Integreringsavdelingen

Integreringsavdelingen arbeider med integreringspolitikk overfor personer med innvandrerbakgrunn.

Avdelingen har et særskilt ansvar for bosetting av flyktninger, tilskudd til kommuner for arbeid med integrering, integreringsloven som gjelder opplæring i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogram for nyankomne voksne innvandrere, og for kvalifiseringstiltaket Jobbsjansen. Videre har avdelingen ansvar for statsborgerloven, tolkeloven og tilrettelegging for tolking til og fra talespråk i offentlig sektor.

Avdelingen arbeider også med tilrettelegging for og tilskudd til  at frivillige organisasjoner og sivilsamfunn kan bidra til integreringsarbeidet og for dialog og samarbeid mellom ulike aktører på saksfeltet Arbeid med forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, og rasisme, diskriminering og ekstremisme inngår også i integreringsmyndighetenes arbeid.

Integreringsavdelingen har dessuten ansvar for å utvikle og samordne politikk og tiltak som berører integrering, og for å sikre at integreringsperspektivet ivaretas av fagmyndigheter på ulike forvaltningsområder, for eksempel når det gjelder utdanning, sysselsetting og helse.

Avdelingen har ansvar for administrativ og faglig styring av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som gjennomfører integreringspolitikken på departementets ansvarsområde. Avdelingen har også faglig styring av det pedagogiske arbeidet med opplæringen i norsk og samfunnskunnskap i HK-dir, for behandlingen av statsborgersaker etter statsborgerloven i Utlendingsdirektoratet, og for arbeid med negativ sosial kontroll i Bufdir.

Avdelingen har tre seksjoner:

  • Seksjon for arbeidsmarkedsintegrering og juridiske oppgaver

    Seksjonen har ansvar for de juridiske virkemidlene på integreringsfeltet og arbeidsmarkedsintegrering, herunder integreringsloven, statsborgerloven, tolkeloven, kvalifisering av voksne innvandrere, sikkerhet og beredskap, og juridiske oppgaver på tvers.

  • Seksjon for budsjett og bosetting

    Seksjonen har ansvar for de økonomiske virkemidlene i integreringspolitikken, statsbudsjett, etatstyring, digitalisering, bosetting av flyktninger, tilskudd til kommuner og frivillige organisasjoner, overføringsflyktninger og frivillighet.

  • Seksjon for analyse og mangfold

    Seksjonen har ansvar for arbeid mot negativ sosial kontroll, mangfold, rasisme og diskriminering, ekstremisme, likeverdige offentlige tjenester, FoU og internasjonale oppgaver.