Kommunedata

Kommunedata gir informasjon om frie inntekter, produksjon og effektivitet i den enkelte kommune. Her finner du også informasjon om befolkningsutviklingen i kommunene og om framtidig tjeneste- og arbeidskraftbehov. Hensikten med Kommunedata er å gjøre data som kan bidra til god styring og planlegging mer tilgjengelig for den enkelte kommune.

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Frie inntekter

Er du interessert i nøkkeltall fra statsbudsjettet for din kommune? Her finner du enkelt fram til fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2021 for din kommune eller fylkeskommune.

""

Effektivitet i kommunene

Nå gir vi kommunene muligheten til å sammenlikne hvor gode de er til å utnytte ressursene på skole, barnehage, og pleie og omsorg.

""

Produksjonsindeksen

Produksjonsindeksen er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer. Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på tjenestene er i en kommune sammenlignet med andre kommuner.

Kontakt

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo