Statlig arbeidsgiverpolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal gi støtte og veiledning til statlige arbeidsgivere sentralt og lokalt.

Lønn og tariff i staten

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv.

Arbeidsgiverstrategi

Strategien gjelder for alle arbeidsgivere i staten, lokalt og sentralt. Den gir retning og angir prioriteringer. Samtidig skal den bidra til å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor.

Sentral arbeidsgiverfunksjon

KMD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. Departementet skal fremme en arbeidsgiverpolitikk som stimulerer til utvikling og resultatoppnåelse i staten.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Frokostmøte om inkluderende arbeidsliv i staten 19.03.2020

Partene i staten arrangerer frokostmøte. Vi rettet søkelyset på traineeordningen fordi det er et nytt opptak til ordningen til våren/sommeren. Vi får presentert status for arbeidslivssentrenes rolle i ny IA-avtale, samt nyttige innspill for tilrettelegging for ansatte som står i fare for å falle fra arbeidslivet.

Pressemelding

Regjeringen setter ned utvalg som skal evaluere karanteneloven

08.02.2020: Regjeringen har besluttet at det skal nedsettes et lovutvalg som skal gjennomgå karanteneloven. Dette er en oppfølging av anbefalingene som er gitt av Karantenenemnda i årsmeldingene for 2017 og 2018. Det tas sikte på at arbeidet vil starte opp i april og sluttføres i september.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Hovedavtalen i staten

Avtale mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne. Avtalen er videreført til 31. desember 2020.

Rapport

Nye regler for midlertidige ansettelser i staten

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en effektevaluering av de nye reglene for midlertidig ansettelse i staten.

Kontakt

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt.59, Oslo

Til toppen