Arbeidsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Norge har et velfungerende arbeidsmarked hvor de fleste er i jobb. Regjeringens overordnede mål er likevel å få flere i arbeid og sørge for at færrest mulig må motta trygder fra NAV.

Bilde av en jente som er i et fjøs med kyr.

Den norske arbeidsmarknaden

Arbeidskraft er den viktigaste ressursen vår, og derfor må han utnyttast effektivt. På mange måtar har vi lukkast godt i Noreg. Sysselsetjinga er høg, og inntektene er høge. Men vi er òg på topp i bruk av helserelaterte trygdeytingar.

Bilde av stående kronestykke

Inntektspolitikk og lønnsoppgjør

Det inntektspolitiske samarbeidet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet har som hovedmål å koordinere lønnsdannelsen.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2017

Styrker innsatsen for å få flere i arbeid og aktivitet

06.10.2016: Regjeringen styrker innsatsen for å få flere i arbeid, og foreslår 1 000 nye tiltaksplasser, en ungdomssatsing på 30 millioner kroner, 60 millioner kroner til aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere og 13 millioner kroner til et hurtigspor inn i arbeidsmarkedet for flyktninger med etterspurt kompetanse.

Bilde av hverdagsliv i Oslo, personer som går på fortauet i retning Stortinget

Pressemelding

Færre arbeidsledige i september

30.09.2016: – Det er færre helt arbeidsledige nå enn det var på samme tid i fjor. Regjeringens politikk virker kraftfullt for å holde folk i arbeid og aktivitet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Nett-tv

Bilde av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foran pressevegg

Skal gjøre NAV mer arbeidsrettet

20.05.2016: Regjeringen foreslår en rekke tiltak som skal gjøre NAV bedre i stand til å få folk i jobb. – Jeg vil ha et NAV som er mer brukervennlig og som er enda tettere på næringslivet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Flere saker om Arbeidsliv

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017

Prop. 1 S (2016–2017)

06.10.2016: Arbeids- og sosialdepartementets budsjettforslag.

NOU 2016: 13

Samvittighetsutvalgets utredning om samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Et viktig formål med utredningen er å bidra til etisk refleksjon og gi praktisk hjelp til virksomheter, arbeidstakere og tillitsvalgte som har behov for å ivareta forholdet mellom arbeidstakers samvittighet og virksomhetens oppgaver. Utvalget har hatt som målsetting å gi et bidrag til en helhetlig og bred analyse av den plassen samvittighetsfrihet har, og skal ha, i norsk arbeidsliv.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Arbeidsliv. 

HøyringarNOU-ar, proposisjonarlover og regler

Kontakt

Arbeids- og sosialdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64, 0180 Oslo