Arbeidsmiljø og sikkerhet

Virksomhetene har ansvar for å forebygge ulykker og helseskader som følge av arbeid. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet og sikkerheten er forsvarlig og tilfredsstillende. Myndighetene bidrar ved å påse at virksomhetene driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid).

Bilde av arbeidere som jobber.

Arbeidsmiljø og sikkerhet i Norge

De aller fleste arbeider under gode og forsvarlige arbeidsforhold i Norge. Trender i norsk arbeidsliv tilsier stort sett en positiv utvikling, men det er likevel store forskjeller i arbeidsmiljøforhold mellom ulike yrkes- og næringsgrupper.

Illustrasjonsbilde, mann som går på arbeidsplass.

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Norsk arbeidsliv er preget av ryddighet og gode arbeidsforhold. Likevel er sosial dumping og arbeidslivskriminalitet et problem i deler av arbeidslivet. Virksomheter som driver systematisk i strid med lover og regler undergraver arbeidslivet.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.