Arbeidsmiljø og sikkerhet

Virksomhetene har ansvar for å forebygge ulykker og helseskader som følge av arbeid. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet og sikkerheten er forsvarlig og tilfredsstillende. Myndighetene bidrar ved å påse at virksomhetene driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid).

Bilde av arbeidere som jobber.

Arbeidsmiljø og sikkerhet i Norge

De aller fleste arbeider under gode og forsvarlige arbeidsforhold i Norge. Arbeidsforholdene er jevnt over bedre enn i andre land, og de senere årene har mange opplevd en ytterligere forbedring av arbeidsmiljø og arbeidsvilkår. Trender i norsk arbeidsliv tilsier også stort sett en positiv utvikling, men det er likevel ganske store forskjeller i arbeidsmiljøforhold mellom ulike yrkes- og næringsgrupper.

Bilde av mennesker rundt et møtebord.

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Norsk arbeidsliv er preget av ryddighet og gode arbeidsforhold. Likevel er sosial dumping og useriøsitet et problem i noen bransjer. Virksomheter som driver systematisk i strid med lover og regler undergraver arbeidslivet. Konsekvensene er alvorlige både for arbeidstakere som blir berørt og for bransjer som rammes.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Aktuelt nå

Renholder som vasker gulvet i et kontor med maskin.

Tetter smutthull for useriøse renholdsbedrifter

11.04.2017: – Vi vil at renholdsbransjen skal ha seriøse virksomheter som følger lover og regler, og at arbeidstakerne i bransjen får de lønns- og arbeidsvilkårene de har krav på. Derfor styrker vi nå ordningen som pålegger renholdsvirksomheter å søke Arbeidstilsynet om godkjenning, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Kontorbygg om kvelden med lys i enkelte vinduer

Arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00

31.03.2017: Arbeidstakere får anledning til å arbeide på kvelden mellom klokken 21.00 og 23.00, foreslår regjeringen i en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven. Regjeringen imøtekommer dermed ønsket om større fleksibilitet i arbeidslivet.

Dokumenter

Forskningsnotat

Midlertidige ansettelser 2016

21.04.2017: Resultater fra en tilleggsundersøkelse til AKU 2016 og oppdaterte tall for midlertidige ansettelser.

Rapport

Status for oppfølging av strategi mot arbeidslivskriminalitet

27.01.2016: Regjeringen la fram strategien mot arbeidslivslivskriminalitet 13. januar 2015. Strategien er utarbeidet etter dialog med hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Denne rapporten gir en oversikt over status for gjennomføringen av tiltakene i strategien. Rapporten er oppdatert pr. 1. januar 2016.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Arbeidsliv. 

HøringerNOUerLover og regler