Kommuner og regioner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for spørsmål som gjelder lokalforvaltning, byregioner, kommuner, regional- og distriktspolitikk.

Kommunereform

Stortinget behandlet 8. juni 2017 kommunereformen og regionreformen. Fra 2020 vil det være vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo.

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner

Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Inntektssystemet fordeler disse inntektene til kommuner og fylkeskommuner.

Bærekraftig regional utvikling i nord

Nordområdene gir store utviklingsmuligheter med betydning for hele landet. Sjømat, petroleum, fornybar energi, skipsfart og reiseliv er næringer i vekst. I den nye nordområdestrategien som ble lagt fram 21. april 2017 i Bodø, legger regjeringen grunnlaget for fortsatt vekst og bærekraftig utvikling i nord.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Kommuneproposisjonen 2020

Foreslår å gi kommunene 1 til 2 milliarder mer i frie inntekter

14.05.2019: Regjeringen foreslår at kommunene får en vekst i frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020. – Kommunene vil også neste år kunne fortsette sitt gode arbeid innenfor skole, eldreomsorg, psykisk helse og rus, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Nytt inntektssystem gir forutsigbarhet for fylkeskommunene

14.05.2019: I 2020 trer den nye fylkesinndelingen i kraft. Dagens inntektssystem må derfor oppdateres for å tilpasses de nye fylkene. – For å sikre forutsigbare økonomiske rammer for fylkeskommunene mens regionreformen gjennomføres, foreslår vi tiltak som sikrer små endringer i inntektsfordelingen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Dokumenter

Kommuneproposisjonen 2019

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Meld. St. 6 (2018–2019)

Meldingen presenterer nye oppgaver til fylkeskommunene, og er en oppfølging av Hagen-utvalgets rapport. I tillegg oppsummeres forslaget som Stortinget tidligere har behandlet i forbindelse med regionreformen.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01
Adresse: 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Til toppen