Tvisteløsningsnemnda

Tvisteløsningsnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som ble opprettet i 2006 for å avgjøre enkelte tvister etter arbeidsmiljøloven.

Nemnda består totalt av en nøytral leder, en nøytral nestleder og seks ordinære faste medlemmer oppnevnt etter forslag fra arbeidslivets hovedorganisasjoner på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. I den enkelte sak settes Tvisteløsningsnemnda med leder eller nestleder samt to faste medlemmer.

Tvister kan ikke bringes inn for domstolen før det foreligger avgjørelse fra nemnda.

Nemndas myndighetsområde ble utvidet fra 1. januar 2018 til også å omfatte saker som tidligere ble behandlet i Bedriftsdemokratinemnda, dvs. tvister om ansattes rett til representasjon i selskapers styrende organer etter selskapslovgivningen.

Tvisteløsningsnemndas vedtak

Tvisteløsningsnemndas vedtak legges ut på nemndas hjemmeside.

Nemndas medlemmer:

Faste medlemmer av Tvisteløsningsnemnda for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2025 er:

Leder: Advokat Anne Marie Due
Nestleder: Advokat Steffen G. Rogstad

Faste medlemmer oppnevnt etter innstilling fra partene: 

Advokat Silje Hassellund Solberg (LO)
Advokat Ingrid Tordis Enoksen (UNIO)
Advokat Jan Eikeland (Akademikerne)
Advokat Silje Stadheim Almestrand (NHO)
Advokat Andreas Dag Nilsen (KS)
Advokat Marte Solberg (Virke) 

Varamedlemmer oppnevnt etter innstilling fra partene:

Advokat Vetle Wetlesen Rasmussen (YS)
Advokat Mona Mjøen McKiernan (Spekter)

Kontakt:

Tvisteløsningsnemnda
Postboks 4720, Torgarden
7468 Trondheim