Kommuner og regioner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for spørsmål som gjelder lokalforvaltning, byregioner, kommuner, regional- og distriktspolitikk.

Kommunereform

Kommunereformen skal legge grunnlag for sterkere kommuner som kan ivareta velferdsoppgaver både nå og i framtiden og sikre gode lokalsamfunn for innbyggerne.

Regionreform

Stortinget har vedtatt at det skal være tre folkevalgte nivå. Regjeringen ønsker en fylkesinndeling som er bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor.

Regional utvikling i nordområdene

Veksten i Nord-Norge er høyere enn i resten av landet, og kommer hele Norge til gode. Regjeringen styrker den samlede innsatsen i nord for at Nord-Norge skal bli en av landets mest skapende og bærekraftige regioner. Dette er et viktig budskap i regjeringens nordområdestrategi.

Aktuelt nå

4,3 til 5,3 milliarder kroner mer til kommunesektoren i 2018

11.05.2017: Kommunesektoren får en vekst i samlede inntekter på mellom 4,3 til 5,3 milliarder kroner i 2018. – En solid og forutsigbar kommuneøkonomi er viktig for å sikre kunnskap i skolen, kvalitet i helsetjenestene og at det sosiale sikkerhetsnettet styrkes, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

100 millioner kroner ekstra til finansiering av båt- og ferjefylkene

11.05.2017: – Regjeringen styrker båt- og ferjefylkene med 100 millioner kroner for å sikre et godt transporttilbud for folk og næringsliv langs kysten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Dokumenter

Kommuneproposisjonen 2018

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Prop. 96 S (2016–2017)

Endringer i kommunestrukturen

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo