Statlig arbeidsgiverpolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal gi støtte og veiledning til statlige arbeidsgivere sentralt og lokalt.

Lønn og tariff i staten

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv.

Arbeidsgiverstrategi

Arbeidsgiverstrategien angir retning for den statlige arbeidsgiverpolitikken. Strategiens virkeområde er det statlige tariffområdet, inkludert departementene med underliggende etater. Målgruppen for arbeidsgiverstrategien er virksomhetsledere i staten. I tillegg skal alle som representerer arbeidsgivere ha nytte av strategien.

Sentral arbeidsgiverfunksjon

KMD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. Departementet skal fremme en arbeidsgiverpolitikk som stimulerer til utvikling og resultatoppnåelse i staten.

Aktuelt nå

Pressemelding

Foreslår lovhjemmel for registering av statsansattes verv og økonomiske interesser

23.06.2021: Regjeringen fremmer i dag et forslag om en ny bestemmelse i statsansatteloven, som gir arbeidsgivere i staten mulighet til å pålegge ansatte i bestemte stillinger å registrere sine verv og økonomiske interesser.

Pressemelding

Regjeringen vil at staten skal gå foran i inkluderingsdugnaden

22.06.2021: Regjeringen tok i 2018 initiativ til en inkluderingsdugnad for å få offentlige og private virksomheter til å inkludere flere med funksjonsnedsettelser og hull i CV-en. Ferske tall viser at flere i målgruppen ble ansatt i staten i 2020 enn i 2019.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Prop. 224 L (2020–2021)

I proposisjonen fremjast eit framlegg om å ta inn ein lovheimel i lov 16. juni 2017 nr. 67 om sta tens ansatte mv. (statsansatteloven) for å kunne etablere ei registreringsordning for statstilsette sine verv og økonomiske interesser. Framlegget skal gje eit tilstrekkeleg rettsleg grunnlag for at verksemder i staten skal kunne påleggje tilsette i bestemde stillingar å registrere verva sine og dei økonomiske interessene dei har. Det er kvar enkelt verksemd som må vurdere om det er nødvendig å innføre ei registreringsordning, og i så fall kva for stillingar som skal påleggjast ei registreringsplikt. Verksemdene må òg vurdere kva for verv og økonomiske interesser som skal omfattast.

Rapport

Tillit forplikter - Rapport fra Karantenelovutvalget

28.05.2021: Karantelovutvalget har overlevert sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Utvalget ble oppnevnt 24. juni i fjor og fikk i oppdrag å vurdere og foreslå endringer i karanteneloven. Utvalget er i all hovedsak samlet i sine vurderinger og forslag til endringer i loven.

Kontakt

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt.59, Oslo