Tariffnemnda, Rikslønnsnemnda og Bedriftsdemokratinemnda

Permanente nemnder underlagt Arbeids- og sosialdepartementet på Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingens område.

Tariffnemnda

Tariffnemnda behandler krav om at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører samme type arbeid (allmenngjøring).

Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda behandler tvister om hva som skal bli innholdet i en ny eller revidert tariffavtale (frivillig eller tvungen lønnsnemnd). 

Bedriftsdemokratinemnda

Bedriftsdemokratinemnda har myndighet til å gjøre unntak fra regler om ansattes rett til representasjon i ulike typer selskaper/foretak. Bedriftsdemokratinemndas kompetanse ble overført til Tvisteløsningsnemnda fra og med 1.1.2018.