Kommuner og regioner

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for spørsmål som gjelder lokalforvaltning, byregioner, kommuner, regional- og distriktspolitikk.

Kommunereform

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Regionreform

Regionene skal ta en større rolle som samfunnsutviklere. Noen utfordringer løses best på et regionalt nivå. Tiden er moden for en reform som gir større og mer funksjonelle regioner. Stortinget støtter regjeringens forslag til regionreform. Regjeringen vil legge fram proposisjon med forslag til ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå på om lag ti fylkeskommuner våren 2017.

Nett-tv

Se sendingen her

Bærekraftige byer og sterke distrikter

17. februar la regjeringen fram stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter. I meldingen fremmes tiltak som vil sikre vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet.

Aktuelt nå

Nytt prosjekt for å styrke lokaldemokratiet i kommuner som skal slå seg sammen

Kommunal- og moderniseringsministeren inviterer nå alle kommuner som har gjensidige vedtak om å slå seg sammen, til å delta i et toårig prosjekt om fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet.

Startskudd for nye Sandefjord kommune

Fra 1. januar 2017 er kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord én kommune.

Ekstraordinært valg til kommunestyre i Færder kommune i 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 1. desember ut forskrift om gjennomføring av ekstraordinært valg til kommunestyre i nye Færder kommune på høring.

Flere saker om Kommuner og regioner

Dokumenter

Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Rundskriv H-1/17 orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2017 etter Stortingets budsjettvedtak.

Prop. 123 S (2015-2016)

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo