Arbeidsmarkedsavdelingen / Arbeidsmarknadsavdelinga

Arbeidsmarkedsavdelingen har ansvaret for å fremme et velfungerende arbeidsmarked. Avdelingen har ansvaret for politikken og virkemidlene for utsatte grupper i arbeidsmarkedet, arbeidsinnvandringsregelverket og inntektspolitikken.

Avdelingen forvalter blant annet lov om arbeidsmarkedstjenester, dagpenger under arbeidsløshet (folketrygdloven kapittel 4), stønad til enslig mor eller far (folketrygdloven kapittel 15) og lov om lønnsplikt under permitteringer. Avdelingen har ansvar for utlendingslovgivningens regulering av EØS-borgeres rettigheter, i tillegg til arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS. Avdelingen har også oppgaver i forbindelse med inntekts- og lønnsoppgjør og ansvaret for Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Avdelingen har koordineringsansvar for departementets internasjonale arbeid som berører flere av departementets avdelinger.

Avdelingen har følgende seksjoner: