Statlig arbeidsgiverpolitikk

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal gi støtte og veiledning til statlige arbeidsgivere sentralt og lokalt.

Lønn og tariff i staten

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv.

Arbeidsgiverstrategi

Arbeidsgiverstrategien angir retning for den statlige arbeidsgiverpolitikken. Strategiens virkeområde er det statlige tariffområdet, inkludert departementene med underliggende etater. Målgruppen for arbeidsgiverstrategien er virksomhetsledere i staten. I tillegg skal alle som representerer arbeidsgivere ha nytte av strategien.

Sentral arbeidsgiverfunksjon

KDD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. Departementet skal fremme en arbeidsgiverpolitikk som stimulerer til utvikling og resultatoppnåelse i staten.

Aktuelt nå

Pressemelding:

Forslag til endring i karanteneloven sendes på høring

22.12.2021: Et utvalg har foreslått flere endringer i karanteneloven. Nå sendes forslagene ut på høring.

Pressemelding:

Mer hjemmekontor i staten

10.12.2021: 92 prosent av statlige virksomheter har gitt arbeidstakerne mer fleksibilitet til å jobbe hjemmefra fra sammenlignet med før pandemien. Det viser en ny undersøkelse blant HR-lederne i staten.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Høyring - Forslag til endringer i karanteneloven

22.12.2021: Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i karanteneloven. Karanteneloven gir regler om karantene og saksforbud når politikere (statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere), embetsmenn og statsansatte går over til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller etablerer næringsvirksomhet.

Prop. 224 L (2020–2021)

23.06.2021: I proposisjonen fremjast eit framlegg om å ta inn ein lovheimel i lov 16. juni 2017 nr. 67 om sta tens ansatte mv. (statsansatteloven) for å kunne etablere ei registreringsordning for statstilsette sine verv og økonomiske interesser. Framlegget skal gje eit tilstrekkeleg rettsleg grunnlag for at verksemder i staten skal kunne påleggje tilsette i bestemde stillingar å registrere verva sine og dei økonomiske interessene dei har. Det er kvar enkelt verksemd som må vurdere om det er nødvendig å innføre ei registreringsordning, og i så fall kva for stillingar som skal påleggjast ei registreringsplikt. Verksemdene må òg vurdere kva for verv og økonomiske interesser som skal omfattast.

Kontakt

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt.59, Oslo