Statlig arbeidsgiverpolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for statens sentrale arbeidsgiverfunksjon

Arbeidsgiverpolitikk

KMD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. Departementet skal fremme en arbeidsgiverpolitikk som stimulerer til utvikling og resultatoppnåelse i staten. Dette danner grunnlaget for en aktiv og lokalt tilpasset arbeidsgiverpolitikk i virksomhetene.

Illustrasjonsfoto

Lønn og tariff i staten

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv. KMD har fullmakt til å forhandle og inngå avtaler på vegne av staten med hovedsammenslutningene.

Norges lover

Lov og avtaleverk

KMD forvalter tjenestemannsloven, tjenestetvistloven, karanteneloven og forskrifter til lovene. Departementet inngår også avtaler med hovedsammenslutningene om lønns- og arbeidsvilkår for statens medarbeidere. Forvaltningen og utviklingen av lov- og avtaleverket skal bidra til at virksomhetene kan nå sine mål på en ansvarlig og kostnadseffektiv måte.

Aktuelt nå

Nett-tv

Se sendingen her

Konferanse: Inkluderende arbeidsliv - mer enn en visjon

09.09.2016: Onsdag 26. oktober arrangerer partene i staten halvdagskonferanse om inkluderende arbeidsliv.

Stabilt sykefravær og økt yrkesdeltakelse blant seniorer

29.06.2016: Sykefraværet har holdt seg stabilt det siste året, og har vært om lag uendret siden 2012. Samtidig har andelen sysselsatte i befolkningen hatt en svakt avtakende tendens de siste årene. Dette viser en ny rapport fra faggruppen for IA-avtalen.

Lønnsoppgjøret 2016

11.08.2016: Her finner du informasjon om lønnsoppgjøret for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2016.

Flere saker om Statlig arbeidsgiverpolitikk

Dokumenter

Arbeidsgiverstrategi 2016 - 2020:

Strategi for en offensiv statlig arbeidsgiverpolitikk

Strategien gjelder for alle arbeidsgivere i staten, lokalt og sentralt. Den gir retning og angir prioriteringer. Samtidig skal den bidra til å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Strategien tar utgangspunkt i samfunnsoppdraget for statlige virksomheter og etablerer et verdigrunnlag for arbeidsgiverpolitikken i staten.

Høring- forslag til ny lov om statens ansatte

Forslag til ny lov om statens ansatte er nå på høring, med høringsfrist 1. juli. Forslaget innebærer at tjenestemannsloven oppheves. Forslaget til ny lov bygger i hovedsak på enigheten som ligger i tjenestemannslovutvalgets anbefaling.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv .