om grunnlaget for lønnsoppgjørene i 2017.

Nett-tv

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie med blomster og Marianne Berg med rapport om seniorer og arbeidslivet

Anniken Hauglie mottok rapport om aldersgrenser og tilpasninger i arbeidslivet

01.12.2016: Et partssammensatt utvalg har vurdert tilpasninger i arbeidslivet for eventuelt å kunne heve eller fjerne aldersgrensen i arbeidsmiljøloven. Arbeids- og sosialministeren mottok rapporten 1. desember.

Flere saker om Arbeidsliv

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017

Prop. 1 S (2016–2017)

06.10.2016: Arbeids- og sosialdepartementets budsjettforslag.

NOU 2016: 13

Samvittighetsutvalgets utredning om samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Et viktig formål med utredningen er å bidra til etisk refleksjon og gi praktisk hjelp til virksomheter, arbeidstakere og tillitsvalgte som har behov for å ivareta forholdet mellom arbeidstakers samvittighet og virksomhetens oppgaver. Utvalget har hatt som målsetting å gi et bidrag til en helhetlig og bred analyse av den plassen samvittighetsfrihet har, og skal ha, i norsk arbeidsliv.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Arbeidsliv. 

HøyringarNOU-ar, proposisjonarlover og regler

Kontakt

Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo