Rikslønnsnemnda og Tvisteløsningsnemnda

Permanente nemnder underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet på Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingens område.

Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda behandler tvister om hva som skal bli innholdet i en ny eller revidert tariffavtale etter frivillig eller tvungen lønnsnemnd. 

Tvisteløsningsnemnda

Nemnda behandler tvister om for eksempel deltidansattes rett til utvidet stilling, redusert arbeidstid, permisjoner, fleksibel arbeidstid fritak fra nattarbeid mv. fotrolige opplysninger samt rett til ansatterepresentasjon i selskapers styrende organer.