Kommunedata

Kommunedata gir informasjon om frie inntekter, produksjon og effektivitet i den enkelte kommune. Her finner du også informasjon om befolkningsutviklingen i kommunene og om framtidig tjeneste- og arbeidskraftbehov. Hensikten med Kommunedata er å gjøre data som kan bidra til god styring og planlegging mer tilgjengelig for den enkelte kommune.

""

Frie inntekter

Er du interessert i nøkkeltall fra statsbudsjettet for din kommune? Her finner du enkelt fram til fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2022 for din kommune eller fylkeskommune.

Tre bilder satt sammen: Sykepleier, skolebarn og rådhus

Effektivitet i kommunene

Nå gir vi kommunene muligheten til å sammenlikne hvor gode de er til å utnytte ressursene på skole, barnehage, og pleie og omsorg.

Tre bilder satt sammen: Skolebarn, eldreomsorg, og flyfoto av øysamfunn

Produksjonsindeksen

Produksjonsindeksen er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer. Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på tjenestene er i en kommune sammenlignet med andre kommuner.