Kommuner og regioner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for spørsmål som gjelder lokalforvaltning, byregioner, kommuner, regional- og distriktspolitikk.

Kommunereform

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Ny by- og distriktspolitikk

Regjeringen starter nå opp arbeidet med en ny stortingsmelding for bærekraftige byer og sterke distrikter. Vi ønsker innspill til arbeidet. Både folkevalgte, profesjonelle planleggere og alle andre interesserte er velkommen til å gi sine meninger:

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner

Inntektssystemet fordeler midler til kommunal og fylkeskommunalsektor og er et viktig virkemiddel for gjennomføring av politikken innenfor sentrale samfunnsområder.

Aktuelt nå

6 til 7 milliarder kroner mer til kommunesektoren i 2016

Regjeringen foreslår en vekst i samlede inntekter på mellom 6 og 7 milliarder kroner til kommunene i 2016. - En solid og forutsigbar kommuneøkonomi er viktig for å sikre blant annet kunnskap i skolen og et godt sosialt sikkerhetsnett, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Samspill mellom by og omland

Menon Business Economics har på oppdrag av KMD gjennomført utredningen. Bakgrunnen for utredningen er at departementet ønsker mer kunnskap om byenes rolle for økonomisk vekst for omlandet. Dette har blant annet sammenheng med gjennomføringen av Utviklingsprogrammet for byregioner.

Nett-tv

Mer makt til kommunene

Regjeringen ønsker å flytte makt og myndighet nærmere innbyggerne. – Vi vil ha bedre velferdstjenester og levende lokalsamfunn, sier statsminister Erna Solberg.

Flere aktuelle saker om Kommuner og regioner

Dokumenter

Revidert nasjonalbudsjett 2015

Budsjettdokumenter, endringer i rammetilskudd og inntektssystemet for kommunene og fylkeskommunene.

Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar

Retningslinjene fastset formål for den statlege lokaliseringspolitikken, og vurderings- og prosedyrekrav i samband med lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 ,

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgaten 44, Oslo