Arbeidsliv

Norge har et velfungerende arbeidsmarked hvor de fleste er i jobb. Et overordnet mål er likevel å få flere i arbeid og sørge for at færrest mulig må motta trygder fra NAV.

Kvinne som henger opp post-it-lapper på veggen

Inkluderende arbeidsliv (IA)

IA-samarbeidets overordnede mål er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten øke sysselsettingen.

Bilde av to personer som samarbeider over en datamaskin.

Dagpenger

Dagpenger under arbeidsløshet er en folketrygdytelse som gir delvis dekning av tapt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Aktuelt nå

Nett-tv

Nordisk seminar om inkludering av utsatte unge

Digitalt nordisk seminar om inkludering av utsatte unge

Torsdag 15. september arrangerte Arbeids- og inkluderingsdepartementet digitalt seminar om inkludering av utsatte unge i arbeid, utdanning og samfunnsliv. Seminaret er en del av Norges formannskapsprogram for Nordisk Ministerråd i 2022.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Regjeringen vil sikre arbeidstakere tryggere og mer forutsigbare arbeidsforhold

Forslaget som nå sendes på høring, inkluderer blant annet endringer i reglene om skriftlig arbeidsavtale og om varigheten av prøvetid, strengere og tydeligere krav til forhåndsvarsling av arbeidstid og en rett til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår.

Dokumenter

Instruks om tolkningen av utlendingsloven § 113 tredje ledd og § 114 tredje ledd om oppholdsrett til barn av EØS-borgere som er opptatt ved godkjent utdanningsinstitusjon

Instruks til Utlendingsdirektoratet som gjelder tolkningen av utlendingsloven om rett til å bevare oppholdsrett for barn av EØS-borgere som er opptatt ved godkjent utdanningsinstitusjon.

Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2021

IA-samarbeidets overordnede mål er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Faggruppen for IA-avtalen skal vurdere måloppnåelsen for IA-målene nasjonalt og i de ulike bransjer og sektorer i lys av relevante utviklingstrekk i samfunnet.

Kontakt

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo