Statlig arbeidsgiverpolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for statens sentrale arbeidsgiverfunksjon

Arbeidsgiverpolitikk

KMD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. Departementet skal fremme en arbeidsgiverpolitikk som stimulerer til utvikling og resultatoppnåelse i staten. Dette danner grunnlaget for en aktiv og lokalt tilpasset arbeidsgiverpolitikk i virksomhetene.

Lønn og tariff i staten

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv. KMD har fullmakt til å forhandle og inngå avtaler på vegne av staten med hovedsammenslutningene.

Norges lover

Lov og avtaleverk

KMD forvalter tjenestemannsloven, tjenestetvistloven, karanteneloven og forskrifter til lovene. Departementet inngår også avtaler med hovedsammenslutningene om lønns- og arbeidsvilkår for statens medarbeidere. Forvaltningen og utviklingen av lov- og avtaleverket skal bidra til at virksomhetene kan nå sine mål på en ansvarlig og kostnadseffektiv måte.

Aktuelt nå

Frokostseminar om inkluderende arbeidsliv

08.05.2017: Torsdag 8. juni 2017 arrangerer partene i staten frokostseminar om inkluderende arbeidsliv.

Kompetansemidler i staten - Ny utlysning

03.04.2017: Denne utlysningen gjelder restmidler fra opprinnelig utlysning i høst og er en 2. gangs utlysning. Søknadsfrist: 02.06.17.

Pris for beste statlige lærebedrift 2017

28.03.2017: Er din arbeidsplass statens beste lærebedrift? Send inn ditt forslag til hvem som fortjener prisen senest 1. september 2017.

Flere saker om Statlig arbeidsgiverpolitikk

Dokumenter

Høring - Utkast til forskrift til lov om statens ansatte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt på høring forslag til forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven).

Prop. 94 L (2016-2017) - Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Proposisjonen inneholder forslag til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven). Loven erstatter lov om statens tjenestemenn m.m. av 4. mars 1983 nr. 3. Loven regulerer ansettelse og oppsigelsesregler for staten ansatte. Loven gjelder også for innleie. Loven viderefører gjeldende rett for embetsmenn. Formålet med loven er å sikre ivaretagelsen av tilliten til statsforvaltningen.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv .