Kommuner og regioner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for spørsmål som gjelder lokalforvaltning, byregioner, kommuner, regional- og distriktspolitikk.

Kommunereform

Stortinget behandlet 8. juni 2017 kommunereformen og regionreformen. Fra 2020 vil det være vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo.

Kommuneøkonomi

Kommunesektoren forvalter en betydelig del av landets økonomiske ressurser, og står for en vesentlig del av landets økonomiske aktivitet.

Strategier for småbyer, kyst, fjell og innland

Regjeringen har utviklet tre distriktspolitiske strategier som sammen skal spisse den distriktspolitiske innsatsen og bidra til sterke og livskraftige distrikter over hele landet.

Aktuelt nå

Tekst i illustrasjonen: Tilleggsbevilgninger til kommuner og fylkeskommuner. 2020: 17,7 mrd. 2021: 8,6 mrd

Kommuneøkonomien under koronakrisen

10.11.2020: Koronakrisen har store konsekvenser for norsk økonomi og rammer alle næringer og sektorer over hele landet, også kommunene. Regjeringen har derfor stilt opp for kommunene gjennom flere tiltakspakker under koronapandemien.

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Regjeringa styrkjer dei frie inntektene til kommunane i statsbudsjettet for 2021

07.10.2020: Regjeringa vil ta Noreg ut av koronakrisa ved å skape meir og inkludere fleire. – For å få til det må vi ta hand om tryggleiken og tilliten i det norske samfunnet, og leggje tilrette for eit levande lokaldemokrati med ein god og føreseieleg kommuneøkonomi, seier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Dokumenter

Kommuneproposisjonen 2021

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Meld. St. 6 (2018–2019)

Meldingen presenterer nye oppgaver til fylkeskommunene, og er en oppfølging av Hagen-utvalgets rapport. I tillegg oppsummeres forslaget som Stortinget tidligere har behandlet i forbindelse med regionreformen.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo