Statlig arbeidsgiverpolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal gi støtte og veiledning til statlige arbeidsgivere sentralt og lokalt.

Lønn og tariff i staten

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv.

Arbeidsgiverstrategi

Strategien gjelder for alle arbeidsgivere i staten, lokalt og sentralt. Den gir retning og angir prioriteringer. Samtidig skal den bidra til å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor.

Sentral arbeidsgiverfunksjon

KMD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten. Departementet skal fremme en arbeidsgiverpolitikk som stimulerer til utvikling og resultatoppnåelse i staten.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Pressemelding

Lovutvalg skal vurdere karanteneloven

24.06.2020: Regjeringen har oppnevnt et lovutvalg som skal vurdere og eventuelt foreslå endringer i karanteneloven. Utvalget skal vurdere om karanteneloven på en god måte sikrer befolkningens tillit til det politiske systemet og forvaltningen.

Pressemelding

Ny arbeidsgiverstrategi i staten

12.06.2020: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert arbeidsgiverstrategien i staten. Den nye strategien ble presentert av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup på et møte med Statens arbeidsgiverråd torsdag denne uken.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Statlig arbeidsgiverstrategi 2020-2023

Statens arbeidsgiverpolitikk gir rammer for utøvelsen av arbeidsgiverfunksjonen i de statlige virksomhetene. Den består blant annet av lov- og avtaleverk, lønnspolitikk, personalpolitiske føringer og retningslinjer. Statlige virksomheter har forskjellige oppgaver, ansvar, størrelse og sammensetning av arbeidsstokken. Den statlige arbeidsgiverpolitikken skal speile dette, og legge til rette for at virksomhetene kan bruke virkemidler som er tilpasset disse forskjellene.

Rapport

Statens kompetansebehov i den digitale fremtiden

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten har NIFU utarbeidet en rapport om statens kompetansebehov i fremtiden.

Kontakt

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt.59, Oslo

Til toppen