Kommuner og regioner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for spørsmål som gjelder lokalforvaltning, byregioner, kommuner, regional- og distriktspolitikk.

Kommune- og regionreform

Stortinget behandlet 8. juni kommunereformen og regionreformen. Fra 2020 vil det være vil det være 354 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo.

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner

Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Inntektssystemet fordeler disse inntektene til kommuner og fylkeskommuner.

Bærekraftig regional utvikling i nord

Nordområdene gir store utviklingsmuligheter med betydning for hele landet. Sjømat, petroleum, fornybar energi, skipsfart og reiseliv er næringer i vekst. I den nye nordområdestrategien som ble lagt fram 21. april 2017 i Bodø, legger regjeringen grunnlaget for fortsatt vekst og bærekraftig utvikling i nord.

Aktuelt nå

Rekordlavt antall ROBEK-kommuner i 2017

05.09.2017: Antall kommuner i økonomisk ubalanse er nesten halvert i år, og er på historisk lavt nivå. I desember 2016 var 47 kommuner registrert i ROBEK, nå inneholder registeret kun 27 kommuner. – Det å ha orden i økonomien, er viktig for å kunne tilby innbyggerne gode tjenester. De nye tallene er derfor svært gledelige, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ny avtale om samarbeid om digital kompetanse i kommunene

05.09.2017: Kommunal- og moderniseringsdepartementet og partene i kommunesektoren har signert avtale om nytt utviklingsprosjekt som skal sette fart i digitaliseringen i kommunene. – Målet er å skape en enklere hverdag for de som jobber i kommunene og for innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Dokumenter

Kommuneproposisjonen 2018

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Prop. 96 S (2016–2017)

Endringer i kommunestrukturen

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo