Arbeidsliv

Statlig arbeidsgiverpolitikk

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal gi støtte og veiledning til statlige arbeidsgivere sentralt og lokalt.

Lønn og tariff i staten

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv.

Arbeidsgiverstrategi

Arbeidsgiverstrategien angir retning for den statlige arbeidsgiverpolitikken. Strategiens virkeområde er det statlige tariffområdet, inkludert departementene med underliggende etater. Målgruppen for arbeidsgiverstrategien er virksomhetsledere i staten. I tillegg skal alle som representerer arbeidsgivere ha nytte av strategien.

Sentral arbeidsgiverfunksjon

KDD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. Departementet skal fremme en arbeidsgiverpolitikk som stimulerer til utvikling og resultatoppnåelse i staten.

Aktuelt nå

Frokostseminar om likelønnskartlegging i staten 26.08.22

Fredag 26. august 2022 holder partene i staten et frokostseminar om likelønnskartlegging i staten der bl.a. rapporten "Statlige virksomheters rapportering om lik lønn for arbeid av lik verdi" blir presentert.

Pressemelding

Gjer det enklare å bruke lønstilskot i statlege verksemder

22.06.2022: Frå 1. juli kan statlege verksemder inngå avtalar om tilsetting med lønstilskot i inntil to år, utan at stillinga må lysast ut. Dette skal legge betre til rette for bruk av lønstilskot i staten.

Dokumenter

Rapport:

Statens lederlønnssystem – har det utspilt sin rolle?

15.06.2022: Lederlønnsutvalget ble oppnevnt av Kommunal- og distriktsdepartementet 26. mars 2021. Utvalget fikk i mandat å gå gjennom lederlønnssystemet i staten, og foreslå eventuelle forbedringer. Den 22. februar 2022 fikk utvalget et tilleggsmandat om å foreslå tiltak til hvordan lederlønnssystemet kan bidra til reduserte lønnsforskjeller.

Prop. 128 S (2021–2022)

03.06.2022: Proposisjonen omhandlar endringar i statsbudsjettet 2022 under Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet som følgje av lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2022.

Kontakt

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt.59, Oslo