Avdelinger i Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet består av politisk ledelse, departementsrådens stab og seks avdelinger.

 • Arbeidsmarkedsavdelingen / Arbeidsmarknadsavdelinga

  Arbeidsmarkedsavdelingen har ansvaret for å fremme et velfungerende arbeidsmarked. Avdelingen har ansvaret for politikken og virkemidlene for utsatte grupper i arbeidsmarkedet, arbeidsinnvandringsregelverket og inntektspolitikken.

  Ekspedisjonssjef Einar Skancke

 • Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen / Arbeidsmiljø- og sikkerheitsavdelinga

  Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingens ansvarsområde omfatter arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv.

  Ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas

 • Budsjett- og styringsavdelingen

  Budsjett- og styringsavdelingen koordinerer, kvalitetssikrer og følger opp departementets arbeid med statsbudsjettet. Avdelingen har videre ansvar for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i departementet, samt etatsstyringen av Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten. Avdelingen har også ansvaret for koordinering av forskning og utvikling i departementet, kommunikasjonen med Riksrevisjonen, tverrgående oppgaver i styringen av underliggende virksomheter (etatsstyringen), høringssaker, økonomiforvaltningen i departementet og departementets interne planlegging og styring. Avdelingen er sekretariat for Beregningsgruppen for folketrygden.

  Ekspedisjonssjef Tom Gulliksen

 • Integreringsavdelingen

  Integreringsavdelingen arbeider med integreringspolitikk overfor personer med innvandrerbakgrunn.

  Ekspedisjonssjef Lisbeth Fransplass Røren

 • Pensjonsavdelingen / Pensjonsavdelinga

  Pensjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for pensjonspolitikken, herunder arbeidet med pensjonsreformen.

  Ekspedisjonssjef Dag Holen

 • Kommunikasjonsenheten

  Kommunikasjonsenheten har ansvaret for departementets kommunikasjonsstrategi, informasjonstiltak og mediehåndtering. Enheten arbeider med rådgivning overfor politisk ledelse og avdelingene, departementets nettsider og sosiale medier.

  Kommunikasjonssjef Åsmund Eide

 • Stabsavdelingen

  Stabsavdelingen har ansvar for departementets organisasjon og fellessystemer. Dette omfatter organisasjonsutvikling, personalpolitikk og arbeidsgiverfunksjonene i departementet. Avdelingen har også ansvar for arbeidsprosesser, sikkerhet, dokumentasjonsforvaltning, saksbehandlings- og kontorstøttesystemer, samt kontorstøttefunksjoner.

  Stabsdirektør Yvonne Larssen

 • Velferdspolitisk avdeling

  Velferdspolitisk avdeling har oppgaver knyttet til inntektssikring, levekår og oppfølging av de som har falt utenfor arbeidslivet på grunn av helsemessige eller sosiale problemer. Avdelingen har et særskilt ansvar for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd og for sosialtjenesteloven. Avdelingen har også ansvar for en rekke andre ordninger i folketrygden, herunder pleiepenger, grunn- og hjelpestønad og hjelpemidler. Avdelingen koordinerer departementets arbeid med oppfølging av intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

  Ekspedisjonssjef Ulf Pedersen