Arbeidsmiljø og sikkerhet

Virksomhetene har ansvar for å forebygge ulykker og helseskader som følge av arbeid. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet og sikkerheten er forsvarlig og tilfredsstillende. Myndighetene bidrar ved å påse at virksomhetene driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid).

Bilde av arbeidere som jobber.

Arbeidsmiljø og sikkerhet i Norge

De aller fleste arbeider under gode og forsvarlige arbeidsforhold i Norge. Arbeidsforholdene er jevnt over bedre enn i andre land, og de senere årene har mange opplevd en ytterligere forbedring av arbeidsmiljø og arbeidsvilkår. Trender i norsk arbeidsliv tilsier også stort sett en positiv utvikling, men det er likevel ganske store forskjeller i arbeidsmiljøforhold mellom ulike yrkes- og næringsgrupper.

Bilde av mennesker rundt et møtebord.

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Norsk arbeidsliv er preget av ryddighet og gode arbeidsforhold. Likevel er sosial dumping og useriøsitet et problem i noen bransjer. Virksomheter som driver systematisk i strid med lover og regler undergraver arbeidslivet. Konsekvensene er alvorlige både for arbeidstakere som blir berørt og for bransjer som rammes.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Aktuelt nå

Klage til ESA om allmenngjøring av regler om reise, kost og losji

21.08.2015 - Etter Høyesteretts dom i Verftssaken i 2013, om allmenngjøringsforskriften i verftsindustrien, sendte NHO en klage til EFTAs overvåkingsorgan ESA med påstand om at allmenngjøringsforskriftens regler om reise, kost og losji er i strid med reglene om tjenestefrihet i EØS-avtalen.

Utsnitt av forside på Arbeidsmiljøloven særtrykk

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015

Her finner du informasjon om hva endringene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven fra 1. juli 2015 innebærer.

Utsnitt av forside på faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015. Illustrasjon: STAMI/NOA

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015

Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) lanserer en ny faktabok om arbeidsmiljøtilstanden i Norge 28. mai 2015.

Flere aktuelle saker om Arbeidsmiljø og sikkerhet

Dokumenter

Prop. 85 L (2014-2015)

Endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven

Proposisjonen inneholder Regjeringens forslag til nye regler i arbeidsmiljøloven om adgangen til å avtale konkurranseklausuler, kundeklausuler, og rekrutteringsklausuler i arbeidsforhold.

Rapport

Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv

Fafo har undersøkt bruken av tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Arbeidsliv. 

HøringerNOUerLover og regler