Kommunedata

Kommunedata viser historiske befolkningstall og befolkningsframskrivninger, informasjon om framtidig tjeneste- og arbeidskraftbehov, inntekter og informasjon om produktivitet og effektivitet i den enkelte kommune. Hensikten er å gjøre dataene mer tilgjengelig for at kommunene og andre kan få tilgang på informasjon som kan bidra til god styring og planlegging i egen kommune.

Frie inntekter

Frie inntekter viser nøkkeltall fra statsbudsjettet. Her finner du fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2015 for din kommune eller fylkeskommune.

Produksjonsindeksen

Produksjonsindeksen er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer. Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på tjenestene er i en kommune sammenlignet med andre kommuner.

Befolkningsframskrivninger

Befolkningsframskrivninger viser kommunevis historisk befolkningsutvikling og befolknings- og demografiframskrivninger.

Kontakt

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 ,