Omstilling i staten

Mange statlige virksomheter står oppe i - eller foran - omfattende omstillingsprosesser, som kan få større eller mindre konsekvenser for de tilsattes arbeidssituasjon. Her finner du retningslinjer for personalpolitikk ved omstillingsprosesser og mal for omstillingssavtale.

Kommunal- og moderniseringsdepartartementet har i samråd med hovedsammenslutningene utarbeidet:

Det er Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for arbeidsmiljlølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse, mens KMD har ansvaret for statsansatteloven og tjenestetvistloven.

Arbeidsgiverportalen og veiledningstjenesten i Difi gir veiledning:

  • om arbeidsrettslige spørsmål,
  • regelverket som gjelder for medbestemmelse i forbindelse med omstilling i staten, og
  • veiledning om de personalpolitiske rammebetingelsene for omstilling som gjelder i staten.
  • Spørsmål om fortrinnsrett

På arbeidsgiverportalen finnes også skjemaer for:

Arbeidsgiverportalen

Veiledning for arbeidsgivere, HR og ledere,
se Arbeidsgiverportalen (DFØ)