Statlig arbeidsgiverpolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal gi støtte og veiledning til statlige arbeidsgivere sentralt og lokalt.

Lønn og tariff i staten

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv.

Arbeidsgiverstrategi

Arbeidsgiverstrategien angir retning for den statlige arbeidsgiverpolitikken. Strategiens virkeområde er det statlige tariffområdet, inkludert departementene med underliggende etater. Målgruppen for arbeidsgiverstrategien er virksomhetsledere i staten. I tillegg skal alle som representerer arbeidsgivere ha nytte av strategien.

Sentral arbeidsgiverfunksjon

KMD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. Departementet skal fremme en arbeidsgiverpolitikk som stimulerer til utvikling og resultatoppnåelse i staten.

Aktuelt nå

Nett-tv

Se sendingen her

Nettseminar om arbeidsgiverpolitiske temaer våren 2021

18.05.2021: Onsdag 19. mai 2021 holder Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) et nettseminar om arbeidsgiverpolitiske temaer, bl.a. lansering av ny rapport fra koronakrisen. Målgruppen for nettseminaret er personalansvarlig/HR-leder og andre medarbeidere i HR-funksjonen i statlige virksomheter.

Pressemelding:

Brot i lønsoppgjeret i staten

Torsdag 29. april, på ettermiddagen, blei det brot i forhandlingane i årets mellomoppgjer i staten med LO Stat, YS Stat og Unio. Fredag morgon braut også Akademikerne forhandlingane. Lønsoppgjeret går no til mekling hos Riksmeklaren.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Høring - Forslag om unntak fra arbeidsmiljølovens § 16-3 om reservasjonsrett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår unntak fra reservasjonsrett etter arbeidsmiljøloven § 16-3 ved interne omorganiseringer i staten. Forslaget innebærer at det gjøres endringer i forskrift av 16. desember 2005 nr. 1567 om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper § 1.

Prop. 26 S (2020-2021)

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2020 m.m.)

Proposisjonen omhandlar endringar i statsbudsjettet 2020 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som følgje av lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2020.

Kontakt

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt.59, Oslo