Arbeidsmiljø og sikkerhet

Virksomhetene har ansvar for å forebygge ulykker og helseskader som følge av arbeid. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet og sikkerheten er forsvarlig og tilfredsstillende. Myndighetene bidrar ved å påse at virksomhetene driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid).

Bilde av arbeidere som jobber.

Arbeidsmiljø og sikkerhet i Norge

De aller fleste arbeider under gode og forsvarlige arbeidsforhold i Norge. Arbeidsforholdene er jevnt over bedre enn i andre land, og de senere årene har mange opplevd en ytterligere forbedring av arbeidsmiljø og arbeidsvilkår. Trender i norsk arbeidsliv tilsier også stort sett en positiv utvikling, men det er likevel ganske store forskjeller i arbeidsmiljøforhold mellom ulike yrkes- og næringsgrupper.

Bilde av mennesker rundt et møtebord.

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Norsk arbeidsliv er preget av ryddighet og gode arbeidsforhold. Likevel er sosial dumping og useriøsitet et problem i noen bransjer. Virksomheter som driver systematisk i strid med lover og regler undergraver arbeidslivet. Konsekvensene er alvorlige både for arbeidstakere som blir berørt og for bransjer som rammes.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Aktuelt nå

Pressemelding

Nytt utvalg skal se på tilpasninger i arbeidslivet med sikte på økt aldersgrense

11.09.2015 - Arbeids- og sosialdepartementet har nå nedsatt et utvalg som skal vurdere tilpasninger i arbeidslivet med sikte på å kunne ytterligere heve eller fjerne aldersgrensen i arbeidsmiljøloven.

Regjeringen svarer ESA om allmenngjøring av regler om reise, kost og losji

28.09.2015 - Regjeringen peker på noen forhold hvor Norge har et annet syn enn ESA.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015

Her finner du informasjon om hva endringene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven fra 1. juli 2015 innebærer.

Flere aktuelle saker om Arbeidsmiljø og sikkerhet

Dokumenter

Høring

Sanntidskontroll og andre endringer for å hindre misbruk av HMS-kortene i bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen

Høringen inneholder forslag om endringer i forskrift om HMS-kort for bygge- og anleggsplasser, forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften). Forslaget gjelder tiltak for å motvirke misbruk av HMS-kortene.

Rapport

Status for oppfølging av strategi mot arbeidslivskriminalitet

21.08.2015 - Denne rapporten gir en oversikt over status for gjennomføringen av tiltakene i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Rapporten er oppdatert pr 1. august 2015.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Arbeidsliv. 

HøringerNOUerLover og regler