Arbeidsmiljø og sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Virksomhetene har ansvar for å forebygge ulykker og helseskader som følge av arbeid. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet og sikkerheten er forsvarlig og tilfredsstillende. Myndighetene bidrar ved å påse at virksomhetene driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid).

Bilde av arbeidere som jobber.

Arbeidsmiljø og sikkerhet i Norge

De aller fleste arbeider under gode og forsvarlige arbeidsforhold i Norge. Arbeidsforholdene er jevnt over bedre enn i andre land, og de senere årene har mange opplevd en ytterligere forbedring av arbeidsmiljø og arbeidsvilkår. Trender i norsk arbeidsliv tilsier også stort sett en positiv utvikling, men det er likevel ganske store forskjeller i arbeidsmiljøforhold mellom ulike yrkes- og næringsgrupper.

Bilde av mennesker rundt et møtebord.

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Norsk arbeidsliv er preget av ryddighet og gode arbeidsforhold. Likevel er sosial dumping og useriøsitet et problem i noen bransjer. Virksomheter som driver systematisk i strid med lover og regler undergraver arbeidslivet. Konsekvensene er alvorlige både for arbeidstakere som blir berørt og for bransjer som rammes.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Aktuelt nå

Bilde av forlatt byggeplass med stige og armeringsjern

Pressemelding

Vil gjennomføre handhevingsdirektivet i norsk rett

14.10.2016: Regjeringa fremjer forslag til gjennomføring av handhevingsdirektivet i norsk rett. Direktivet skal sikre at utsende arbeidstakarar får det vernet dei har krav på etter utsendingsdirektivet.

Samvittighetsutvalgets leder Bjørn K. Myskja i forgrunnen. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i bakgrunnen mens hun intervjues.

Nyhet

Samvittighetsutvalget overleverte NOU om samvittighetsfrihet i arbeidslivet

06.09.2016: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie fikk overlevert Samvittighetsutvalgets NOU om samvittighetsfrihet i arbeidslivet av utvalgets leder Bjørn K. Myskja.

Bilde av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Pressemelding

Styrker vernet av varslere

20.06.2016: Regjeringen foreslår bedre rutiner for varsling, utvidelse av varslingsreglene til også å gjelde innleid arbeidskraft, og bedre beskyttelse av kilder. Nye varslingsregler sendes nå på høring.

Flere saker om Arbeidsmiljø og sikkerhet

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017

Prop. 1 S (2016–2017)

06.10.2016: Arbeids- og sosialdepartementets budsjettforslag.

Rapport

Status for oppfølging av strategi mot arbeidslivskriminalitet

27.01.2016: Regjeringen la fram strategien mot arbeidslivslivskriminalitet 13. januar 2015. Strategien er utarbeidet etter dialog med hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Denne rapporten gir en oversikt over status for gjennomføringen av tiltakene i strategien. Rapporten er oppdatert pr. 1. januar 2016.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Arbeidsliv. 

HøringerNOUerLover og regler