Arbeidsmiljø og sikkerhet

Virksomhetene har ansvar for å forebygge ulykker og helseskader som følge av arbeid. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet og sikkerheten er forsvarlig og tilfredsstillende. Myndighetene bidrar ved å påse at virksomhetene driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid).

Bilde av arbeidere som jobber.

Arbeidsmiljø og sikkerhet i Norge

De aller fleste arbeider under gode og forsvarlige arbeidsforhold i Norge. Arbeidsforholdene er jevnt over bedre enn i andre land, og de senere årene har mange opplevd en ytterligere forbedring av arbeidsmiljø og arbeidsvilkår. Trender i norsk arbeidsliv tilsier også stort sett en positiv utvikling, men det er likevel ganske store forskjeller i arbeidsmiljøforhold mellom ulike yrkes- og næringsgrupper.

Bilde av mennesker rundt et møtebord.

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Norsk arbeidsliv er preget av ryddighet og gode arbeidsforhold. Likevel er sosial dumping og useriøsitet et problem i noen bransjer. Virksomheter som driver systematisk i strid med lover og regler undergraver arbeidslivet. Konsekvensene er alvorlige både for arbeidstakere som blir berørt og for bransjer som rammes.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Aktuelt nå

Nett-tv

Anniken Hauglie står og snakker for forsamling, blå gardin i bakgrunnen.

Ønsker bedre treffsikkerhet i bedriftshelsetjenesten

05.06.2018: – Jeg vil ha innspill om bedriftshelsetjenesten fungerer etter hensikten. Kan den drives mer effektivt, slik at vi på en best mulig måte kan møte et arbeidsliv i endring, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i sitt åpningsinnlegg på seminar om bedriftshelsetjenesteordningen (BHT) 5. juni.

Nett-tv

Portrett av Anniken Hauglie

Høyt sikkerhetsnivå på norsk sokkel

06.04.2018: Både myndighetene og partene er enige om at sikkerhetsnivået på norsk sokkel er høyt, og det har vært en positiv utvikling over tid. – Men vi har fått signaler om at partssamarbeidet er under press, og Petroleumstilsynet må bruke alle sine virkemidler når det er nødvendig, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Dokumenter

NOU 2018: 6

15.03.2018: Varslingsutvalget, som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. november 2016 for å gjennomgå og vurdere varslingsreglene i arbeidsmiljøloven, legger med dette fram sin innstilling. Utredningen inneholder en omfattende utredning av ulike problemstillinger knyttet til varsling, samt utvalgets forslag til lovendringer og andre tiltak for å bedre varslervernet i norsk arbeidsliv.

Strategi

Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2017–)

13.02.2017: Regjeringen la 13. februar 2017 fram sin reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Arbeidsliv. 

HøringerNOUerLover og regler